Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Nav?tivte Potvorov

Pl?n koncert?

Antidiskot?ka Ji??ho ?ern?ho s programem Ji?? Schelinger se bude v kostele v Potvorov? konat ve ?tvrtek 1. 6. 2017 v 19 hod.

V ned?li 25. 6. 2017 v 16 hod. se bude v kostele konat rockov? koncert Jaroslava Olina Nejezchleby a Norbiho Kov?cse.

Koncert K?hnova d?tsk?ho sboru se bude konat v sobotu 19. 8. 2017.

Koncert skupiny Jidish ve t?ech se bude konat dne 16. 9. 2017.

V prosinci se bude konat obl?ben? Mikul??sk? koncert.
N?v?t?vou koncert? p?isp?jete do sb?rky pro z?chranu rom?nsk?ho kostela v Potvorov?. Akce finan?n? podporuje Plze?sk? kraj.KAM NA V?LET?

Cesta jedin?ho boha spojuje Mari?nskou T?nici a Potvorov

Jedn? se o trasu z Potvorova do Mari?nsk? T?nice vedenou ze za??tku po m?stn? silnici, d?le pak po poln?ch a lesn?ch cest?ch ke Kralovic?m. Prov?z? ji 15 nau?n?ch tabul?. Stezka byla postavena v roce 2008 obc? B?lov, a to za pomoci Plze?sk?ho kraje, sousedn?ch obc? Kralovice, Potvorov a Sedlec, Gymn?zia a St?edn? odborn? ?koly z Plas a Muzea a galerie severn?ho Plze?ska v Mari?nsk? T?nici.
Hlavn?m motivem cel? stezky je k?es?anstv?. Symbolicky spojuje rom?nsk? kostel sv. Mikul??e v Potvorov? s barokn? Mari?nskou T?nic?, kter? je perlou cel?ho okol?.

Odlezelsk? jezero
n?rodn? p??rodn? pam?tka, je nejmlad?? jezero v ?esku. Toto hrazen? jezero na Mladotick?m potoce pod Potvorovsk?m kopcem nedaleko vsi Odlezly se tak? naz?v? Mladotick? ?i Potvorovsk?. Jezero o plo?e 4,5 ha je prot?hl? v severoji?n?m sm?ru, jeho plocha jej ?ad? na 4. m?sto mezi ?esk?mi jezery, nepo??taje um?le vznikl? jezera po t??b?. D?lka je p?ibli?n? 500 m a ???ka se pohybuje mezi 70 a? 100 m. Hladina je v nadmo?sk? v??ce 413 m. Z Potvorova viz. modr? turistick? zna?ka.K???ov? kameny na Potvorovsku
P?edn??ka mal??ky Lydie ?loufov?

se uskute?nila v sobotu 12. b?ezna 2011 v Potvorov?

P?edn??ka spojen? s obrazovou prezentac? upozornila na k???ov? kameny, kter? vytv??ej? pam?? krajiny, jsou p?ipom?nkou d?vn?ch lidsk?ch osud?, m?j?me je v?ak ?asto bez pov?imnut? nebo ani nev?me, ?e se v na?? obci nach?zej?. Je mo?no v?imnout si t?ch, kter? jsou v katastru obc? Potvorov, B?lov, Sedlec, Stra?i?t?, ?ern? Ha?, Kalec, ?ihle, Vele??n, Ostrovec, ?ebnice, ?eme??n, Mari?nsk? T?nice, Kralovice, D?evec, Ko?lany, Hradecko, Vysok? Libyn? a Podbo??nky. Autorka p?edn??ky je ?lenkou Spole?nosti pro v?zkum kamenn?ch k???? a ?erpala ze sborn?k? SVKK vydan?ch v A?i, ze soupis? drobn?ch pam?tek vydan?ch v Mari?nsk? T?nici a z mnoha hodin str?ven?ch v krajin? hled?n?m t?chto pam?tek.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF