Spolek pro románský kostel v Potvorově - Napsali o nás - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Napsali o nás

DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ | Potvorov
26.4.2022
O jedinečný kostel roky pečuje spolek
BARBORA HÁJKOVÁ

Románský klenot
či architektonic-
ká perla. Tak je
často nazýván
kostel sv. Miku-
láše v Potvorově. Ojedinělá
stavba, postavená na konci
12. století Anežkou z Potvo-
rova z rodu Hrabišiců, pů-
vodně patřila k tvrzi, která
později zanikla.
Kostel zdobí románské
sloupy, střílny i okna. V ob-
dobí válek a nepokojů byl
pravděpodobně využívaný
jako pevnost. Dnes v něm
kralovický farář slouží mše a
čas od času se v něm konají
koncerty a další kulturní ak-
ce.
O svatostánek už od roku
2007 pečuje Spolek pro ro-
mánský kostel v Potvorově,
tedy obyvatelé Potvorova a
okolí a milovníci architektu-
ry. Když kostel sdružení pře-
bíralo, měl v havarijním sta-
vu střechu. Teklo dokonce i
do zákristie. „O kostel se
dlouhé roky nikdo nestaral.
Poslední úpravy zažil v me-
ziválečném období, kdy se
dělaly podlahy. Během mi-
nulého režimu se tady už
sloužily pouze mše,“ uvedla
předsedkyně spolku Helena
Regnerová s tím, že sdružení
se podařilo celkem brzy po
založení sehnat peníze na
opravu střechy.
STŘECHA, ODVODNĚNÍ
ČI OMÍTKY
„V roce 2009 jsme získali
největší dotace na opravu
střechy, která tehdy stála 2,5
milionu korun. Opravovaly
se také elektroinstalace, kte-
ré byly ve špatném stavu,
měli jsme strach, aby kostel
nevyhořel. Také se udělalo
odvodnění, aby nevlhly zdi, a
nové omítky. V přístavku,
kterým se jde na kůr, se zru-
šilo staré schodiště a udělaly
se tam nové dřevěné scho-
dy,“ vyjmenovala Regnerová.
V loňském roce nechal
spolek vybílit strop a odbor-
níci začali restaurovat hlavní
barokní oltář. „V první etapě
jsme vyhubili červotoče, pak
si podávali žádost o dotaci na
jeho rekonstrukci. Zda pení-
ze dostaneme, se dozvíme v
červnu,“ řekla předsedkyně.
Cenná stavba může ná-
vštěvníkům nabídnout jeden
unikát, a sice fragmenty ná-
stěnných maleb pocházející z
konce 12. století a středově-
ku. Fresky zobrazují mj. Ježí-
še Krista, na kterého ukazuje
Boží ruka, a světce. „Byly ve
velmi špatném stavu a od-
borníci je restaurovali, resp.
stabilizovali ve dvou eta-
pách,“ poznamenala.
Kostel je jednolodní s věží
a na druhé straně s apsidou
(výklenek půlkruhového pů-
dorysu, ve kterém je umístěný
oltář – pozn. red.). Zaniklá
tvrz s ním byla spojená láv-
kou. Stavba původně dispo-
novala několikapatrovou
věží, která zřejmě sloužila k
obraně, během husitských
válek ale byla zničena.
KOSTEL POTĚŠÍ
KAŽDÉHO
Návštěva kostela je zážitek a
podle Heleny Regnerové si
tam každý přijde na své. „Je
to architektonický skvost a
potěší lidi, kteří mají rádi
historii. Zároveň je to nábo-
ženské místo, kde se mohou
lidé pomodlit, přemýšlet. A v
neposlední řadě může přijít i
ten, kdo má rád hudbu, pro-
tože zde několikrát do roka
pořádáme koncerty,“ pozvala
předsedkyně Regnerová.


SDRUŽENÍ ZACHRAŃUJE POTVOROVSKÝ KOSTEL
Během pěti let získala dominanta obce novou střechu, fasádu a opět jsou slyšet zvony

Týdeník 5+2 dny Plzeň-sever | 30. srpna 2012 | str. 3

V září uplyne pět let, co se lidé v Potvorově už nedokázali dívat na chátrající kostel svatého Mikuláše v obci. Založili proto občanské sdružení a začali shánět peníze na jeho záchranu. Psali žádosti o dotace, pořádali benefiční koncerty, vyhlásili veřejnou sbírku.
Jako první se dočkala opravy zvonová stolice. „Byla už v tak špatném stavu, že zvony musely být sejmuty,“ vzpomíná na rok 2007 předsedkyně Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově Helena Regnerová.
Rozpočet na generální rekonstrukci krovů, střechy kostela a zákristie, do které zatékalo, byl 2,5 milionu korun. Sdružení na něj získalo dotaci přes 2 miliony korun z Programu rozvoje venkova, jenž je podporován z Evropské unie a téměř po roce oprav se kostel pyšnil novou střechou včetně renovovaného pozlaceného kříže na věži. „Do jeho makovice jsme umístili schránku s dokumenty pro další generace,“ upřesnila Regnerová. To se psal rok 2009. Ještě téhož roku se podařilo opravit vstupní schody do kostela a restaurovat postranní oltáře. V jeho samotném závěru, v prosinci, se začalo opět Potvorovem rozléhat večerní zvonění. „Do věže kostela jsme umístili první ze tří zvonů, ten nejmenší z roku 1873, a opatřili jsme jej elektronickým odbíjením. Říká se mu umíráček. Další zrestaurovaný velký zvon z roku 1468 byl zavěšen o rok později a je určen pro slavnostní zvonění. . Poslední prostřední zvon chyběl úplně, byl zničen za války. Vyhlásili jsme proto na něj veřejnou sbírku. Podařilo se dát dohromady přes 250 tisíc korun a prázdné místo ve věži bylo nakonec zaplněno v říjnu loňského roku zcela novým zvonem o váze 120 kg, průměru 58 cm a tónu F2. Zvoní poledne a zve na bohoslužby, které se zde konají pravidelně každou neděli,“ vypráví Regnerová.
Neméně důležitým úspěchem bylo přidělení státní dotace 1,8 milionu korun na odvodnění kostela, novou elektroinstalaci a opravu fasád věže a dvou barokních předsíní kostela. Další dotace přišla na úpravu zeleně v okolí svatého Mikuláše. Naopak neúspěšné je prozatím sdružení v získání financí na zrestaurování hlavního barokního oltáře z roku 1674. Ten na ně čeká ´jak na smilování´. „Úplně se drobí, je plný červotoče. Jeho restaurování přesáhne 1 milion korun,“ odhaduje předsedkyně sdružení. Peníze se shánějí i na pýchy kostela, románské a barokní portály. Ruce restaurátorů by mohly pracovat i na vnitřních omítkách a malbách kostela či obrazové výzdobě a dalším mobiliáři kostela. V současné době dělníci opravují hřbitovní zeď, která před rokem a půl z části spadla. Občanské sdružení má projekt na opravu celé jižní zdi, prozatím vystačí finance jen na havárii. „Sháníme peníze, kde se dá. Část máme z vlastních zdrojů, od našich členů či přívrženců, dále se podílí obec Potvorov, Bílov, Sedlec, velkým podporovatelem je i Plzeňský kraj a řada dalších. Máme zřízen účet, na který mohou lidé posílat své příspěvky. Několikrát do roka pořádáme benefiční koncerty. Na podporu kostela zahráli například Vladimír Merta, Vladimír Mišík, skupina Spirituál kvintet. 8. září nás čeká další akce, koncert zpěvačky a šansoniérky Hanky Křížkové,“ zve na kulturní podvečer od 18 hodin předsedkyně. Kromě toho členové sdružení propagují pýchu obce na turistických sběratelských kartičkách a pohlednicích. Číslo účtu, na kterých mohou příznivci sdružení přispívat je 0043-607 500 247 / 0100. Potvrzení o daru sdružení rádo vystaví.
Občanské sdružení v současné době čítá přes sto členů. Jsou jimi nejen obyvatelé Potvorova, Bílova, Sedlce, Bukoviné, Odlezel a Kralovic, ale i chalupáři a další obdivovatelé tohoto unikátního románského kostela.

autor: Valentýna Bílá, vedoucí lokální redakce


HRADIŠŤAN HRÁL PRO POTVOROV A TÝNICI
Plzeňský deník | 9.8.2011 | rubrika: Region | strana: 5

Hudební folklorní soubor Hradišťan vedený Jiřím Pavlicou (na snímku) vystoupil v sobotu vpodvečer v areálu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Výtěžek benefičního koncertu si rovným dílem rozdělilo muzeum a občanské sdružení postupně zachraňující vzácný románský kostel v nedalekém Potvorově. Koncert pořádal Nadační fond Mariánská Týnice a Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově. Podle předsedkyně občanského sdružení výtěžek zatím přesně vyčíslen nebyl, nicméně Mariánská Týnice i Potvorov si rovným dílem rozdělí odhadem padesát tisíc korun.

Foto autor| Foto: Deník/ Pavel Korelus
Region| Západní ČechyNový zvon pro kostel sv. Mikuláše je již odlit
Ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova, kterou vede paní Vránová - Dytrychová, došlo v pátek 1. července 2011 v odpoledních hodinách k odlévání zvonu pro Potvorov. Tohoto slavnostního okamžiku se zúčastnili i zástupci našeho sdružení. Se zájmem sledovali práci ve zvonařské dílně při vylévání rozžhavené slitiny do uzavřené formy zvonu. Forma již byla připravena ve spolupráci s grafikem Janem Martínkem, který zde na horní prstenec obtiskl ztvárnění symbolů důležitých pro tento kraj a jednotlivé epochy, kterými hlavně kostel v dějinách procházel. Po vylití zvonu následoval slavnostní přípitek. Zvon bude tedy brzy připraven k přepravě a pak bude čekat na slavnostní vysvěcení, které se bude konat v sobotu 1. října ve 14 hodin.
Slavnostní okamžiky odlévání nového zvonu popisuje člověk, který se o vznik nového zvonu nejvíce zasloužil, v následujícím příspěvku.

Odlévání nového zvonu pro kostel sv. Mikuláše v Potvorově

Zvonařství Dytrychových, Brodek u Přerova, 1.7.2011, 13.30

Při příjezdu nás netrpělivě vítá zvonařka, paní Leticie Vránová - Dytrychová. „Už na vás čekáme, vše je připraveno, nedá se čekat, musíme začínat...“ a vede nás přes dvůr, kolem vystavených hotových zvonů do dílny.
V dílně nás upoutají hliněné zvonové formy na otočných stojanech, nad nimi jsou tvarovací ramenáty se šablonami, naproti vysoušecí pece, ponk a police s nářadím, v nádobách různé materiály. Ze stropu visí řetězy a háky. V čele dílny je licí jáma s pecemi k tavení zvonoviny.

Dvě zvonové formy, které se v dílně před odléváním několik týdnů připravovaly, větší na Ukrajinu, menší do Potvorova, jsou zapuštěny v licí jámě. Nic z nich není vidět, jsou zcela zasypány ve slévačském písku a nad jeho úroveň vystupují jen okraje budoucích zvonových korun. I ty jsou přikryty měděnými pokličkami, aby se do forem nedostaly nečistoty.

Pec k tavení kovu má ocelový plášť a uprostřed grafitovou nádobu, tzv. kelímek, na taveninu. Mezi kelímkem a pláštěm pece je prostor vyplněný rozžhaveným, hrubým koksem. Pec je kryta půlenými, snímatelnými poklicemi. Celá i s kelímkem se dá pozvolna naklánět pomocí mechanického převodu s klikou.

"Jedeme !". Zavřou se dosud otevřená vrata dílny, všichni jsou na svých místech - dva u kliky převodového mechanismu budou podle pokynů naklánět pec s tekutým kovem, jeden ze slévačů stojí u pece v licí jámě, má na sobě žáruvzdorný plášť, boty a rukavice, zlatou krycí přílbu a obličejový štít, jeden z dělníků obíhá, podává, je „k ruce“. Zvonařka, „šéfová“, se pohybuje kolem jámy, řídí, nikdo jiný nesmí vydávat vlastní pokyny, vše jde přes ni. Nám přihlížejícím je vyhrazena linie za kterou nesmíme, víme kterým směrem utíkat v případě nehody.

Z pece se sundají poklice. Roztavení kovu trvalo přes 3 hodiny a teploměr ukazuje 1160 st. C. Šéfová zkušeným okem ověří jeho vzhled - barvu, čistotu... ještě jednou se rozhlédne zda je všechno jak má být. „Točte“ a pec s kelímkem se mírně nakloní, slévač odstraní hliněné přehrazení vylévacího hrdla pece a kovovým hrablem odstraní škraloup nečistot na hladině rozžhaveného kovu. Pod hrdlo kelímku umístí připravený hliněný žlab na kovovém rámu, kterým kov poteče do formy. Žlab ještě znovu dobře vymete a dílna se naplní žlutočervenou září. Slabý proud trochu zesílí, nejprve se odlije mimo formu, aby se žlab zahřál a kov cestou do zvonové formy nechladl a aby proud byl čistý a plynulý. Je slyšet jak tavenina vyplňuje formu. Tavič v jámě hlásí kolik kovu ještě půjde a šéfová jeho údaj převede do pokynů mužům u kliky. Forma je už naplněna až po okraj, pec se zvedá, pomocník dostane pokyn rozžhavenou hladinu ve formě zasypat dřevěným uhlím, aby se zpomalilo chladnutí.
Zvon Ukrajinec je hotov a bez zastavení pokračuje zvon pro Potvorov. Už známý postup – pečlivě nasměrovat žlábek pro proud kovu, odlít stranou, forma pro „menšího“ potvorovského Mikuláše se plní rychleji, vše jde dobře a paní zvonařka po chviličkách stihne odříkat celý Otčenáš. Vidíme zlatě svítící hladinu zvonoviny, na ni přijde lopata dřevěného uhlí a zbytek kovu se z pece vypustí do písku licí jámy. Pec s prázdným kelímkem se narovná a je hotovo. Otevřou se velká vrata dílny, vedro ven a po dešti svěží vzduch dovnitř. Úleva, soustředěný výraz šéfové se mění v úsměv, chlapi venku sundavají ochranné oděvy, jsou promočení potem a smějí se také.

A “aby zvony krásně a dlouho zněly“ - ve sklenicích se perlí šampaňské a paní zvonařka přeje novým zvonům do vínku šťastný osud. Všichni cítíme, že jsme zažili něco velkého, víme, že na tuto chvíli budeme vzpomínat až uslyšíme vyzvánění nového zvonu z věže potvorovského kostela.

V.Martínek


Práce na potvorovském kostele pokračují
Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever | 22.9.2010 | rubrika: Plzeňsko | strana: 3 | autor: (pk)

Potvorov – „To se divím, že jsme ještě v Potvorově nebyli, už byl nejvyšší čas,“ zavtipkoval Jiří Tichota na koncertě skupiny Spirituál kvintet v románském kostele sv. Mikuláše v Potvorově. Zpěvák si na adresu neobvyklého názvu obce sice neodpustil ještě několik narážek, ale starobylý kostel všechny účinkující ohromil.
Skupina byla spokojena i s obecenstvem – vesnický kostelík byl nabitý vděčnými posluchači. „Událost si nenechali ujít obdivovatelé naší přední folkové skupiny z širokého okolí. Skupina letos slaví úctyhodných 50 let od založení a nenechává svoje posluchače na pochybách, že prostě umí,“ popsala atmosféru Helena Regnerová z pořádajícího Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově. Sdružení se o záchranu kostela, jedné z nejhodnotnějších a nejstarších staveb Plzeňského kraje, snaží od roku 2007, kdy vzniklo. A práce se se jeho členům daří. „Z dotací jsme mohli už v roce 2008 opravit střechu a v roce 2009 elektroinstalace včetně přeložky napěťového kabelu. Zařídili jsme také odvodnění kostela, novou fasádu věže a opravu barokní sakristie a vstupu do kostela. Dotace, které tyto akce financovaly, pocházely z Programu rozvoje venkova se spoluúčastí Evropské unie a z Ministerstva kultury ČR. Náklady dohromady činily zhruba 4,3 milionu korun,“ pokračovala Regnerová. Peníze na spolufinancování oprav ale dobrovolníci obstarávají také pomocí různých sbírek. Největšími přispěvateli jsou okolní obce, které se také postaraly o další, půlmilionovou dotaci potřebnou pro nákladné restaurování postranních oltářů v interiéru kostela a rozeznění zvonů ve věži.
Obnova stavby pokračuje i letos a co dělat bude určitě i v následujících letech. „Je třeba ještě hodně práce, aby se románská památka mohla stát chloubou svého okolí. Na restaurování čekají kamenné portály i hlavní raně barokní oltář kostela,“ podotkla Regnerová s tím, že přispět může každý.
„Naše sdružení uvítá každou pomoc ve formě sponzorských darů. Pořádáme veřejnou sbírku k zajištění finančních prostředků pro opravu. Na tuto sbírku je možno přispět na čísle účtu 000 333 999 369 / 0800 vedeného u České spořitelny,“ dodala.

Foto popis| Sobotní koncert legendární folkové kapely Spirituál kvintet přilákal do románského kostela v Potvorově desítky lidí.
Foto autor| Foto: S. Lešikarová
Region| Západní Čechy2008, 28. listopadu
Potvorovský kostel má na střeše poselství budoucím generacím

Potvorov - Generální oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Potvorově je hotova. Skončila ve středu, kdy se na střeše znovu objevil pozlacený kříž.
Do typické 'makovice' pod křížem zástupci Občanského sdružení pro románský kostel Potvorov ukryli několik dobových materiálu, které v budoucnu poslouží příštím generacím. „Jsou tam informace o dnešní době, o našem sdružení i o opravách kostela. Fotografie, výstřižky z novin a další,“ řekla jeho předsedkyně Helena Regnerová.

Na opravy se sdružení spolu s kralovickou farností podařilo získat 2 miliony 381 tisíc korun. Tato částka pokryla 90 procent nákladů, zbytek hradí sdružení z vlastních zdrojů i příspěvků od dárců. „Prostředky na dofinancování střechy se už podařilo sehnat, všem dárcům děkujeme,“ pokračovala Regnerová.

Pro letošek je tedy na kostele hotovo. „V příštím roce bude hlavní akcí jeho odvodnění. Stavba totiž podle památkářů nemůže mít okapy a všechna voda se tedy vsakuje do základů. Toho se budeme muset zbavit,“ dodala předsedkyně.

Na potvorovský kostel může každý přispět buď přes účet 333 999 369/ 0800 nebo třeba návštěvou některého z blížících se koncertů. Tím nejbližším je koncert k poctě sv. Mikuláše, který se uskuteční 6. prosince od 15 hodin.

Pavel Korelus
Plzeňský deník - Moje Plzeňsko

2008, 16.srpna
V Potvorově se pracuje na střeše

Potvorov/ Polovina střechy nad hlavní lodí kostela sv. Mikuláše v Potvorově je už přeložena novou krytinou. Na generální opravu střechy se podle Heleny Regnerové, předsedkyně výboru Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově, pracuje od srpna. „Pokud vše půjde tak, jak má, mělo by být hotovo do konce listopadu,“ konstatovala Regnerová.

Na opravy se sdružení spolu s kralovickou farností podařilo získat 2 miliony 381 tisíc korun coby dotaci z Programu rozvoje venkova. „Částka pokrývá 90 procent celkových nákladů, zbylých deset procent budeme hradit my. Peníze shromažďujeme z příspěvků od našich členů i dobrovolných dárců – lidí i obcí. Celkem se nám dosud podařilo vybrat 150 tisíc korun, a to z veřejné sbírky i z vlastních zdrojů. Příspěvek odhlasovaly už obce Potvorov, Bílov i Sedlec. Žádali jsme také Kralovice a Žihli, ale od nich jsme zatím nic přislíbeno nedostali“, pokračovala Regnerová.

Střecha je podle předsedkyně letošní největší a zároveň už také jedinou akcí, jíž se vzácná stavba dočká. „Současně s opravami ještě probíhá stavebně historický průzkum, s jehož financováním zase pomohl Plzeňský kraj. Nová střecha je ale nejdůležitější, do kostela už nepoteče. V dalších letech chceme v záchranných pracích pokračovat,“ sdělila.

Potvorovské občanské sdružení bylo založeno vloni v září a v současnosti má kolem 90 členů. Jeho hlavním cílem je zastavit chátrání kostela a přispět k jeho obnově. Letos na jaře sdružení vyhlásilo veřejnou sbírku, která potrvá až do konce roku 2010. Číslo bankovního účtu, na který lze přispívat, je 333 999 369 / 0800. Další možností, jak přispět, je vhodit peníze do kasičky v kostele nebo navštívit některý z koncertů.

Pavel Korelus
Plzeňský deník,
redakce Plzeň-sever/jih
736 288 498
377 168 218
pavel.korelus@denik.cz


2007, 1.prosince
Rozhlasová relace Odkazy minulosti o kostele v Potvorově

Koncem listopadu byl v kostele v Potvorově natočen jeden z dílů publicistické relace zaměřené na ohrožené nebo havarijní památky Plzeňského a Karlovarského kraje. Autor Ondřej Vaculík se prostřednictvím reportážních rozhovorů snaží objasňovat osud ohrožených objektů - hradů, tvrzí, zámků, církevních i technických památek - a dobrat se k příčině jejich zanedbání.

Desetiminutový pořad o kostele v Potvorově byl vysílán dne 1.12.2007 na Českém rozhlase Plzeň.

Nahrávku tohoto pořadu můžete stáhnout zde. (Zvuková nahrávka ke stažení MP3 | velikost: 4,97 MB)

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF