Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Napsali o n?s


SDRU?EN? ZACHRA?UJE POTVOROVSK? KOSTEL
B?hem p?ti let z?skala dominanta obce novou st?echu, fas?du a op?t jsou sly?et zvony

T?den?k 5+2 dny Plze?-sever | 30. srpna 2012 | str. 3

V z??? uplyne p?t let, co se lid? v Potvorov? u? nedok?zali d?vat na ch?traj?c? kostel svat?ho Mikul??e v obci. Zalo?ili proto ob?ansk? sdru?en? a za?ali sh?n?t pen?ze na jeho z?chranu. Psali ??dosti o dotace, po??dali benefi?n? koncerty, vyhl?sili ve?ejnou sb?rku.
Jako prvn? se do?kala opravy zvonov? stolice. ?Byla u? v tak ?patn?m stavu, ?e zvony musely b?t sejmuty,? vzpom?n? na rok 2007 p?edsedkyn? Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov? Helena Regnerov?.
Rozpo?et na gener?ln? rekonstrukci krov?, st?echy kostela a z?kristie, do kter? zat?kalo, byl 2,5 milionu korun. Sdru?en? na n?j z?skalo dotaci p?es 2 miliony korun z Programu rozvoje venkova, jen? je podporov?n z Evropsk? unie a t?m?? po roce oprav se kostel py?nil novou st?echou v?etn? renovovan?ho pozlacen?ho k???e na v??i. ?Do jeho makovice jsme um?stili schr?nku s dokumenty pro dal?? generace,? up?esnila Regnerov?. To se psal rok 2009. Je?t? t?ho? roku se poda?ilo opravit vstupn? schody do kostela a restaurovat postrann? olt??e. V jeho samotn?m z?v?ru, v prosinci, se za?alo op?t Potvorovem rozl?hat ve?ern? zvon?n?. ?Do v??e kostela jsme um?stili prvn? ze t?? zvon?, ten nejmen?? z roku 1873, a opat?ili jsme jej elektronick?m odb?jen?m. ??k? se mu um?r??ek. Dal?? zrestaurovan? velk? zvon z roku 1468 byl zav??en o rok pozd?ji a je ur?en pro slavnostn? zvon?n?. . Posledn? prost?edn? zvon chyb?l ?pln?, byl zni?en za v?lky. Vyhl?sili jsme proto na n?j ve?ejnou sb?rku. Poda?ilo se d?t dohromady p?es 250 tis?c korun a pr?zdn? m?sto ve v??i bylo nakonec zapln?no v ??jnu lo?sk?ho roku zcela nov?m zvonem o v?ze 120 kg, pr?m?ru 58 cm a t?nu F2. Zvon? poledne a zve na bohoslu?by, kter? se zde konaj? pravideln? ka?dou ned?li,? vypr?v? Regnerov?.
Nem?n? d?le?it?m ?sp?chem bylo p?id?len? st?tn? dotace 1,8 milionu korun na odvodn?n? kostela, novou elektroinstalaci a opravu fas?d v??e a dvou barokn?ch p?eds?n? kostela. Dal?? dotace p?i?la na ?pravu zelen? v okol? svat?ho Mikul??e. Naopak ne?sp??n? je prozat?m sdru?en? v z?sk?n? financ? na zrestaurov?n? hlavn?ho barokn?ho olt??e z roku 1674. Ten na n? ?ek? ?jak na smilov?n??. ??pln? se drob?, je pln? ?ervoto?e. Jeho restaurov?n? p?es?hne 1 milion korun,? odhaduje p?edsedkyn? sdru?en?. Pen?ze se sh?n?j? i na p?chy kostela, rom?nsk? a barokn? port?ly. Ruce restaur?tor? by mohly pracovat i na vnit?n?ch om?tk?ch a malb?ch kostela ?i obrazov? v?zdob? a dal??m mobili??i kostela. V sou?asn? dob? d?ln?ci opravuj? h?bitovn? ze?, kter? p?ed rokem a p?l z ??sti spadla. Ob?ansk? sdru?en? m? projekt na opravu cel? ji?n? zdi, prozat?m vysta?? finance jen na hav?rii. ?Sh?n?me pen?ze, kde se d?. ??st m?me z vlastn?ch zdroj?, od na?ich ?len? ?i p??vr?enc?, d?le se pod?l? obec Potvorov, B?lov, Sedlec, velk?m podporovatelem je i Plze?sk? kraj a ?ada dal??ch. M?me z??zen ??et, na kter? mohou lid? pos?lat sv? p??sp?vky. N?kolikr?t do roka po??d?me benefi?n? koncerty. Na podporu kostela zahr?li nap??klad Vladim?r Merta, Vladim?r Mi??k, skupina Spiritu?l kvintet. 8. z??? n?s ?ek? dal?? akce, koncert zp?va?ky a ?ansoni?rky Hanky K???kov?,? zve na kulturn? podve?er od 18 hodin p?edsedkyn?. Krom? toho ?lenov? sdru?en? propaguj? p?chu obce na turistick?ch sb?ratelsk?ch karti?k?ch a pohlednic?ch. ??slo ??tu, na kter?ch mohou p??znivci sdru?en? p?isp?vat je 0043-607 500 247 / 0100. Potvrzen? o daru sdru?en? r?do vystav?.
Ob?ansk? sdru?en? v sou?asn? dob? ??t? p?es sto ?len?. Jsou jimi nejen obyvatel? Potvorova, B?lova, Sedlce, Bukovin?, Odlezel a Kralovic, ale i chalup??i a dal?? obdivovatel? tohoto unik?tn?ho rom?nsk?ho kostela.

autor: Valent?na B?l?, vedouc? lok?ln? redakce


HRADI??AN HR?L PRO POTVOROV A T?NICI
Plze?sk? den?k | 9.8.2011 | rubrika: Region | strana: 5

Hudebn? folklorn? soubor Hradi??an veden? Ji??m Pavlicou (na sn?mku) vystoupil v sobotu vpodve?er v are?lu Muzea a galerie severn?ho Plze?ska v Mari?nsk? T?nici. V?t??ek benefi?n?ho koncertu si rovn?m d?lem rozd?lilo muzeum a ob?ansk? sdru?en? postupn? zachra?uj?c? vz?cn? rom?nsk? kostel v nedalek?m Potvorov?. Koncert po??dal Nada?n? fond Mari?nsk? T?nice a Ob?ansk? sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov?. Podle p?edsedkyn? ob?ansk?ho sdru?en? v?t??ek zat?m p?esn? vy??slen nebyl, nicm?n? Mari?nsk? T?nice i Potvorov si rovn?m d?lem rozd?l? odhadem pades?t tis?c korun.

Foto autor| Foto: Den?k/ Pavel Korelus
Region| Z?padn? ?echyNov? zvon pro kostel sv. Mikul??e je ji? odlit
Ve zvona?sk? d?ln? v Brodku u P?erova, kterou vede pan? Vr?nov? - Dytrychov?, do?lo v p?tek 1. ?ervence 2011 v odpoledn?ch hodin?ch k odl?v?n? zvonu pro Potvorov. Tohoto slavnostn?ho okam?iku se z??astnili i z?stupci na?eho sdru?en?. Se z?jmem sledovali pr?ci ve zvona?sk? d?ln? p?i vyl?v?n? roz?haven? slitiny do uzav?en? formy zvonu. Forma ji? byla p?ipravena ve spolupr?ci s grafikem Janem Mart?nkem, kter? zde na horn? prstenec obtiskl ztv?rn?n? symbol? d?le?it?ch pro tento kraj a jednotliv? epochy, kter?mi hlavn? kostel v d?jin?ch proch?zel. Po vylit? zvonu n?sledoval slavnostn? p??pitek. Zvon bude tedy brzy p?ipraven k p?eprav? a pak bude ?ekat na slavnostn? vysv?cen?, kter? se bude konat v sobotu 1. ??jna ve 14 hodin.
Slavnostn? okam?iky odl?v?n? nov?ho zvonu popisuje ?lov?k, kter? se o vznik nov?ho zvonu nejv?ce zaslou?il, v n?sleduj?c?m p??sp?vku.

Odl?v?n? nov?ho zvonu pro kostel sv. Mikul??e v Potvorov?

Zvona?stv? Dytrychov?ch, Brodek u P?erova, 1.7.2011, 13.30

P?i p??jezdu n?s netrp?liv? v?t? zvona?ka, pan? Leticie Vr?nov? - Dytrychov?. ?U? na v?s ?ek?me, v?e je p?ipraveno, ned? se ?ekat, mus?me za??nat...? a vede n?s p?es dv?r, kolem vystaven?ch hotov?ch zvon? do d?lny.
V d?ln? n?s upoutaj? hlin?n? zvonov? formy na oto?n?ch stojanech, nad nimi jsou tvarovac? ramen?ty se ?ablonami, naproti vysou?ec? pece, ponk a police s n??ad?m, v n?dob?ch r?zn? materi?ly. Ze stropu vis? ?et?zy a h?ky. V ?ele d?lny je lic? j?ma s pecemi k taven? zvonoviny.

Dv? zvonov? formy, kter? se v d?ln? p?ed odl?v?n?m n?kolik t?dn? p?ipravovaly, v?t?? na Ukrajinu, men?? do Potvorova, jsou zapu?t?ny v lic? j?m?. Nic z nich nen? vid?t, jsou zcela zasyp?ny ve sl?va?sk?m p?sku a nad jeho ?rove? vystupuj? jen okraje budouc?ch zvonov?ch korun. I ty jsou p?ikryty m?d?n?mi pokli?kami, aby se do forem nedostaly ne?istoty.

Pec k taven? kovu m? ocelov? pl? a uprost?ed grafitovou n?dobu, tzv. kel?mek, na taveninu. Mezi kel?mkem a pl??t?m pece je prostor vypln?n? roz?haven?m, hrub?m koksem. Pec je kryta p?len?mi, sn?mateln?mi poklicemi. Cel? i s kel?mkem se d? pozvolna nakl?n?t pomoc? mechanick?ho p?evodu s klikou.

"Jedeme !". Zav?ou se dosud otev?en? vrata d?lny, v?ichni jsou na sv?ch m?stech - dva u kliky p?evodov?ho mechanismu budou podle pokyn? nakl?n?t pec s tekut?m kovem, jeden ze sl?va?? stoj? u pece v lic? j?m?, m? na sob? ??ruvzdorn? pl?, boty a rukavice, zlatou kryc? p??lbu a obli?ejov? ?t?t, jeden z d?ln?k? ob?h?, pod?v?, je ?k ruce?. Zvona?ka, ???fov??, se pohybuje kolem j?my, ??d?, nikdo jin? nesm? vyd?vat vlastn? pokyny, v?e jde p?es ni. N?m p?ihl??ej?c?m je vyhrazena linie za kterou nesm?me, v?me kter?m sm?rem ut?kat v p??pad? nehody.

Z pece se sundaj? poklice. Roztaven? kovu trvalo p?es 3 hodiny a teplom?r ukazuje 1160 st. C. ??fov? zku?en?m okem ov??? jeho vzhled - barvu, ?istotu... je?t? jednou se rozhl?dne zda je v?echno jak m? b?t. ?To?te? a pec s kel?mkem se m?rn? naklon?, sl?va? odstran? hlin?n? p?ehrazen? vyl?vac?ho hrdla pece a kovov?m hrablem odstran? ?kraloup ne?istot na hladin? roz?haven?ho kovu. Pod hrdlo kel?mku um?st? p?ipraven? hlin?n? ?lab na kovov?m r?mu, kter?m kov pote?e do formy. ?lab je?t? znovu dob?e vymete a d?lna se napln? ?luto?ervenou z???. Slab? proud trochu zes?l?, nejprve se odlije mimo formu, aby se ?lab zah??l a kov cestou do zvonov? formy nechladl a aby proud byl ?ist? a plynul?. Je sly?et jak tavenina vypl?uje formu. Tavi? v j?m? hl?s? kolik kovu je?t? p?jde a ??fov? jeho ?daj p?evede do pokyn? mu??m u kliky. Forma je u? napln?na a? po okraj, pec se zved?, pomocn?k dostane pokyn roz?havenou hladinu ve form? zasypat d?ev?n?m uhl?m, aby se zpomalilo chladnut?.
Zvon Ukrajinec je hotov a bez zastaven? pokra?uje zvon pro Potvorov. U? zn?m? postup ? pe?liv? nasm?rovat ?l?bek pro proud kovu, odl?t stranou, forma pro ?men??ho? potvorovsk?ho Mikul??e se pln? rychleji, v?e jde dob?e a pan? zvona?ka po chvili?k?ch stihne od??kat cel? Ot?en??. Vid?me zlat? sv?t?c? hladinu zvonoviny, na ni p?ijde lopata d?ev?n?ho uhl? a zbytek kovu se z pece vypust? do p?sku lic? j?my. Pec s pr?zdn?m kel?mkem se narovn? a je hotovo. Otev?ou se velk? vrata d?lny, vedro ven a po de?ti sv??? vzduch dovnit?. ?leva, soust?ed?n? v?raz ??fov? se m?n? v ?sm?v, chlapi venku sundavaj? ochrann? od?vy, jsou promo?en? potem a sm?j? se tak?.

A ?aby zvony kr?sn? a dlouho zn?ly? - ve sklenic?ch se perl? ?ampa?sk? a pan? zvona?ka p?eje nov?m zvon?m do v?nku ??astn? osud. V?ichni c?t?me, ?e jsme za?ili n?co velk?ho, v?me, ?e na tuto chv?li budeme vzpom?nat a? usly??me vyzv?n?n? nov?ho zvonu z v??e potvorovsk?ho kostela.

V.Mart?nek


Pr?ce na potvorovsk?m kostele pokra?uj?
Plze?sk? den?k - Plze?-jih, sever | 22.9.2010 | rubrika: Plze?sko | strana: 3 | autor: (pk)

Potvorov ? ?To se div?m, ?e jsme je?t? v Potvorov? nebyli, u? byl nejvy??? ?as,? zavtipkoval Ji?? Tichota na koncert? skupiny Spiritu?l kvintet v rom?nsk?m kostele sv. Mikul??e v Potvorov?. Zp?v?k si na adresu neobvykl?ho n?zvu obce sice neodpustil je?t? n?kolik nar??ek, ale starobyl? kostel v?echny ??inkuj?c? ohromil.
Skupina byla spokojena i s obecenstvem ? vesnick? kostel?k byl nabit? vd??n?mi poslucha?i. ?Ud?lost si nenechali uj?t obdivovatel? na?? p?edn? folkov? skupiny z ?irok?ho okol?. Skupina letos slav? ?ctyhodn?ch 50 let od zalo?en? a nenech?v? svoje poslucha?e na pochyb?ch, ?e prost? um?,? popsala atmosf?ru Helena Regnerov? z po??daj?c?ho Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov?. Sdru?en? se o z?chranu kostela, jedn? z nejhodnotn?j??ch a nejstar??ch staveb Plze?sk?ho kraje, sna?? od roku 2007, kdy vzniklo. A pr?ce se se jeho ?len?m da??. ?Z dotac? jsme mohli u? v roce 2008 opravit st?echu a v roce 2009 elektroinstalace v?etn? p?elo?ky nap??ov?ho kabelu. Za??dili jsme tak? odvodn?n? kostela, novou fas?du v??e a opravu barokn? sakristie a vstupu do kostela. Dotace, kter? tyto akce financovaly, poch?zely z Programu rozvoje venkova se spolu??ast? Evropsk? unie a z Ministerstva kultury ?R. N?klady dohromady ?inily zhruba 4,3 milionu korun,? pokra?ovala Regnerov?. Pen?ze na spolufinancov?n? oprav ale dobrovoln?ci obstar?vaj? tak? pomoc? r?zn?ch sb?rek. Nejv?t??mi p?isp?vateli jsou okoln? obce, kter? se tak? postaraly o dal??, p?lmilionovou dotaci pot?ebnou pro n?kladn? restaurov?n? postrann?ch olt??? v interi?ru kostela a rozezn?n? zvon? ve v??i.
Obnova stavby pokra?uje i letos a co d?lat bude ur?it? i v n?sleduj?c?ch letech. ?Je t?eba je?t? hodn? pr?ce, aby se rom?nsk? pam?tka mohla st?t chloubou sv?ho okol?. Na restaurov?n? ?ekaj? kamenn? port?ly i hlavn? ran? barokn? olt?? kostela,? podotkla Regnerov? s t?m, ?e p?isp?t m??e ka?d?.
?Na?e sdru?en? uv?t? ka?dou pomoc ve form? sponzorsk?ch dar?. Po??d?me ve?ejnou sb?rku k zaji?t?n? finan?n?ch prost?edk? pro opravu. Na tuto sb?rku je mo?no p?isp?t na ??sle ??tu 000 333 999 369 / 0800 veden?ho u ?esk? spo?itelny,? dodala.

Foto popis| Sobotn? koncert legend?rn? folkov? kapely Spiritu?l kvintet p?il?kal do rom?nsk?ho kostela v Potvorov? des?tky lid?.
Foto autor| Foto: S. Le?ikarov?
Region| Z?padn? ?echy2008, 28. listopadu
Potvorovsk? kostel m? na st?e?e poselstv? budouc?m generac?m

Potvorov - Gener?ln? oprava st?echy kostela sv. Mikul??e v Potvorov? je hotova. Skon?ila ve st?edu, kdy se na st?e?e znovu objevil pozlacen? k???.
Do typick? 'makovice' pod k???em z?stupci Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel Potvorov ukryli n?kolik dobov?ch materi?lu, kter? v budoucnu poslou?? p???t?m generac?m. ?Jsou tam informace o dne?n? dob?, o na?em sdru?en? i o oprav?ch kostela. Fotografie, v?st?i?ky z novin a dal??,? ?ekla jeho p?edsedkyn? Helena Regnerov?.

Na opravy se sdru?en? spolu s kralovickou farnost? poda?ilo z?skat 2 miliony 381 tis?c korun. Tato ??stka pokryla 90 procent n?klad?, zbytek hrad? sdru?en? z vlastn?ch zdroj? i p??sp?vk? od d?rc?. ?Prost?edky na dofinancov?n? st?echy se u? poda?ilo sehnat, v?em d?rc?m d?kujeme,? pokra?ovala Regnerov?.

Pro leto?ek je tedy na kostele hotovo. ?V p???t?m roce bude hlavn? akc? jeho odvodn?n?. Stavba toti? podle pam?tk??? nem??e m?t okapy a v?echna voda se tedy vsakuje do z?klad?. Toho se budeme muset zbavit,? dodala p?edsedkyn?.

Na potvorovsk? kostel m??e ka?d? p?isp?t bu? p?es ??et 333 999 369/ 0800 nebo t?eba n?v?t?vou n?kter?ho z bl???c?ch se koncert?. T?m nejbli???m je koncert k poct? sv. Mikul??e, kter? se uskute?n? 6. prosince od 15 hodin.

Pavel Korelus
Plze?sk? den?k - Moje Plze?sko

2008, 16.srpna
V Potvorov? se pracuje na st?e?e

Potvorov/ Polovina st?echy nad hlavn? lod? kostela sv. Mikul??e v Potvorov? je u? p?elo?ena novou krytinou. Na gener?ln? opravu st?echy se podle Heleny Regnerov?, p?edsedkyn? v?boru Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov?, pracuje od srpna. ?Pokud v?e p?jde tak, jak m?, m?lo by b?t hotovo do konce listopadu,? konstatovala Regnerov?.

Na opravy se sdru?en? spolu s kralovickou farnost? poda?ilo z?skat 2 miliony 381 tis?c korun coby dotaci z Programu rozvoje venkova. ???stka pokr?v? 90 procent celkov?ch n?klad?, zbyl?ch deset procent budeme hradit my. Pen?ze shroma??ujeme z p??sp?vk? od na?ich ?len? i dobrovoln?ch d?rc? ? lid? i obc?. Celkem se n?m dosud poda?ilo vybrat 150 tis?c korun, a to z ve?ejn? sb?rky i z vlastn?ch zdroj?. P??sp?vek odhlasovaly u? obce Potvorov, B?lov i Sedlec. ??dali jsme tak? Kralovice a ?ihli, ale od nich jsme zat?m nic p?isl?beno nedostali?, pokra?ovala Regnerov?.

St?echa je podle p?edsedkyn? leto?n? nejv?t?? a z?rove? u? tak? jedinou akc?, j?? se vz?cn? stavba do?k?. ?Sou?asn? s opravami je?t? prob?h? stavebn? historick? pr?zkum, s jeho? financov?n?m zase pomohl Plze?sk? kraj. Nov? st?echa je ale nejd?le?it?j??, do kostela u? nepote?e. V dal??ch letech chceme v z?chrann?ch prac?ch pokra?ovat,? sd?lila.

Potvorovsk? ob?ansk? sdru?en? bylo zalo?eno vloni v z??? a v sou?asnosti m? kolem 90 ?len?. Jeho hlavn?m c?lem je zastavit ch?tr?n? kostela a p?isp?t k jeho obnov?. Letos na ja?e sdru?en? vyhl?silo ve?ejnou sb?rku, kter? potrv? a? do konce roku 2010. ??slo bankovn?ho ??tu, na kter? lze p?isp?vat, je 333 999 369 / 0800. Dal?? mo?nost?, jak p?isp?t, je vhodit pen?ze do kasi?ky v kostele nebo nav?t?vit n?kter? z koncert?.

Pavel Korelus
Plze?sk? den?k,
redakce Plze?-sever/jih
736 288 498
377 168 218
pavel.korelus@denik.cz


2007, 1.prosince
Rozhlasov? relace Odkazy minulosti o kostele v Potvorov?

Koncem listopadu byl v kostele v Potvorov? nato?en jeden z d?l? publicistick? relace zam??en? na ohro?en? nebo havarijn? pam?tky Plze?sk?ho a Karlovarsk?ho kraje. Autor Ond?ej Vacul?k se prost?ednictv?m report??n?ch rozhovor? sna?? objas?ovat osud ohro?en?ch objekt? - hrad?, tvrz?, z?mk?, c?rkevn?ch i technick?ch pam?tek - a dobrat se k p???in? jejich zanedb?n?.

Desetiminutov? po?ad o kostele v Potvorov? byl vys?l?n dne 1.12.2007 na ?esk?m rozhlase Plze?.

Nahr?vku tohoto po?adu m??ete st?hnout zde. (Zvukov? nahr?vka ke sta?en? MP3 | velikost: 4,97 MB)

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF