Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Historie fary
Obsah:
Far??i v Potvorov?

V letech 1369 ? 80 tu byl far??em Jan, 1381 ? 1393 Tom??. Obro?? potvorovsk? fary bylo nad jin? v?nosn?. Proto patroni n?kdy ani far??e nedosazovali, aby se mohli o p??jmy d?lit.
V letech 1396 ? 1404 form?ln? spravoval faru mistr zderazsk? Petr, kter? v Potvorov? nebydlil a faru pronaj?mal. Roku 1396 pronajal ji na t?i roky Hankovi ze Skut?e, kter? platil Petrovi dle dochovan?ch dokument? prvn? rok 12 kop, druh? rok 13 kop a t?et? rok 14 kop. K fa?e n?le?el i les a dosti dobytka. Roku 1403 pronajal Petr faru Michalovi z Tisu.
V letech 1404 ? 1423 tu byl far??em Prokop z Prahy, 1423 ? 1424 Bartolom?j, po n?m byl ustaven Mikul??, ale v p?tk?ch mezi husity a p?ny z Kolovrat byl kostel vyp?len. Plask? opat Adam vyplativ od p?n? z Kolovrat polovinu Potvorova, hned kostel opravil. Jeden zvon nese letopo?et 1489.
Za vl?dy Gryspek? byli v Potvorov? luter?n?t? kn???. Matou? Vegelius ode?el r. 1572 do Kralovic. Po n?m p?sobil mnoho let far?? Mikul?? Gomes, kter? se tu je?t? r. 1604 p?ipom?n?.
Za t?icetilet? v?lky (1618?1648) byl kostel zpusto?en a fara sp?lena. N?kolik let sem doch?zeli ?eholn?ci z Plas.
Roku 1653 byl kostel p?id?len jako fili?ln? do Kralovic a roku 1677 k fa?e ?ebnick?.
Opat cisterci?ck?ho kl??tera v Plas?ch Ond?ej Trojer v letech 1681 ? 1690 opravil kostel i faru a zdej?? fili?lku pov??il na administrativu, kterou v letech 1694 ? 97 vedl Bernard Opitz. Roku 1697 tu byla op?t z??zena samostatn? fara, ke kter? byla p?id?lena fili?lka ve Vysok? Libyni. K fa?e n?le?elo 50 strych? pol?, luk na 4 vozy sena, les pod 41/2 strych? (pozn.: strych ? korec = 28,5 aru). Far?? m?l r. 1713 dev?t kus? dobytka a dvan?ct ovc?. Za des?tek se se?lo z Potvorova 60 strych? ?ita, 34 strychy p?enice, z Libyn? 10 strych? ?ita a tolik?? p?enice. Z kl??tern?ho pivovaru dost?val far?? 18 sud? piva.
Nov? farn? budova byla postavena r. 1758. Jedn? se o barokn? budovu s mansardovou st?echou. Na pr??el? budovy um?stili cisterci?ci znak plask?ho kl??tera a osobn? ?t?tek opata Fortun?ta Hartmanna.
Za far??e byli dosazov?ni cisterci?ci z Plas. Prvn? sv?tsk? far?? Petr Heinz nastoupil r. 1820. Slou?il a? do roku 1844, po n?m nastoupil Ond?ej Hunger (1845 ? 1852). D?le Leopold Dro? 1852 ? 1882, Karel Apper 1882 ? 1885 a Franti?ek B?rta 1886 ? 1909. Kn?z Franti?ek B?rta zem?el pak v Jind?ichov? Hradci 9. 8. 1933.
Od r. 1909 do roku 1915 byl duchovn?m spr?vcem potvorovsk? farnosti V?clav Jir?sek. Ten pozd?ji vystoupil z c?rkve, pak byl ??d?c?m u?itelem v Potvorov?, hrob m? hned vpravo vedle vchodu do h?bitova.
Dal??m far??em byl Franti?ek Vambera 1915 ? 1927, Josef Sycha 1928 ? 1932, dr. Kamil Kabourek 1932 ? 1941 a Bohuslav Poustka 1941 ? 1950.
8.b?ezna roku 1949 zmizel kralovick? far?? V?clav Vin? (pravd?podobn? uprchl z d?vod? politick?ch). Brzy nato zmizel i jeho kaplan Jaroslav Kubovec. Jeho n?stupce kaplan Vladislav Sysel byl v?ak zat?en. Fara v Kralovic?ch z?stala pr?zdn?. C?rkevn? vrchnost pov??ila v t? dob? potvorovsk?ho duchovn?ho spr?vce Bohuslava Poustku spr?vou farnosti kralovick?. On tedy ve v?ku 69 let zast?val dv? farnosti v Potvorov? i Kralovic?ch a je?t? vypom?hal ve Vysok? Libyni, ?ihli a Podbo??nk?ch.
V roce 1950 v?ak byl Bohuslav Poustka z d?vod? politick?ch zat?en. Ve fa?e byla provedena prohl?dka, m?stnosti byly zape?et?ny, kancel?? byla pozd?ji uvoln?na. Far?? Pouska byl od 20. 7. 1950 do 3. 6. 1951 internov?n v kl??te?e v ?eliv?. 4. 6. 1951 byl propu?t?n a p?elo?en do v?slu?by.
Od 20. 7. 1950 spravoval farnost p?espoln? kralovick? duchovn? spr?vce Zden?k Adler a st??dal se s administr?torem stra?i??sk?m Franti?kem Bou?kou. O Zde?ku Adlerovi bylo pozd?ji zn?mo, ?e aktivn? p?sobil v nechvaln? zn?m? komunisty vytvo?en? organizaci Pacem in terris. Franti?ek Bou?ka byl synovcem spisovatele a b?sn?ka Sigismunda Bou?ky, zakladatele Katolick? moderny. Byl to ?lov?k velmi nekonformn?, zap?len? myslivec. Prost?, ale svat? ?lov?k, jezdil na motorce op?s?n rezervn? pneumatikou, p?sl kozy a p?i tom se modlil brevi???
24. 6. 1951 nastoupil nov? duchovn? spr?vce administr?tor Jaroslav Bos??ek. P?ist?hoval se a? 6. z??? 1951 po ?prav? bytu na fa?e. Jaroslav Bos??ek byl 1. 11. 1952 p?elo?en za farn?ho administr?tora do Doln? B?l? dekretem pra?sk? konsisto?e. Na pobyt v Potvorov? nem?l vzpom?nky p??li? dobr?, nebo? zde zle stonal se ?loutenkou, farn? budova byla nehostinn?, nebyla zde zavedena voda ani elekt?ina.
Po jeho odchodu ji? potvorovsk? farnost nem?la sv?ho far??e, v Potvorov? byl ustaven za p?espoln?ho administr?tora Zden?k Adler, administr?tor kralovick?. Tak se stal Potvorov fili?lkou Kralovic.
Od 1. 10. 1957 byl p?elo?en dosavadn? duchovn? spr?vce kralovick? far?? Franti?ek Petr?k do ?esk?ho Brodu ve v?chodn?ch ?ech?ch. Dosazen byl Rostislav Zelen? a kr?tce v Potvorov? prov?d?l duchovn? spr?vu. Dal??m ? tentokr?t dlouholet?m ? duchovn?m spr?vcem byl kralovick? far?? Pavel T?borsk?. Lid? na n?j vzpom?naj? je?t? mnoho let po jeho odchodu do nov?ho p?sobi?t? ve Slan?m jako na schopn?ho kn?ze a hodn?ho a pracovit?ho ?lov?ka.
Sourozenci Limpouchovi

Dne 20.ledna 1953 dostala fara v Potvorov? (postaven? v r. 1758 ) nov? obyvatelky ? sestry Marii a Terezii Limpouchovy. Za mraz? m?nus 22 st. p?ivezlo n?kladn? auto s voj?ky ve?ker? majetek t?chto ji? star??ch pan? do nevl?dn?ch promrzl?ch m?stnost? 1. patra t?to barokn? budovy. Fara byla do jejich p??jezdu neobydlena, pouze jednu m?stnost v p??zem? u??vala n?jemnice, b?val? farn? hospodyn? R??ena Nyklov?. V budov? nebyla zavedena elekt?ina, nebyla tam s v?jimkou m?stnosti sle?ny R??eny ??dn? kamna ani spor?k, voda jen v pump? na zahrad?, such? z?chod v p??zem?. ?okuj?c?, depresivn? pro nov? obyvatelky n?siln? vyst?hovan? z Plzn?, kde ?ily dosud ve 2 pokojov?m byt? vybaven?m sou?asn?m komfortem.
Jak k tomuto exeku?n?mu vyst?hov?n? do?lo?
Marie a Terezie bydlely v plze?sk?m byt? se sv?m sta?i?k?m otcem Pavlem a se sv?m bratrem Josefem. Msgre Josef Limpouch byl zn?m? a obl?ben? kn?z a v?znamn? ob?an m?sta Plzn?. Vedle sv? duchovn? a pedagogick? ?innosti byl aktivn?m pracovn?kem a p?edstavitelem ?etn?ch soci?ln?ch a charitativn?ch organizac?. Pro sv? z?sluhy obdr?el mnoho ocen?n? a vyznamen?n?. Za 2. sv?tov? v?lky byl v?zn?n v nacistick?ch ?al???ch. Po v?lce byl zvolen poslancem Prozat?mn?ho n?rodn?ho shrom??d?n? (1945 ? 1946). V 50.letech prob?haly politick? procesy s c?rkevn?mi p?edstaviteli. Toto komunistick? pron?sledov?n? se nevyhnulo ani Josefu Limpouchovi. 20.11.1951 byl zat?en a 2.7.1953 odsouzen ve vykonstruovan?m procesu k trestu odn?t? svobody na 10 let, k propadnut? cel?ho jm?n? a ztr?ty ob?ansk?ch pr?v.
Je?t? cel? rok p?ed soudem ? dne 9.6.1952 ? v?m?r Jednotn?ho n?rodn?ho v?boru v Plzni ukl?d? 87 let?mu Pavlu Limpouchovi vyklidit byt, kter? sd?lel se synem Josefem a ob?ma dcerami z d?vodu: ? V?? rodinn? p??slu?n?k Josef Limpouch se provinil proti lidov?-demokratick?mu z??zen? a Va?e rodina nesk?t? politick? spolehlivosti. D?sledkem toho opus?te sv?j dosavadn? byt ve stanoven? 14 denn? lh?t??. Vzhledem k onemocn?n? star?ho otce se dcery odvolaly, st?hov?n? bylo zat?m odlo?eno, ale jeden ze dvou pokoj? musel b?t uvoln?n pro p??slu?n?ka st?tn? bezpe?nosti.
Pavel Limpouch um?r? 1.9.1952 a jeho dcery dost?vaj? nov? v?m?r ? do 14 dn? vyklidit dosavadn? byt a ? jako n?hradn? byt se V?m p?ikazuje byt v Potvorov? ? farn? budova?. Odvol?n? bylo zam?tnuto a 20.1.1953 bylo provedeno exeku?n? vyst?hov?n? na ?traty st?hovan?ch.
V tristn? situaci ob?ma sestr?m pom?hali p??buzn? a p??tel?. Elekt?inu do farn? budovy zavedl jejich bratr Alfons se sv?m 16let?m synem, kamna dovezl takt?? re?imem st?han? pan Chaloupka z Plzn? Doudlevec. A dob?? lid? ?ili i v Potvorov? , v B?lov? i v dal??ch obc?ch spadaj?c?ch k potvorovsk?mu kostelu. Podporovali ob? sestry jak psychicky, tak materi?ln?. Nebylo snadn? ??t z jednoho invalidn?ho d?chodu Marie L., i jejich bratr Alfons byl ve finan?n? t?sni, v?dy? ?ivil je?t? 5 studuj?c?ch nezaopat?en?ch d?t?. Finan?n? sestry Limpouchovy podporovali p??tel? i anonymn? d?rci.
Marie L., odborn? u?itelka, dou?ovala a p?ipravovala d?ti z Potvorova a okol? na p?ij?mac? zkou?ky za p??sp?vky do kuchyn?. P?i nemoc?ch ?editele potvorovsk? jednot??dky ho Marie L. zastupovala. St?tn? bezpe?nost kupodivu nezakro?ila.
Terezie L., dlouholet? varhanice v plze?sk?ch kostelech, se ujala t?to funkce i v kr?sn?m rom?nsk?m kostele sv.Mikul??e v Potvorov?. P??e o kostel byla hlavn? n?pln? ?ivota obou sester. Hra na varhany, pran? kosteln?ch rouch, ?klid kostela, kv?tinov? v?zdoba za p?isp?n? m?stn?ch farn?k?.
Kostel i fara o?ily pod p??? obou sester. Potvorov se stal druh?m domovem ?ty?em nete??m a synovci, pozd?ji i jejich rodin?m s d?tmi. A dobr? teta Rezinka to komentovala slovy: ? Vid?te, jak n?s m?l P?n B?h r?d. V?echno zl? je k n??emu dobr??. Rodinn? p??slu?n?ci dle sv?ch mo?nost? prov?d?li opravy fary a p?ilehl?ch sklad? - sklep?.
10.?ervna 1960 byl na amnestii prezidenta republiky ze dne 9.5.1960 Josef Limpouch propu?t?n z Leopoldova, kde si odpyk?val 9.rok sv?ho trestu. Pobyt v Plzni mu byl zak?z?n a tak tr?vil posledn?ch 5 let sv?ho ?ivota na fa?e v Potvorov? se sv?mi sestrami a o v?kendech s po?etn?mi potomky sv?ho bratra. Josef L. m?l z?kaz vykon?vat duchovn? slu?bu. A tak se stal potvorovsk? kostel?k sv?dkem denn?ch m?? svat?ch slou?en?ch Josefem Limpouchem za zam?en?mi dve?mi. Potvorov se stal c?lem ?etn?ch n?v?t?v , s nimi? Josef L. odch?zel do lesa, aby nebyli odposlouch?v?ni. Jsem p?esv?d?ena, ?e l?ta pro?it? v Potvorov? pat?ila k nejklidn?j??m, snad i nej??astn?j??m rok?m ?ivota tohoto superaktivn?ho kn?ze. Stejn? jako jeho sestry na?el v Potvorov? i v okoln?ch obc?ch nov? a dobr? p??tele. 17.5.1965 Msgre Josef Limpouch ve v?ku 70 let zem?el a byl pochov?n na ?st?edn?m h?bitov? v Plzni, kam se sm?l vr?tit jen jako mrtv?.
Marie Limpouchov? byla st?le aktivn? a? do sv?ho 80. roku ?ivota, kdy zem?ela na mozkovou p??hodu podobn? jako jej? bratr Josef. I ona opustila Potvorov a? po sv? smrti, je pochov?na rovn?? v Plzni.
Terezie Limpouchov? na potvorovsk? fa?e osam?la, p?esto nez?stala sama. M?la ?sv?j? kostel, o kter? se pe?liv? starala, m?la dobr? sousedy a o v?kendech a pr?zdnin?ch se t??ila ze sv? ?irok? rodiny. Byla ?inorod? do pozdn?ho v?ku. V jej?ch 90.letech si ji vzala k sob? do Plzn? nete? Ludmila Lev? s man?elem V?clavem , kte?? ji dochovali do posledn?ch hodin jej?ho ?ivota. Tato skromn? a vz?cn? ?ena ode?la k P?nu, kter?mu s l?skou slou?ila cel? sv?j ?ivot, dne 20.3.1990 ve v?ku 92 let.


V Plzni , duben 2008 MUDr. Marie Zemenov?

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF