Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Kronika 2010-2011

Dne 4.prosince 2011 se konal v Potvorov? v kostele Mikul??sk? koncert, ve kter?m ??inkoval Sm??en? p?veck? sbor z ?ihle. Pln? kostel ocenil velk? nasazen? zp?v?k? i muzikant? a ?ada poslucha?? nevydr?ela a zazp?vala si zn?m? koledy se sborem. Nechyb?ly ani d?rky pro d?tsk? poslucha?e, kter? jim p?i odchodu z koncertu rozd?vali Mikul?? s and?ly. A komu byla zima, mohl se zah??t i pod?vanou k?vou ?i grogem.
Poutn? m?i svatou v Potvorov? dne 4.12.2011 ji? ohla?oval nov? zvon, kter? sdru?en? nechalo po??dit v tomto roce. Jeho p??jemn? zvuk doplnily pot? i dal?? dva zvony, nebo? potvorovsk? zvonice je ji? po v?ce ne? 60-ti letech kompletn?. O zvon?n? se star? rodina Klou?kov?ch dle ??du zvon?n? potvrzen?m farnost? Kralovice.

Pro?ez?n?, nezbytn? k?cen? a vazby v korun?ch vzrostl?ch ka?tan? a lip na h?bitov? u kostela byla akce, na kterou sdru?en? a farnost z?skalo dotaci z MAS Sv?tovina. Realizace prob?hla pr?v? v listopadu 2011, provedla ji odborn? firma ?iva z Mal?ch Ky?ic u Unho?t?. Viz. fotogalerie.

V sobotu dne 1. ??jna 2011 se konala slavnostn? m?e svat?, p?i kter? byl vysv?cen nov? zvon pro kostel sv. Mikul??e. Zvon st?edn? velikosti o v?ze 120 kg byl ulit ve zvona?sk? d?ln? pan? Tom??kov? - Dytrychov? v Brodku u P?erova na objedn?vku Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov?.
Po?as? bylo kr?sn?, t?m?? letn?. Nov? kr?sn? ozdoben? zvon byl p?ed ob?adem vystaven na podstavci na vyv??en?m m?st? na h?bitov? u kostela, aby si jej n?v?t?vn?ci mohli prohl?dnout. Lid? obdivovali zbl?zka p?s grafiky vytvo?en? Janem Mart?nkem, kter? symbolizuje d?le?it? mezn?ky v historii potvorovsk?ho kostela.
Slavnost byla hudebn? d?stojn? doprov?zena sm??en?m sborem Chorus Laneum z L?n pod veden?m sbormistra Vladim?ra Dole?ala. Po?etn? shrom??d?n? p?iv?tal pan vik?? Marek Winiarski z Kralovic, m?i svatou slou?il a v?bornou promluvu pronesl gener?ln? vik?? Biskupstv? plze?sk?ho Mons. Josef ??k. P?i samotn?m sv?cen? mohl pln? kostel po ?deru klad?vkem prvn? sly?et zvu?n? hlas nov?ho zvonu.
Na z?v?r m?e svat? p?edsedkyn? v?boru sdru?en? Helena Regnerov? pod?kovala v?em d?rc?m a za pr?ci s po??zen?m zvonu zejm?na MUDr. Mart?nkovi, ?lenovi v?boru sdru?en?. P?edala t?? darovac? smlouvu farnosti, kde ve?ker? v?daje s po??zen?m a zav??en?m zvonu hrad? sdru?en? ze sv? sb?rky.
Slavnost byla ukon?ena mil?m poho?t?n?m p?ed kostelem a tak? v s?le obecn?ho ??adu, kde bylo postar?no o po?etn? p?veck? sbor.

Nov? zvon pro kostel sv. Mikul??e
Krom? slavnostn?ho, velk?ho gotick?ho zvonu z r. 1468 a v r. 2009 nov? osazen?ho, mal?ho zvonku z r. 1873, je ji? nyn? kostel v Potvorov? vybaven nov?m zvonem t?nu F2, o hmotnosti 120 kg, o pr?m?ru 58 cm, kter? bude vyu??v?n pro denn? ?asov? zvon?n?, ohla?ov?n? bohoslu?eb a pod. Ve v??i kostela zvon zaujal pr?zdn? m?sto p?vodn?ho st?edn?ho zvonu, kter? vzala v?lka.
Sb?rka na zvon ?sp??n? prob?hla a byla zakon?ena na v?ro?n?m shrom??d?n? ?len? 12.3.2011. Jm?na d?rc?, kte?? vyslovili sv?j souhlas se zve?ejn?n?m, jsou uve?ejn?na, mimo jin? na na?em webu (v menu - Na?i d?rci). Sv?cen? zvonu se konalo 1. ??jna a na svat?ho Mikul??e ji? m??e nov? zvon prvn? zazn?t?
Nov?m zvonem b?v? kostel vybavov?n jednou za n?kolik stolet?. Pro na?i generaci je to p??le?itost p?ihl?sit se k duchovn? a sv?tsk? tradici m?sta a k ?ct?, s jakou pohl??eli na kostel Sv. Mikul??e v Potvorov? na?i p?edkov? a ve zvonu zanechat na?e poselstv? v?em budouc?m.

Ob?ansk? sdru?en? se zasazuje o ?e?en? situace, kdy se ??st ohradn? zdi h?bitova v p?edn? ??sti na ji?n? stran? u kostela sv. Mikul??e v Potvorov? sm?rem k silnici rozvalila v lednu 2011 z?ejm? v d?sledku mrazu a vlhka. V ?ervenci tohoto roku byla dokon?ena projektov? dokumentace pro opravu hav?rie ohradn? zdi. Tuto projektovou dokumentaci sdru?en? po??dilo a v?novalo farnosti. Projektant Ing. Tom?? Kostohryz na ??dost sdru?en? rozd?lil pr?ce na dv? etapy, kdy v prvn? ??sti by se m?la vyzd?t na m?st? hav?rie ze? nov? na ??dn?ch z?kladech a druh? etapa by m?la zahrnout opravu cel? ji?n? zdi v?etn? pokryvu zdi, fas?dy a obnovu br?ny a branky. Finan?n? prost?edky pro tuto n?ro?nou opravu se hledaj?, p?edev??m v?ak mus? doj?t k dohod? mezi ??mskokatolickou farnost? Kralovice a obc? Potvorov na ?e?en? tohoto probl?mu.

V m?s?ci z??? byla provedena oprava rohov? ??msy na schodi??ov?m p??stavkem. Tuto pr?ci provedla dodavatelsk? firma jako jednu z dod?l?vek z druh? etapy obnovy kostela.

Na?e sdru?en? bylo spolupo?adatelem koncertu hudebn?ho souboru HRADI??AN s um?leck?m vedouc?m Ji??m Pavlicou, kter? se konal dne 6. 8. 2011 od 19:00 hodin v Mari?nsk? T?nici u Kralovic. Koncert se konal venku na n?dvo?? probo?stv? v prost?ed? pro kulturn? ud?losti vysloven? p??hodn?m. Na hledi?t? i jevi?t? shl??ely n?dhern? b?lo?erven? barokn? fas?dy velkolep? Santiniho stavby.
Hlavn?m organiz?torem koncertu, kter? se staral t?? o p?edprodej vstupenek, byl Ing. Vladim?r Koura, ?len v?boru Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov?. Koncert byl za?t?t?n a p?ipraven za pomoci sponzor? koncertu, firem Plze?sk? ml?nsk? slu?by a ?esk? Realiza?n? s.r.o. D?ky vzorn? p??prav? prob?hl koncert bez probl?m? a to i p?es to, ?e se ho ??astnilo kolem 600 lid?. P?es leto?n? de?tiv? a chladn? l?to po?as? v sobotu vy?lo, ve?er byl klidn? a tepl?. P?esto organiz?to?i sehnali na p?dium stan a v z?sob? m?li i pl??t?nky. V souvislosti s po??d?n?m tohoto koncertu byly z??zeny webov? str?nky www.tynice.cz. Na t?chto str?nk?ch lid? mohli naj?t v?echny pot?ebn? informace o p?edprodeji vstupenek a tak? pozv?n? na v?let po kr?s?ch severn?ho Plze?ska.
V?t??ek koncertu ve v??i cca 50 tis. K? byl v?nov?n k podpo?e rom?nsk?ho kostela v Potvorov? a are?lu Mari?nsk? T?nice.

V sobotu 23.7.2011 v 18.00 hod. se v Potvorov?, kostele sv. Mikul??e, konal houslov? recit?l Ivana ?enat?ho. Na programu byl Johann Sebastian Bach - partity a son?ty. P?edn? ?esk? houslov? virtuos podal v?born? v?kon a poslucha?i, kter?ch bylo kolem 200, ode?li s hlubok?m hudebn?m z??itkem. Koncert se konal v r?mci cyklu "S hudbou za pam?tkami Plze?sk?ho kraje".

Koncert Vladim?ra Mi??ka se konal v ned?li 22.5.2011 v 18 hod. v kostele sv. Mikul??e v Potvorov?. Doprov?zeli ho p?nov? Olin Nejezchleba a Pavel Sk?la. Ozvu?en? zaji??oval pan Ko?a?. Kostel se za?al pozvolna zapl?ovat ji? hodinu p?ed koncertem. Se?lo se cca 150 lid?, aby vychutnali koncert svoj? rockov? legendy...


B?lov v sobotu 14.kv?tna 2011 od 14:00 hodin: v b?lovsk? kapli?ce se konala m?e svat? s modern?m p?s?ov?m reperto?rem a po n? sportovn? odpoledne na m?stn?m h?i?ti. Po??dalo na?e sdru?en?, farnost a obec B?lov.

V sobotu 12.3.2011 od 17 hodin se v s?le kulturn?ho domu v Potvorov? konalo v?ro?n? shrom??d?n? ?len?.
Program sch?ze byl tento rok stanoven op?t s ohledem na stanovy sdru?en? a na aktu?ln? d?n?. ??ast byla hojn?, se?lo se p?es 50 lid?. Sch?zi jako v p?edchoz?ch letech moderoval pan Petr Chmel??. ?lenov? p?edev??m schvalovali zpr?vu o ?innosti za minul? rok a ??etn? z?v?rku, kter? p?ednesli p?edsedkyn? v?boru Helena Regnerov? a hospod?? Vladim?r Koura. Sou?asn? byli ?lenov? sezn?meni s d?rci, kte?? v uplynul?m obdob? podpo?ili ?innost sdru?en?, zvl??t? pak p??sp?vkem na nov? zvon pro kostel.
Zpr?vu dozor?? rady prezentoval jej? p?edseda Stanislav Klou?ek. N?sledoval pl?n ?innosti v?boru. Uvedeme nejd?le?it?j?? body:
? V roce 2011 bude sdru?en? po?izovat nov? zvon pro kostel sv. Mikul??e, nebo? za rok bylo vybr?no dost finan?n?ch prost?edk? a akce je p?ipravena. O tomto bodu podrobn? informoval Vojt?ch Mart?nek.
? V roce 2011 dojde k oprav? varhan. K tomuto ??elu bude sdru?en? sb?rat finan?n? prost?edky v tomto roce.
? Sdru?en? se bude pod?let na p??prav? opravy v lednu rozvalen? h?bitovn? zdi a p?ijde-li dotace i na obnov? strom? na h?bitov?.
? Sdru?en? bude pokra?ovat v bohat? kulturn? ?innosti.
Pl?n ?innosti i rozpo?et na rok 2011 byl op?t ?lenstvem schv?len. P?ed p?est?vkou prob?hla kr?tk? diskuse.
Po p?est?vce n?sledoval kulturn? program. Prezentaci turistick? cesty Stezka jedin?ho Boha p?ednesl Pavel Bul?n, starosta B?lova. N?sledovala p?edn??ka pan? Lydie ?loufov? Kamenn? k???e na Potvorovsku s prom?t?n?m fotografi?. Na sch?zi mal??ka pan? ?loufov? vystavovala a prod?vala t?? obrazy, kter? v Potvorov? a okol? namalovala.
Na z?v?r vystoupil ?len sdru?en? pan Karel Jansk? z Brna, p?edstavil sv?j projekt tvorby rodokmenu a vyzval p??tomn? k p??padn? spolupr?ci.
Sch?ze skon?ila ve ve?ern?ch hodin?ch, byla v?ak zaj?mav? a ?iv?. K jej?mu zdaru p?isp?lo t?? ozvu?en? a dataprojektor, kter? tentokr?t pro sdru?en? vyp?j?ili Bul?novi.

K???ov? kameny na Potvorovsku, p?edn??ka Lydie ?loufov? se uskute?nila v sobotu 12. b?ezna 2011 v Potvorov?.
P?edn??ka spojen? s obrazovou prezentac? upozornila na k???ov? kameny, kter? vytv??ej? pam?? krajiny, jsou p?ipom?nkou d?vn?ch lidsk?ch osud?, m?j?me je v?ak ?asto bez pov?imnut? nebo ani nev?me, ?e se v na?? obci nach?zej?. Je mo?no v?imnout si t?ch, kter? jsou v katastru obc? Potvorov, B?lov, Sedlec, Stra?i?t?, ?ern? Ha?, Kalec, ?ihle, Vele??n, Ostrovec, ?ebnice, ?eme??n, Mari?nsk? T?nice, Kralovice, D?evec, Ko?lany, Hradecko, Vysok? Libyn? a Podbo??nky. Autorka p?edn??ky je ?lenkou Spole?nosti pro v?zkum kamenn?ch k???? a ?erpala ze sborn?k? SVKK vydan?ch v A?i, ze soupis? drobn?ch pam?tek vydan?ch v Mari?nsk? T?nici a z mnoha hodin str?ven?ch v krajin? hled?n?m t?chto pam?tek.

?esk? m?e v?no?n? Jana Jakuba Ryby "Hej mist?e", ve kter? ??inkovali Zde?ka ??ecinov? na varhany, D?tsk? symfonick? orchestr, Karlovarsk? p?veck? sbor a dirigoval Milo? Bok, byla uvedena v ned?li 2. 1. 2011 V 11 hodin p?i m?i svat? v kostele sv. Mikul??e v Potvorov?. M?i slou?il P. Marek Winiarski.
Kostel byl pln?, kr?sn? hudba a v?born? atmosf?ra.

Pou? v Potvorov? jsme oslavili Mikul??sk?m adventn?m koncertem s nad?lkou pro d?ti v ned?li 5.12. v 16 hodin v kostele sv. Mikul??e. Hr?la a zp?vala plze?sk? k?es?ansk? skupina Quo vadis pod veden?m Bohum?ra Smolky. A proto?e byl sv?tek sv. Mikul??e, n?co o n?m a o um?n? rozd?lit se d?ti usly?ely od otce Pavla Vrbensk?ho. Oplatily mu to hezk?mi b?sni?kami.

??dosti o dotace v roce 2010
Ob?ansk? sdru?en? p?ipravilo i v leto?n?m roce ??dost o dotaci pro kostel z Programu rozvoje venkova, p?id?lovanou tentokr?t prost?ednictv?m MAS Sv?tovina. Projekt na obnovu interi?ru schodi??ov?ho p??stavku a restaurov?n? rom?nsk?ch a barokn?ch port?l? podpo?en nebyl, vyj?t by m?l v?ak projekt na ?pravu strom? na h?bitov? za cca 160 tis. K?. S realizac? se po??t? v roce 2011.

Koncert skupiny Spiritu?l kvintet, kter? se konal v sobotu 18.9. v 16 hodin v kostele sv. Mikul??e v Potvorov?, se vyda?il. Kostel byl pln? a skupina hr?la spiritu?ly a dal?? songy skv?le. Ozvu?en? pou?ito nebylo, akustika kostela byla v?born?. Ji?? Tichota s Du?anem Van?urou a dal??mi ?leny souboru prov?zeli vystoupen? i slovy a poslucha?i se dob?e bavili. Komentovali mimo jin? 50-t? v?ro?? trv?n? skupiny.
Sdru?en? se organizace koncertu povedla. Pro tak zn?m? t?leso se osv?d?ilo jednotn? vstupn? 200,- K?. Obava, ?e se lid? do kostela nevejdou, se na?t?st? nenaplnila. Kostel dovybaven? ?idlemi se otev?el hodinu p?ed koncertem a plynule se zaplnil.
Poho?t?n? pro skupinu a p??znivce sdru?en? uspo??dali man?el? Mart?nkovi.
I tento koncert se konal za podpory Plze?sk?ho kraje v r?mci projektu ?Nav?tivte Potvorov?.
Uk?zka fotografi? z koncertu od pan? Silvie Le?ikarov? je ve Fotogalerii.

22.9.2010 byl v Plze?sk?m den?ku otisknut ?l?nek, kde sdru?en? upozornilo na svoji ?innost a na koncert Spiritu?l kvintetu, kter? pr?v? s ?sp?chem v Potvorov? prob?hl ? viz. sekce Napsali o n?s na t?chto webov?ch str?nk?ch.

S hudbou za pam?tkami Plze?sk?ho kraje 2010 - Sdru?en? Lochot?nsk? pavilon op?t p?ichystalo na Kralovicku s?rii koncert?, v sobotu 7. 8. 10 v 18.00 hod. v Potvorov?, kostele sv. Mikul??e to byla HUDBA HENRYHO PURCELLA. ??inkoval soubor MUSICA FLOREA, dir. Marek ?tryncl.

Koncert Vladim?ra MERTY v ned?li 20.?ervna 2010 v 17 hodin byl kr?sn?m z??itkem pro pln? kostel vd??n?ch poslucha??. Na?e obvyk? vstupn?: 100,-/50,-(ml?de?, d?chodci)/d?ti zdarma tentokr?t p?ineslo sdru?en? i mal? zisk.

Koncert folkrockov? skupiny OBOROH
se konal v sobotu 29. kv?tna 2010 v 19 hod. v kostele v Potvorov?. Kapeln?k skupiny Stanislav (Sl?vek) Klecandr je sou?asn? skladatelem p?sn? a zhudebn?n?ch ?alm?. ?ty??lenn? kapela byla velmi p?sobiv? a spont?nn?, p?sn? se publiku velice l?bily jak hudebn?, tak textov?. P?i?lo bohu?el m?lo lid?. Foto v galerii.

V roce 2010 u? nejsme tak ?sp??n? v ??dostech o dotace
V b?eznu t.r. jsme se dozv?d?li, ?e ??dost farnosti a na?eho sdru?en? o dotaci z Programu rozvoje venkova na dal?? etapu obnovy kostela sv. Mikul??e, kterou jsme pod?vali v ??jnu lo?sk?ho roku, byla zam?tnuta. Na?e ??dost se skl?dala ze z?m?ru zrestaurovat hlavn? barokn? olt??, d?le barokn? a rom?nsk? port?ly kostela v?etn? rom?nsk?ho sloupu, obnovit schodi?t? na k?r a odborn? upravit p?erostl? stromy na h?bitov?.
Z Programu rozvoje venkova, kter? je podporov?n z fond? Evropsk? unie, jsme dostali dotaci v roce 2008 a d?ky n? jsme opravili st?echu kostela.

V?ro?n? shrom??d?n? ?len? ob?ansk?ho sdru?en? se konalo 24. dubna v 17 hod. v Potvorov?.
Sch?zi moderoval m?stop?edseda v?boru Petr Chmel??. V prvn? ??sti byli ?lenov? sdru?en? sezn?meni se zpr?vou o ?innosti za rok 2009, ??etn? z?v?rkou a zpr?vou dozor?? rady a byly ?lenstvem schv?leny. Pot? se konaly volby do org?n? sdru?en?. Oproti minul?mu t??let?mu obdob? se nic nezm?nilo, v?ichni st?vaj?c? ?lenov? org?n? op?t kandidovali a byli zvoleni. D?le staronov? p?edsedkyn? p?e?etla pl?n ?innosti a hospod?? rozpo?et na rok 2010. ?lenov? jej op?t schv?lili. V druh? ??sti sch?ze archeolo?ka pan? doktorka Kamenick? sezn?mila p??tomn? se zaj?mavostmi, kter? objevila p?i otev?en? ter?nu u kostela v souvislosti s pracemi na p?elo?ce elektrick?ho veden? a odvodn?n? kostela a se zaj?mav?mi stavbami rom?nsk?ho slohu v ?ech?ch a v N?mecku.

Velikono?n? ned?li dne 4.4.2010 jsme oslavili slavnostn? m?? svatou, kterou slou?il P. Marek Winiarski. Zazp?vat n?m p?ijel komorn? sbor Vox Imperfecta se sbormistrem Pavlem Dolansk?m. B?hem m?e jsme vyslechli v?cehlas? proveden? skladeb V. A Michny, W. A. Mozarta, F. Fresiho a dal??ch.
Interi?r kostela ji? zdobily nov? zrestaurovan? postrann? olt??e sv. K???e a sv. Anny s d?t?tem Mari?.

Dne 10. ?nora 2010 zem?el ve v?ku 85 let Mons. Anton?n H??a, jeden z prvn?ch ?len? na?eho sdru?en? a z?rove? vynikaj?c? kn?z plze?sk? diec?ze. Od roku 1968 p?sobil v duchovn? spr?v? v Plzni u Panny Marie R??encov?, od roku 1993 byl rektorem kostela sv. Jana Nepomuck?ho (u redemptorist?) v Plzni. Um?l oslovit srdce lid?, v?born? k?zal a p?isp?val i do n?bo?ensk?ho tisku. Byl vyhled?van?m zpov?dn?kem, rozum?l dob?e lidsk?mu nitru, lid? od n?ho odch?zeli povzbuzeni a i proto byl velmi obdivov?n a milov?n. Nejl?pe to dokl?d? poh?eb, kter? se konal 20.2. v kostele u Panny Marie R??encov? v Plzni. Velik? chr?m byl p?epln?n lidmi, kte?? se p?i?li rozlou?it a pod?kovat za vz?cn?ho ?lov?ka.
I pro na?e sdru?en? mnoho znamenal. Potvorov znal d?ky pam?tce Mons. Limpoucha a jeho p??buzn?m. P?es svoji nemoc a pokro?il? v?k se z??astnil zakl?daj?c?ho shrom??d?n? ?len? v Potvorov? v ??jnu roku 2007 a dal n?m do v?nku svoji velkorysost a l?sku k Bohu a lidem.

Restaurov?n? postrann?ch olt???
Leto?n? pou? a mikul??sk? koncert jsme slavili s chud?? v?zdobou - v kostele chyb?ly postrann? olt??e, kter? si odvezla restaur?torsk? d?lna pan? Karine Artouni. Na obnovu olt??? finan?n? p?isp?je obec Potvorov a obec B?lov z dotace RWE, zbytek dofinancuje na?e ob?ansk? sdru?en? ze sb?rek pro ve prosp?ch kostela.

?t?dr? dar pro potvorovsk? kostel
Spole?nost RWE Transgas NET, s.r.o, kter? zaji??uje stavbu plynovodu p?es okrajovou ??st katastr?ln?ho ?zem? obc? Potvorov a B?lov, poskytla ?t?dr? dar na opravu nejstar?? pam?tky na?? oblasti, rom?nsk?ho kostela v Potvorov?. Spole?nost sama vyzvala obce B?lov a Potvorov, aby zkusily za??dat o grant, kter? v?b?rov? poskytuje spolupracuj?c?m obc?m a kter? mus? b?t zam??en na ochranu p??rody nebo na zlep?en? ?ivotn?ho prost?ed?. B?lov i Potvorov se shodly na tom, ?e se pokus? pomoci pr?v? potvorovsk?mu kostelu. Ob? ??dosti byly RWE Transgas kladn? vyhodnoceny, spole?nost poskytla na opravu kostela dar ve v??i p?l milionu korun, z toho 200 tis?c prost?ednictv?m obce B?lov a 300 tis?c prost?ednictv?m Potvorova. Jm?nem potvorovsk?ho kostela d?kujeme jak spole?nosti RWE Transgas NET, s.r.o, tak p?edstavitel?m obou obc?.
V kolonce HOSPODA?EN? zve?ej?ujeme vy??tov?n? dotace RWE Transgaz NET, s.r.o, kter? p?edlo?ila obec B?lov.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF