Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Rodokmen obyvatel severn?ho Plze?ska

Hodn? lid? se alespo? n?kdy za?ne zaj?mat o to, kdo byli jeho p?edci. Je v?dy dobrodru?n? zjistit, odkud poch?zeli a jak? m?li osudy. V r?mci vytv??en? rodokmenu rodu Jansk?ch, kter? poch?z? ze severn?ho Plze?ska dolo?iteln? od roku 1510 (Sedlec, Potvorov, ?eme??n a dal??), vznik? ojedin?l? soukrom? neziskov? genealogick? projekt. Je j?m vytvo?en? velk?ho rodokmenu co nejv?ce vz?jemn? propojen?ch rod? poch?zej?c?ch z uveden?ho regionu. Rodokmen vznik? pe?liv?m zpracov?v?n?m star?ch matrik, kronik, s??tac?ch oper?t? (1869?1920) a dal??ch historick?ch dokument?. V sou?asn? dob? obsahuje ji? p?es 15 000 z?znam?. To je na jedn? stran? hodn?, na stran? druh? ale m?lo ? vzhledem k mo?nostem, kter? skr?vaj? dochovan? historick? dokumenty na severn?m Plze?sku. Materi?l? na propojen? i n?kolika des?tek tis?c? lid? do jednoho rodokmenu existuje velk? mno?stv?, jeho zpracov?v?n? je limitov?no pouze ?asem a finan?n?mi prost?edky.

D?ky velk?mu po?tu z?skan?ch materi?l? a v?celet? intenzivn? pr?ci se poda?ilo zmapovat mnoh? rody a po dokon?en? anal?zy n?kolika nejd?le?it?j??ch rodov?ch kronik (Koukl?, Prus?k? a dal??ch) je pravd?podobn?, ?e velk? ??st rodokmen? zpracov?van?ch r?zn?mi lidmi p?jde napojit v jeden celistv? rodokmen. Ze strany jeho zpracovatel? jde vlastn? tak? o nab?dku pomoci v?em badatel?m. Ta nesm??uje k tomu, aby si lid? sami nevedli sv? rodokmeny, ale jde o snahu vytvo?it nav?c jeden hlavn? rodokmen, ve kter?m se sn?ze dolo?? vazby mezi r?zn?mi rody a vz?jemn?m ov??ov?n?m je v n?m mo?n? l?pe naj?t p??padn? chyby. Ka?d? ?lov?k, kter? se na spole?n?m rodokmenu bude pod?let, dostane jeho v?stupy a t?m roz???? sv?j vlastn? rodokmen o ?daje, kter? by jinak sh?n?l velmi pracn?.

Vz?jemnou spoluprac? mohou jednotliv? badatel? tak? konfrontovat mezi sebou z?skan? poznatky a vz?jemn? si poskytnout historick? dokumenty a fotografie. Spolupracuj?c?m badatel?m nab?z?me v r?mci tohoto projektu zdarma i metodickou pomoc, a? se jedn? o klasickou genealogii, nebo o p?tr?n? po p?edc?ch prost?ednictv?m test? DNA. Pr?v? d?ky test?m DNA se ji? t?eba poda?ilo n?kter?m lidem na severn?m Plze?sku prok?zat nejstar??ho dolo?iteln?ho p?edka na sv?t?, kter? ?il p?ed 3 000 lety v dob? bronzov?. Rodokmen se sice zam??uje hlavn? na severn? Plze?sko, ov?em d?ky migraci obyvatel se v n?m najdou i mnoz? lid? ze v?ech kout? ?esk? republiky a ze zahrani??.

Hlavn?m c?lem tvorby jednoho velk?ho rodokmenu je vytvo?it co nejv?t?? rodokmen vz?jemn? propojen?ch osob, i kdy? ti budou t?eba dosti p??buzensky vzd?leni, a zaznamenat jejich ?ivotn? p??b?hy a osudy. Zpracov?van? rodokmen tedy nen? jen o such?ch datech narozen? a ?mrt?. Toto, ?ekn?me historick? hledisko, dopl?uje i medic?nsk? v?znam vytv??en?ho rodokmenu. I kdy? v?zkum lidsk?ho t?la za posledn? l?ta v?znamn? pokro?il, m??e se st?t, ?e n?kdo, v rodokmenu uveden?, bude pot?ebovat z?skat d?ky nemoci nap??klad kostn? d?e?. A kde nejd??ve hledat, ne? v p??buzensk?m okol?? I takov? v?znam m??e rodokmen m?t, p?esto?e podobn? jeho napln?n? si ur?it? nikdo nep?eje.

Nezapomenout na sv? p?edky dnes mnohdy zn? jako n?co d?vno zastaral?ho, zvl??t? v dob?, kdy je mezi sebou rozh?d?no velk? mno?stv? rodin. Jejich jednotliv? p??slu?n?ci spolu nemluv? a nest?kaj? se, bohu?el. Ve sv?tle t?chto skute?nost? se zd? slo?it? a n?kladn? vytv??en? rodokmenu jako zbyte?n? pr?ce. Kdy? ale tuto pr?ci neprovedou dne?n? pam?tn?ci, potom ti p??padn? budouc? budou m?t s jeho tvorbou daleko v?t?? pr?ci a mnoh? u? p?itom nep?jde vyp?trat a zapsat nikdy. Proto m??eme konstatovat, ?e sp??e, ne? bychom a? p??li? p?em??leli o smyslu tvorby rodokmenu, d?v?me p?ednost jeho vytv??en?. Pro sebe, pro lidi kolem n?s, i pro generace budouc?.

Z?jemci o podrobn?j?? informace t?kaj?c? se tvorby tohoto velk?ho rodokmenu, nebo z?jemci, kte?? se cht?j? sv?m rodokmenem zapojit do uveden?ho projektu, mohou napsat jeho autoru na e-mail karel@jansky.cz nebo telefonovat na ??slo 724 557 808. Napsat mohou i lid?, kte?? sv?j rodokmen nemaj? vytvo?en, ale vlastn? star? dokumenty. Pomoc? r?zn?ch archiv? a dodan?ch materi?l? p??slu?n? rodokmen vytvo??me. Na z?v?r nech? promluv? alespo? jeden z v?znamn?ch tv?rc? rodokmen? ze severn?ho Plze?ska:

... ?Milujme historii, jej?? d?vno dozn?l? tich? kroky a zmizel? st?ny vrhaj? zvl??tn? p??svit na dne?ek. D?vno zapomenut? lidsk? ?iny, nespln?n? sny, lidsk? tr?pen? a l?sky, kter? d?vaj? na?emu sv?tu nov? rozm?r! Je to zvl??tn? hlubinn? zrcadlo na?? vlastn? tv??e.? ... ... ?V?m, ?e tato m? pr?ce dosti mezer a nedostatk? vykazuje, ale v???m, ?e potomci, co bude v jejich sil?ch dopln? a zdokonal? [PRUS?K, 1968].


Karel Jansk?

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF