Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Kronika sdru?en? 2007 - 2009

Koncert V?noce s Flores de Praga, slavnostn? v?no?n? koncert se konal dne 26.12. 2009 ve v?no?n? vyzdoben?m kostele a doslova nadchnul svoje poslucha?e virtuozitou s?list? Old?icha Vl?ka (housle), Martina Slav?ka (tenor) a orchestrem pod veden?m Lenky Kavalov?. V?born? vybran? reperto?r v??n?ch i lehk?ch skladeb slovem prov?zel O. Vl?ek.

Ve?ern? zvon?n?
v prosinci r. 2009 bylo op?t po letech v Potvorov? zavedeno pravideln? zvon?n? z v??e kostela. Na zvonovou stolici, opravenou koncem roku 2007, byl zav??en mal? zvon (cca 30 kg) darovan? kostelu pan? Libu?? Hlav??kovou roz. ?ilhanovou. Po repasov?n? firmou Boroko p. Bouchala z Brodku u P?erova byl tento zvon technicky vybaven elektrick?m pohonem a nastaven na pravideln? zvon?n? v 18 hod. ve?er. Darovan? zvon byl zav??en na m?sto uvoln?n? sn?t?m dosud funk?n?ho mal?ho zvonu (um?r??ku), kr?sn? zdoben?ho, ulit?ho v r. 1701, kter? bude po restaurov?n? vystaven v lodi kostela.

MIKUL??SK? SHOW- koncert adventn? a popul?rn? hudby s nad?lkou pro d?ti se konal v ned?li 6.12. v 15 hodin v kostele sv. Mikul??e v Potvorov?. ??inkoval p?veck? sbor Ko.Mar Plze? se sbormistryn? Hanou Bezd?kovou.
Obce Potvorov, B?lov a Sedlec p?isp?ly na mikul??skou nad?lku pro d?ti.
Na dobrovoln?m vstupn?m na obnovu kostela se vybralo p?ibli?n? 4,5 tis.K?.


V sobotu 17.10. se konala BRIG?DA K ?KLIDU KOSTELA. 1. skupina od 10 hod., 2. skupina od 14 hod. Uvnit? kostela cca m?s?c toti? prob?haly pr?ce p?i obnov? elektroinstalace. Od ned?le 18. 10. 2009 byl kostel po pr?ci firmy uklizen a zprovozn?n pro b??n? provoz.

2. ETAPA OBNOVY KOSTELA stavebn? akce za?ala v m?s?ci ?ervenci roku 2009. V?b?rov? ??zen? vyhr?la firma Kr?l PM Centrum, s.r.o. Za?ala p?elo?kou elektrick? p??pojky ke kostelu, pokra?uje odvodn?n?m kostela, obnovou elektroinstalace a ozvu?en?m kostela. Nejviditeln?j?? ??st? obnovy jsou nov? fas?dy na v??i a om?tan?ch p??stavc?ch kostela. Akce byla financov?na z rozpo?tu ?R ve v??i 1,8 mil. K?. Dotace byla p?id?lena na n?vrh poslance Ing. V?clava Gr?nera.

S hudbou za pam?tkami Plze?sk?ho kraje V sobotu 18.7.09 se v 18.00 hod. v Potvorov?, kostele sv. Mikul??e konal koncert AD VOCEM - p?sn? anglick? pozdn? renesance. ??inkovali: Barbora Sojkov? ? sopr?n, Marek ?pelina ? fl?tny,
Petr Wagner ? viola da gamba, P?emysl Vacek ? loutna, um. vedouc?

SV?TEK ZP?VU V sobotu 20. 6. 2009 v 18 hodin se v kostele sv. Mikul??e uskute?nil slavnostn? koncert, ve kter?m ??inkovaly s?listky opery N?rodn?ho divadla a St?tn? opery Praha sopranistky JANA a HANA JON??OVY. ZUZANA N?ME?KOV? hr?la na varhany skladby J.S.Bacha, W.A. Mozarta, J.K?. Kucha?e, F.Schuberta, Ch.Gounoda, A.Dvo??ka a G.F. Haendela.
Vstupn? ?inilo 100,- / 50- K?.
N?v?t?vou koncertu bylo p?isp?no do ve?ejn? sb?rky pro z?chranu rom?nsk?ho kostela v Potvorov?.


Benefi?n? koncert JAROSLAVA HUTKY se v kostele v Potvorov? konal v ned?li 10. kv?tna 2009 ve 14 hodin . Druh? vystoupen? m?l Jaroslav Hutka tent?? den v konventu v Plas?ch v 17 hod. V?t??ek z obou koncert? ?el na podporu obnovy rom?nsk?ho kostela v Potvorov?.

V?RO?N? SHROM??D?N? ?LEN? se konalo v p?tek 17. dubna v 17 hod. v kulturn?m dom? v Potvorov?.
Srde?n? zv?ni byli v?ichni, kdo se o opravu kostela a kulturn? akce v n?m zaj?maj?. Sch?zi p?edch?zela prodejn? v?stava obraz? Potvorova Lydie ?loufov? a t?m?? hodinov? zaj?mav? p?edn??ka archiv??e Petra Hubky o historii obc? pat??c?ch do potvorovsk? farnosti.
??ast byla p?es 50 osob, moder?torem ve?era byl m?stop?edseda v?boru Ing. Petr Chmel??. Po p?est?vce, kdy se pod?valo mal? ob?erstven?, shrom??d?n? ?len? schv?lilo zpr?vu o ?innosti sdru?en?, kterou p?ednesla p?edsedkyn? v?boru Ing. Helena Regnerov? a zpr?vu o hospoda?en?, se kterou vystoupil hospod?? sdru?en? Ing. Vladim?r Koura. Sou??st? zpr?vy o hospoda?en? byla ??etn? z?v?rka za rok 2008, vyhodnocen? ve?ejn? sb?rky a informace o d?rc?ch sdru?en?.
Zpr?vu dozor?? rady p?ednesla v zastoupen? p?edsedy dozor?? rady Stanislava Klou?ka pan? Irena Kut?jov?, ?lenka dozor?? rady. Konstatovala spokojenost dozor?? rady s prac? v?boru.
D?le vystoupila p?edsedkyn? s pl?nem o ?innosti sdru?en? na rok 2009. Sezn?mila p??tomn? s p?ipravovan?mi akcemi 2. etapy obnovy kostela:
1. odvodn?n? kostela
2. p?elo?ka elektrick?ho kabelu a gener?ln? oprava elektroinstalace v kostele v?etn? v?m?ny lustr?
3. obnova fas?dy na v??i a barokn?ch p??stavc?ch v?etn? d?ev?n?ch ?aluzi?ch v oknech v??e
Jako dal?? pr?ce se p?ipravuje restaurov?n? olt??e nejv?ce napaden?ho ?ervoto?em, oprava zvon? a jejich p??padn? elektrick? pohon apod. V?t?ina akc? bude financov?na z dotace, kterou pro kostel z?skal v poslaneck? sn?movn? pan poslanec Gr?ner.
Dal?? ??st? ?innosti sdru?en? budou kulturn? akce, p?ev??n? koncerty.
Pot? Ing. Vladim?r Koura p?e?etl p?ipraven? rozpo?et sdru?en? pro rok 2009.
Pl?n ?innosti i rozpo?et na rok 2009 byl op?t ?lenstvem schv?len. Pak byla kr?tk? diskuse.
Shrom??d?n? skon?ilo v 19:30, zapisovatelem byl pan Franti?ek Krofta.

MOZARTOVA KORUNOVA?N? M?E zazn?la o velikonoc?ch v Potvorov?
V ned?li 12.4. ve 14 hod. byla p?i m?i v kostele sv. Mikul??e provedena Missa C dur "Korunova?n?" pro s?la, sbor, varhany a orchestr. Hr?li ?e?t? symfoni?t? s?list?, zp?vali Forejtov?, Posledn?, Pajer, Van?ura a Karlovarsk? p?veck? sbor pod veden?m Milo?e Boka. ??ast byla hojn?. Fotografie viz. fotogalerie.

V sobotu 4.4. prob?hla v kostele brig?da - velikono?n? ?klid kostela. ??ast byla hojn?, d?kujeme!
Jesli?ky v Potvorov? byly koncem roku 2008 opraveny Janem Mart?nkem a rodinou Kroftov?ch a o v?noc?ch op?t ozdobily postrann? olt?? v kostele.

J.J. Ryba: ?esk? m?e v?no?n?
byla uvedena dne 4. ledna v 11:30 v kostele v Potvorov? p?i ned?ln? m?i sbormistrem Milo?em Bokem. ??inkoval: Karlovarsk? p?veck? sbor a komorn? orchestr Karlovy Vary, na varhany hr?la Zdena ??ecinov?. Lid? mohli jako na koncert? vychutnat ??asnou hudbu, kter? mal? kostel zcela vyplnila. M?e byla slavnostn?, slou?il ji P. Pavel Vrbensk?. ??ast byla hojn?, kolem 150 lid?.

Koncert k poct? sv. Mikul??e
V sobotu 6. prosince 2008 v 15 hodin byl v kostele uveden slavnostn? po?ad.
Legendu O svat?m Mikul??i p?ednesl jej? autor herec Vladim?r Mat?j?ek, skladby barokn?ch mistr? na kosteln? varhany zahr?l Vladim?r Roubal.
Po koncert? byla tradi?n? mikul??sk? nad?lka, na kterou p?isp?ly obce Potvorov, B?lov a Sedlec. Vstupn? bylo dobrovoln? jako p??sp?vek na opravy kostela, vybralo se p?es 7 tis?c korun. ??ast byla hojn?. Foto viz. fotogalerie.

Slavnostn? zakon?en? opravy st?echy
se konalo ve st?edu 26.11. v 9 hod. v Potvorov?. Na staveni?t? byl p?ivezen zlacen? k??? a makovice a do n? byla um?st?na schr?nka s dobov?mi materi?ly na pam?tku p???t?m generac?m. Nahl?dn?te do fotogalerie!

Oprava vstupn?ch schod? do p?eds?n? kostela
Koncem m?s?ce ??jna kamenictv? ?t?rba provedlo gener?ln? opravu vstupn?ch p?skovcov?ch schod? do kostela. P?vodn? schodi?t? bylo rozpadl? a pouze provizorn? upraven?, pro star?? lidi ji? nebezpe?n? viz. foto.
Pr?ce ve v??i 40 tis?c korun byla hrazena z 90% dotace, kterou zprost?edkovala pam?tkov? p??e v Kralovic?ch.

Brig?da na ?klid kostela
D?ky asi 14-ti lidem, kte?? si v sobotu 25. 10. 2008 ud?lali ?as a p?i?li pomoci s ?klidem na?eho kostela, m??e zase kostel slou?it sv?mu ??elu. Po skon?en? prac? na om?tce stropu hlavn? lodi kostela a odklizen? le?en? bylo v?ude spousta prachu.
Om?tka se zevnit? opravovala, proto?e p?i v?m?n? z?klopu na p?d? kostela se uk?zalo, ?e v minulosti doch?zelo k zat?k?n? na v?chodn? stran? lodi, voda ji? kapala i stropem?

Obnova st?echy kostela
A? do m?s?ce b?ezna 2009 pokra?ovala investi?n? akce za cca 2.650 tis.K? na obnov? st?echy kostela.
Byla zah?jena v ?ervenci tohoto roku jako gener?ln? oprava st?echy a krov? kostela a zaji?t?n? statiky z?kristie. Pr?ci prov?d?la firma PROFISOL spol. s r.o., kter? vyhr?la v?b?rov? ??zen?. Firma zv?t?zila d?ky nejv?hodn?j?? cenov? nab?dce, ale upoutala tak? pro svoje dobr? reference. M? zku?enosti s prov?d?n?m oprav krov? a st?e?n?ch pl?? na kostel?ch a pam?tkov? chr?n?n?ch objektech v Plze?sk?m kraji. Financov?n? t?to n?ro?n? akce bylo z 90% zaji?t?no dotac?, kterou farnosti pomohlo z?skat na?e sdru?en?. Dne 20. b?ezna 2008 St?tn? zem?d?lsk? interven?n? fond (SZIF) schv?lil ??dosti o dotace v r?mci 2. kola p??jmu ??dost? z listopadu roku 2007 do Programu rozvoje venkova. Pro projekt "Obnova st?echy rom?nsk?ho kostela v Potvorov?" byly schv?leny 2 miliony 381 tis?c korun. Financov?n? dotace na ochranu a rozvoj kulturn?ho d?dictv? venkova je z 75% od Evropsk?ho zem?d?lsk?ho fondu pro rozvoj venkova, p??sp?vek ?R ?in? 25 %. Dotace byla p?id?lena ??mskokatolick? farnosti Kralovice, vlastn?ku nemovitosti.
Zbyl?ch 10% finan?n?ch prost?edk? na tuto n?ro?nou opravu hodlalo ob?ansk? sdru?en? sehnat od obc?, sponzor? i drobn?ch d?rc?. Koncem roku 2008 sdru?en? skute?n? prost?edky shrom??dilo. Krom? sponzor? z ?ad ob?an? a firem, hlavn? m?stn?ch, p?isp?ly tak? obce: Sedlec 50 tis?c koru, B?lov 30 tis?c korun a ?ihle 5 tis?c korun.


24.8.2008 - st?echa hlavn? lodi z jihu

V m?s?ci srpnu firma pracovala na st?e?e hlavn? lodi kostela. Kontroln?ch dn? na stavb? se ??astnili z?stupci v?boru sdru?en?. P??stup do objektu zaji??oval trvale pan Klou?ek.

Koncerty v kostele
V sobotu 5. ?ervence 2008 v 17 hodin se v kostele sv. Mikul??e v Potvorov? konal koncert duchovn? hudby, ve kter?m vystoupil sm??en? p?veck? Sbor sv. Ji?? z Vran?ho nad Vltavou se sbormistrem Ing. Alfonsem Limpouchem. Jednalo se o hudebn? pr?zdninov? z??itek s velk?m nasazen?m cel?ho dvaceti?lenn?ho souboru. Pln? kostel je odm?nil spole?n?m zp?vem a dlouhotrvaj?c?m potleskem. Po koncert? se konalo na zahrad? fary poho?t?n? pro v?echny ??astn?ky koncertu.

V p?tek 13. ?ervna 2008 v 18 hodin byl v kostele sv. Mikul??e v Potvorov? uveden koncert Hudba kr?lovsk? kaple. Autentick? proveden? instrument?ln? ? vok?ln?ch barokn?ch skladeb v pod?n? 3 ?lenn? skupiny ENSEMBLE ACCENTO bylo ?pi?kov?m um?leck?m z??itkem. Po koncert? se v?ichni mohli ob?erstvit v kr?sn?m prost?ed? potvorovsk? rouben? chalupy.
N?v?t?vou koncert? jejich poslucha?i p?isp?li do ve?ejn? sb?rky pro z?chranu rom?nsk?ho kostela v Potvorov?. Akce finan?n? podpo?il Plze?sk? kraj.
Viz. fotogalerie.

V?ro?n? shrom??d?n? ?len?


Ob?ansk? sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov? po??dalo dne 23. kv?tna 2008 v 18 hodin v s?le kulturn?ho domu v Potvorov? v?ro?n? shrom??d?n? ?len?. Stru?n? uv?d?me:

P??tomno bylo 53 ?len? sdru?en? a d?le host? z Plze?sk?ho kraje, Biskupstv? plze?sk?ho, farnosti Kralovice, z pam?tkov? p??e v Plzni a Kralovic?ch aj. Sch?zi moderoval m?stop?edseda sdru?en? Ing. Petr Chmel??.
PhDr. Irena Buka?ov?, ?editelka Muzea Mari?nsk? T?nice p?ednesla velmi zaj?mav? projev o historii potvorovsk?ho kostela.
P?edsedkyn? sdru?en? Ing. Helena Regnerov? vysv?tlila okolnosti p?id?len? dotace na obnovu st?echy kostela a zab?vala se p?edev??m finan?n?mi pot?ebami t?to akce. Zd?raznila nutnost pomoci ze strany obc? k dofinancov?n? t?to n?ro?n? opravy (p?edpoklad 2,650 mil. K?). D?le vystoupil Ing. Jind?ich Rine?, kter? je tv?rcem technick?ho projektu Obnova krov?, st?e?n?ho pl??t? a statick? zaji?t?n? sakristie pro kostel sv. Mikul??e v Potvorov?. Ve sv?m projevu upozornil na pot?ebu opravy, kter? p?ich?z? ?za p?t minut dvan?ct?.
Ing. Jir?sek z Krajsk?ho ??adu Plze?sk?ho kraje ozn?mil zad?n? a pot? financov?n? stavebn? historick?ho pr?zkumu kostela a jeho zam??en? v digit?ln? podob?.

Po kr?tk?m ob?erstven? dom?c?m cukrov?m ve slavnostn? vyzdoben?m s?le pokra?ovala sch?ze zpr?vami dle programu a ?lenov? je postupn? schvalovali. Takto byla schv?lena Zpr?va o ?innosti a hospoda?en? sdru?en? v roce 2007, Zpr?va dozor?? rady a Pl?n ?innosti a rozpo?et na rok 2008. Z pl?nu ?innosti pro rok 2008 uv?d?me nejd?le?it?j?? body:

N?vrh Smlouvy o spolupr?ci na?eho sdru?en? s farnost? Kralovice
Pomoc s financov?n?m, ale i dal??mi formami pomoci farnosti Kralovice s dotovanou akc? Obnova st?echy rom?nsk?ho kostela sv. Mikul??e
Oprava schod? u vchodu do kostela
Na z?klad? stavebn? historick?ho pr?zkumu zad?n? projekt? pro dal?? opravy kostela (odvodn?n?, opravy kamenn?ch fas?d, om?tek, oprava oken)
P?ipraven? akce vy?i?t?n? kostela od d?evokazn?ho hmyzu
Dal?? propagace ve?ejn? sb?rky ozn?men? na Krajsk?m ??ad? Plze?sk?ho kraje v b?eznu 2008
Organizace projektu ob?ansk?ho sdru?en? s n?zvem ?Nav?tivte Potvorov? (vyd?n? informa?n?ho let??ku, koncerty v kostele)

Ve?ejn? sb?rka
Ob?ansk? sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov? vyhl?silo od 1. kv?tna roku 2008 do konce roku 2010 ve?ejnou sb?rku k zaji?t?n? finan?n?ch prost?edk? pro opravu kulturn? pam?tky ? rom?nsk?ho kostela sv. Mikul??e v Potvorov?. Na tuto sb?rku je mo?no p?isp?t na ??sle ??tu 333 999 369 / 0800 veden?ho u ?esk? spo?itelny. Dal?? mo?nost? je vlo?it p??sp?vek do p?enosn? kasi?ky p?i prohl?dce kostela ?i zakoupit vstupenku na koncert, kter? po??d? Ob?ansk? sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov?. Ve?ejn? sb?rka byla ??dn? ozn?mena na Krajsk?m ??ad? Plze?sk?ho kraje dne 27.3.2008.

N?st?nka ob?ansk?ho sdru?en?
V lednu 2008 um?stilo Ob?ansk? sdru?en? na ze? h?bitova pobl?? vrat n?st?nku, kter? by m?la slou?it pro informaci m?stn?m lidem a n?v?t?vn?k?m kostela o pr?ci sdru?en? a prob?haj?c?ch akc?ch v kostele sv. Mikul??e.

Oprava zcela rozpadl? zvonov? stolice ve v??i kostela byla zapo?ata koncem roku 2007. Opravu provedla firma Tesmo s.r.o., kter? se specializuje na rekonstrukce historick?ch krov?, za farnost akci dozoroval p. Laipert. N?klady akce ?inily 158 tis. K?, z toho 150 tis. K? obdr?ela farnost Kralovice jako dotaci z Havarijn?ho fondu. Bohu?el se p?i rozkryt? stavby uk?zalo, ?e bude t?eba dal??ch finan?n?ch prost?edk?, aby mohla b?t oprava dokon?ena v pln?m rozsahu.


Adventn? koncert pro kostel v Potvorov? se v kostele sv. Mikul??e konal dne 15.12.2007 v 16 hodin. Spiritu?ly a jin? p?sn? ve v?cehlas?ch ?prav?ch hr?la ?esti?lenn? klatovsk? skupina Zebedeus (viz. www.zebedeus.com). Kr?snou hudbu prov?zela i slovem a navodila srde?nou a spont?nn? atmosf?ru. Kostel byl slavnostn? vyzdoben smr?ky a z???c?mi sv??kami. Se?lo se p?es 80 lid?.
Obr?zky z koncertu si m??ete prohl?dnout ve fotogalerii.


Dne 12.10.2007 se v hostinci v Potvorov? konalo ustavuj?c? shrom??d?n? ?len? nov? zalo?en?ho sdru?en?. Uv?tali jsme vz?cn? a mil? hosty a vyslechli ?adu zaj?mav?ch projev?. Velk? ohlas m?la p?edn??ka pana architekta Soukupa o rom?nsk?m kostele sv. Mikul??e, jeho historick?ch podob?ch a srovn?n? s podobnou architekturou v Evrop?. Jako sou??st p?edn??ky byly prom?t?ny fotografie. Na tomto shrom??d?n? prob?hly tak? volby do org?n? sdru?en? a na 3 roky byli zvoleni ?lenov? v?boru a dozor?? rady.
D?kujeme v?em za hojnou ??ast a za z?jem o kostel sv. Mikul??e. Po?et ?len? ob?ansk?ho sdru?en? je m?s?c po kon?n? ustavuj?c? sch?ze 74 osob.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF