Spolek pro románský kostel v Potvorově - Kronika 2012-2013 - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Kronika 2012-2013

Druhá etapa opravy havárie hřbitovní zdi
Akce s náklady ve výši 237 tis. Kč zahrnovaly vyztužení hlavy brány a branky a omítnutí nově opravené části zdi, část restaurování kamenných částí a truhlářské práce – vrata a dveře. Obnovu prováděla firma pana Sebránka. Na tuto akci farnost požádala o dotaci Plzeňský kraj. Dotace ve výši 100 tis. Kč přišla, zbytek však muselo dofinancovat naše sdružení a obce Potvorov, Bílov a Sedlec.


V pátek 6. prosince v 17 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konal Mikulášský koncert, ve kterém vystoupil Žihelský sbor. Koncert byl velmi pěkný, sbor svoje posluchače potěšil svěžím pojetím populární i vánočně adventní hudby. Za dětmi přišel svatý Mikuláš s andělem a konala se tradiční nadílka. V předsíni kostela nechybělo na závěr ani malé poutní občerstvení.


Výlet sdružení - neděle 13. října:
Naše sdružení uspořádalo tématický výlet - prohlídku románského kostelíka sv. Ambrože ve Vícově a barokního kostela Nanebevzetí P. Marie v Přešicích. Sraz účastníků byl ve 13 hod. v Přešticích na náměstí u Mariánského sloupu, pěšky se šlo do Vícova a zpět do Přeštic za krásného slunečného počasí. Měli jsme možnost prohlédnout si obě památky a vyslechnout v každém z kostelů zajímavé a fundované přednášky. Výlet výborně zorganizoval Jarda Antoš, člen výboru sdružení.

V neděli 15. září v 16 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konal koncert písničkáře Jiřího Dědečka.
V pátek 27. září v 19 hodin ho vystřídala populární trojice skladatele Petra Skoumala, multiinstrumentalisty Olina Nejezchleby a kytaristy Norbiho Kovácse. Koncerty byly úspěšným završením letní sezóny v Potvorově.

Obnova románských portálů a pilíře kostela sv. Mikuláše v Potvorově
V měsíci říjnu 2012 jsme podali prostřednictvím farnosti žádost o dotaci na restaurování románských portálů a sloupu v kostele sv. Mikuláše z Programu přeshraniční spolupráce (ČR-Bavorsko). Podmínkou podání žádosti bylo navázání partnerství s partnerem z Bavorska. To se povedlo a díky farnosti ve Widehousu v Německu v čele s panem farářem Georgem Hartlem, který s P. Pavlem Vrbenským domluvil podrobnosti, jsme žádost úspěšně podali. Financování této akce ve výši přes 340 tis. Kč proběhlo opět podobně jako u Obnovy schodišťového přístavku – akci předfinancovala farnost, naše sdružení spolufinancovalo ve výši povinného podílu. Práce byly provedeny od června do srpna 2013 paní restaurátorkou Markétou Kynclovou a panem Bartolomějem Štěrbou. Zrestaurované kamenné prvky kostela zkrásněly, zejména malý portál nad schodištěm na kůr.

Oprava schodiště na kůr
V měsících květnu a červnu 2013 proběhla oprava již havarijního stavu schodiště na kůr.
Schodišťový přístavek je zevnitř stavebně opraven včetně omítek, vyměnilo se dožilé schodiště a doplnil dřevěný podhled. Práce provedl pan Klouček a pan Sebránek.
Co se týče financí, v srpnu 2012 schválil Státní zemědělský intervenční fond v opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova žádost o dotaci farnosti Kralovice, kterou připravilo naše sdružení, na Obnovu schodišťového přístavku románského kostela v Potvorově. Maximální částka dotace činila 380 361 korun, dofinancování zajišťuje naše sdružení.

Koncert z Třemošné
25. května v 15 hodin přijely do kostela pěvecké sbory z Třemošné. Zazpívaly dětský pěvecký sbor Kvíčaly a smíšený pěvecký sbor Arnicor pod vedením Jarmily Žižkové. Klavírní doprovod koncertu zajistil Jiří Pešek a Jaromír Dobrý.

Antidiskotéka Poezie v české písni (Kainar, Hrabě, Skácel) pana Jiřího Černého,
hudebního publicisty, se konala dne 16. května v 19 hodin.


Výroční shromáždění členů občanského sdružení
proběhlo v sobotu 13. dubna 2013 od 18 hodin v sále kulturního domu v Potvorově. Na programu byla zpráva o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2012, zpráva dozorčí rady, změna stanov sdružení, plán činnosti a rozpočet na rok 2013. Proběhly volby do výboru a dozorčí rady pro následujících pět let. Na závěr si členové vyslechli zajímavou přednášku Mgr. Evy Kamenické "Kostel v Potvorově a jeho analogie v románské architektuře v Čechách“.

Hej mistře
V neděli 30.12.2012 byla při mši svaté v 11:30 hod. provedena klasická Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby s Karlovarským pěveckým sborem a Dětským orchestrem Karlovy Vary pod vedením Miloše Boka. Hudebníci připravili lidem krásný zážitek. Účast byla hojná.

Mikulášský koncert
V neděli 9.12.2012 v 16 hodin při příležitosti svátku sv. Mikuláše, kterému je náš kostel zasvěcen, se konal adventní mikulášský koncert pro děti s pěveckým sborem KoMar. Pěvecký sbor středoškolské mládeže vede paní Hana Bezděková, v Potvorově již před dvěma lety také na Mikuláše s velkým úspěchem koncertovali. Dárky, na které přispěly obce Potvorov, Bílov a Sedlec, rozdávali dětem Mikuláš a andělé, zlobení obstarávali čertíci. Koncert se povedl, účastníci se rozjížděli domů v bohaté sněhové nadílce.

Oprava varhan
V měsíci červenci proběhla další oprava varhan kostela, vyrobených v roce 1852, kterou provedl pan Otcovský. Byl opraven rejstřík Kopula 8, doplněna zničená Flétna 4 a instalována nová měkčí pera pod ventily manuálu. Po letech je manuál kompletní a funkční. V dalším období se zaměříme na opravu pedálu těchto varhan, které stále zpříjemňují svým zvukem mše a i některé koncerty.

Koncert Hanky Křížkové
Známá populární zpěvačka a šansoniérka uvedla nejkrásnější písně ze svého repertoáru a potěšila svoje příznivce v sobotu 8. 9. 2012 v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. Po koncertě se konalo pohoštění na zahradě Martínkových.

Oprava havárie hřbitovní zdi
Po roce a půl od zřícení hřbitovní zdi se konečně našly finanční prostředky na její opravu. Částku 250 tis. Kč poskytl z dotace Plzeňský kraj, zbylé nemalé prostředky pak obec Potvorov, aby mohla být uskutečněna 1. etapa této opravy. Firma pana Sebránka byla vybrána farností Kralovice ve výběrovém řízení a v srpnu 2012 práce započaly. Dozor ze strany farnosti prováděl nový stavební technik pan Knot.

Koncert
V sobotu 21.7.2012 v 18 hod. byl v kostele sv. Mikuláše v Potvorově uveden koncert z cyklu S hudbou za památkami Plzeňského kraje Z HLUBOKOSTI VOLÁM K TOBĚ. Duchovní renesanční hudbu představil soubor historické hudby Ensemble Delectabilis, který řídil Lukáš Vendl.

Vydání knížky Románský kostel v Potvorově – zvony
Publikaci Románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově – zvony autorů Vojtěcha Martínka a Ireny Bukačové vydalo naše sdružení v roce 2012 za výrazné finanční podpory dotace z Plzeňského kraje. Vojtěch Martínek se dlouhodobě zabýval historií zvonů a byl iniciátorem výroby zvonu nového, který byl zhotoven a zavěšen do zvonice kostela v roce 2011. Tyto svoje zkušenosti a krásné fotografie, které sehnal, zapracoval do knížky. Historický kontext o románském kostele doplnila v obsáhlé úvodní kapitole historička Irena Bukačová.
Tuto hodnotnou a krásnými fotografiemi vybavenou publikaci si mohou zájemci zakoupit u hospodáře sdružení či při kulturních akcích v kostele.

Vydání pohlednic
V tomto roce sdružení vydalo 5 druhů pohlednic kostela sv. Mikuláše v Potvorově a jeho okolí. Čtyři letní pohlednice a jedna zimní slouží k obohacení nabídky prodejních předmětů našeho kostela pro návštěvníky a turisty. Na vydání pohlednic opět přispěl dotací Program cestovního ruchu Plzeňského kraje.

Antidiskotéka Jiřího Černého
Občanské sdružení pořádalo ve čtvrtek 21. 6. 2012 v 19 hod pořad hudebního publicisty Jiřího Černého. Tématem poslechového večera byla osobnost jednoho z hlavních představitelů českého protikomunistického protestsongu v letech 1968–1989, básníka s kytarou, Karla Kryla.
Vstupné činilo 80,- Kč, mládež a důchodci 50,- Kč.
Do kostela sv. Mikuláše přišla zavzpomínat řada lidí, nechyběla ani mládež, pro kterou je to již historie. Pan Černý byl výborný, strhující výklad prokládal Krylovými písněmi, které v kostele pěkně zněly. Diváci se rozcházeli po 22 hodině velmi dobře naladěni.

V neděli 17. června 2012 po dlouhé nemoci zemřel ve věku nedožitých osmapadesáti let primář plzeňského hematologicko-onkologického oddělení a světově uznávaný odborník na transplantace kostní dřeně Vladimír Koza.
Vladimír Koza se narodil 4. července 1954 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a specializoval se na vnitřní lékařství a hematologii. Od roku 1979 působil na Oddělení klinické hematologie FN Plzeň. Primářem nové samostatné hematoonkologie se stal v roce 1994. Oddělení získalo pod jeho vedením pro celý rozsah poskytované péče nejvyšší světové akreditace. Ročně provádí přes stovku nepříbuzenských transplantací kostní dřeně, což je více než polovina tohoto programu v tuzemsku. Koza byl členem řady českých a zahraničních odborných společností.
Otec pana primáře pocházel z Potvorova, k obci i kostelu sv. Mikuláše měl pan primář velmi hezký vztah.

PIANTO DELLA MADONNA
Občanské sdružení pořádalo koncert duchovních skladeb přednesených sopranistkou Ivanou Bilej Broukovou s doprovodem theorby Jana Krejči, který konal v dne 1.6. ve 20 hod. při příležitosti NOCI KOSTELŮ. Do akce NOC KOSTELŮ se kostel sv. Mikuláše v Potvorově zapojil poprvé, tento večer byl chrám otevřen před i po koncertě od 19 do 22 hod. Pro návštěvníky byla připravena řada materiálů vztahujících se ke kostelu k prohlédnutí či zakoupení.

Muž pevný a čestný ... Josef Limpouch (1895–1965)
přednáška o pohnutém osudu profesora Mons. Josefa Limpoucha se konala v sobotu 12.5.2012 v 18 hod. na obecním úřadě v Potvorově. Přednášel PhDr. K. Řeháček, odborný archivář Státního oblastního archivu v Plzni, autor stejnojmenné knížky. Sálek byl obsazen a přednáška doprovázená promítanými obrázky se všem líbila, přestože lidí, kteří se na P. Limpoucha pamatovali, již zbylo málo. K dispozici byla i publikace.


V sobotu 24.března 2012 v 18 hodin v kulturním domě v Potvorově se konalo výroční shromáždění členů našeho občanského sdružení. Jubilejní členská schůze - sdružení působí v Potvorově již pátým rokem – se konala ve slavnostně vyzdobeném sále, zdi zdobily nástěnky s fotografiemi opravovaného kostela a z akcí sdružení. Po registraci členů zahájil schůzi místropředseda Ing. Petr Chmelíř přivítáním čestných hostů a představením programu schůze. Poté předsedkyně Ing. Helena Regnerová seznámila přítomné se zprávou o činnosti v roce 2011 s malým ohlédnutím za pěti lety působení sdružení. Hospodář Ing. Vladimír Koura přečetl účetní závěrku, uvedl zajímavá data o hospodaření a zakončil svoje vystoupení představením dárců. Po vystoupení předsedy dozorčí rady Stanislava Kloučka, který konstatoval spokojenost s hospodařením výboru, byly všechny příspěvky členstvem schváleny.
Program schůze byl obohacen dvěma přednáškami. Jako vzácného hosta jsme mezi sebou přivítali otce Mons. Františka Radkovského, biskupa Plzeňské diecéze. Po jeho zajímavé řeči o založení Plzeňské diecéze se rozvinula beseda o nejrůznějších záležitostech od péče o kulturní památky po ekumenismus v praxi. Po přestávce schůze pokračovala plánem činnosti a rozpočtem pro rok 2012. Členové i tyto zprávy schválili. Druhým zpestřením členské schůze byl příspěvek člena výboru MUDr. Vojtěcha Martínka o novém zvonu, který nechalo naše sdružení v roce 2011 ulít a zavěsit do zvonice. Přednášející promítal fotografie, spustil i video z vylévání zvonu v Brodku u Přerova, spustil nahraný hlas zvonů. Přednáška byla velmi poutavá. Další zajímavosti si členové a naši dárci mohou přečíst v knížce Románský kostel v Potvorově – zvony, kterou naše sdružení letos vydává.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF