Spolek pro románský kostel v Potvorově - Hospodaření sdružení - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Hospodaření sdružení


Přehled o příjmech a výdajích
Rok Příjmy Výdaje v Kč
2020 58 674 55 969
2019 142 915 70 044
2018 106 014 97 995

Účetní závěrku sestavuje hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura.


Účetní závěrka za rok 2014
Účetní závěrku sestavil hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura. Z ní vyplývá, že náklady spolku v roce 2014 činily 80 869,51 Kč a výnosy 113 313,52 Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 32 444,01 Kč.
Na darech od různých dárců, a to fyzických i právnických osob, jsme v roce 2014 obdrželi 44 004,- Kč. Členské příspěvky za rok 2014 činily 12 000,- Kč.
Ke konci roku spolek evidoval 120 členů.

Účetní závěrka za rok 2013

Hospodář Ing. Vladimír Koura předložil účetní závěrku za rok 2013, kterou schválil výbor sdružení i shromáždění členů, které se konalo 5. dubna 2014.

Náklady v roce 2013 činily 256 978,49 Kč, výnosy 190 150,59 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl tedy -66 827,92 Kč. Díky majetku z předchozích let může sdružení disponovat majetkem ve výši 222 478,70 Kč.

Účetní závěrka za rok 2012

Hospodář Ing. Vladimír Koura předložil účetní závěrku za rok 2012, kterou schválil výbor sdružení i shromáždění členů, které se konalo 13.4.2013.

Náklady v roce 2012 činily 185 331,00 Kč, výnosy 244 728,44 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění je tedy 59 397,44 Kč. Díky majetku z předchozích let může sdružení disponovat nerozděleným ziskem 229 909,18 Kč.

Největšími náklady v roce 2012 bylo pořízení knihy Románský kostel v Potvorově – zvony a dar farnosti na opravu varhan. Dále sdružení platilo umělcům za kulturní produkce.

Výnosy se skládaly dle významnosti z přijatých darů, účelových dotací na kulturní činnost, z tržeb za prodej zboží a služeb (vstupné z koncertů) a členských příspěvků.

Rok 2011

Účetní závěrku sestavil hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura. Z ní vyplývá, že náklady sdružení v roce 2011 činily 329 007,- Kč a výnosy 271 751,68 Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši -57 255,32 Kč.
Na opravy a údržbu románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově, což je hlavní cíl činnosti našeho sdružení, jsme v tomto roce vydali 281 459,- Kč. Na darech od mnoha různých dárců, a to fyzických i právnických osob, jsme v roce 2011 obdrželi 213 592,- Kč.

Ke dni 31. prosince 2011 mělo občanské sdružení 109 členů. Členské příspěvky za rok 2011 činily 10 900,- Kč.

Rok 2010

Účetní závěrku sestavil opět hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura. Z ní vyplývá, že náklady sdružení v roce 2010 činily 173 046,84 Kč a výnosy 247 303,10 Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 74 256,26 Kč.
Na opravy a údržbu románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově, kvůli kterémuž účelu jsme byli zřízeni, jsme v tomto roce vydali 106 344,84 Kč. Na darech od mnoha různých dárců, a to fyzických i právnických osob, jsme v roce 2010 obdrželi 140 220,-Kč.

Ke dni 31. prosince 2010 mělo občanské sdružení 106 členů. Členské příspěvky za rok 2010 činily 10 500,- Kč.

Rok 2009

Účetní závěrku sestavil hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura. Z ní vyplývá, že náklady sdružení v roce 2009 činily 374 800,75 Kč a výnosy 236 679,75 Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši -138 121,00 Kč.
Největší položku v nákladech sdružení činily dary farnosti Kralovice na opravu kostela (největší část činilo dofinancování střechy) ve výši 275 263,75 Kč. Náklady na služby ve výši 81 944,00 Kč byly tvořeny převážně honoráři za pořádané koncerty.
Na výnosové straně činily tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 31 758,00 Kč (převážně vybrané vstupné na koncertech), provozní dotace 40 000,00 Kč (projekt „Navštivte Potvorov“ získal grant od Plzeňského kraje), největší část tvořily přijaté dary celkem ve výši 154 094,00 Kč.
Záporný výsledek hospodaření v r. 2009 byl kryt z nerozděleného zisku předchozího roku, kdy se vybíralo na dofinancování obnovy střechy kostela.

Ke dni 31. prosince 2009 mělo občanské sdružení 105 členů. Členské příspěvky za rok 2009 činily 10.500,- Kč.

Vyúčtování dotace RWE Transgaz NET, s.r.o se sídlem V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10, Strašice

Ve dnech 27.11. 2008 a 6.12. 2008 byla podepsána darovací smlouva mezi společností RWE Transgaz NET, s.r.o se sídlem V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10, Strašice, zastoupenou panem Dr. Ing. Janem Nehodou a Dr. Klausem Homannem, jako dárcem a obcí Bílov, se sídlem Bílov 39, 331 41 Kralovice, zastoupené starostou Mgr. Pavlem Bulínem, jako příjemcem. Předmětem smlouvy byl dar obci Bílov ve výši 200 000,- Kč poskytnutý na opravu a rekonstrukci románského kostela v Potvorově.

Obec Bílov ve spolupráci s římskokatolickou církví v Kralovicích a s Občanským sdružením pro románský kostel v Potvorově poskytnutý dar řádně využila dle podmínek stanovených darovací smlouvou, jak dokládají přiložené kopie účetních dokladů.
Z poskytnutých peněz byly financovány následující práce:

1. Vypracování projektu elektroinstalace v ceně 11. 900,- Kč
2. Vypracování restaurátorského záměru na opravu mobiliáře v kostele sv. Mikuláše v Potvorově v ceně 30. 000,- Kč
3. Technické vybavení a el. pohon zvonu v ceně 72. 590,- Kč
4. Restaurování sochy sv. Anny s dítětem Marií z bočního oltáře sv. Anny a kříže s polychromovaným korpusem krista z bočního oltáře sv. Kříže v kostele sv. Mikuláše v Potvorově v částce 84. 475,- Kč
5. Koberec do kostela sv. Mikuláše v Potvorově v ceně 2000,- Kč

Celkem bylo s pomocí daru RWE Transgaz NET, s.r.o proinvestováno 200. 965,- Kč, čímž byl váš dar dle podmínek smlouvy vyčerpán. Přikládáme kopie faktur na vykonané práce i kopie výpisů z účtů, dokládající, že byla z našeho účtu platba provedena.

Dovolte mi, abych vám za něj poděkoval jménem zastupitelstva obce Bílov i jménem Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově.

Tato zpráva bude zveřejněna na webu obce Bílov ( www.bilovukralovic.cz) i na webu Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově (www.potvorov.cz).

Bílov, dne 25. března 2010 Mgr. Pavel Bulín, starosta obce Bílov


Rok 2008
Účetní závěrku sestavil hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura. Z ní vyplývá, že náklady sdružení činily 39 344,00 Kč a výnosy 319 297,68 Kč, výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 279 953,68 Kč.
Největší položkou v nákladech sdružení činily služby ve výši 30 787,00 Kč, které byly tvořeny převážně honoráři za pořádané koncerty.
Na výnosové straně činily tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 16 827,50 Kč (převážně vybrané vstupné na koncertech), provozní dotace 15 000,00 Kč (projekt „Navštivte Potvorov“ získal grant od Plzeňského kraje), největší část tvořily přijaté příspěvky celkem ve výši 287 157,00 Kč.

Ke dni 31. prosince 2008 mělo občanské sdružení 98 členů. Členské příspěvky za rok 2008 činily 9.800,- Kč. Od fyzických a právnických osob obdrželo občanské sdružení dary v celkové hodnotě 277.357,- Kč, z čehož 61.857,- Kč bylo poskytnuto na účet veřejné sbírky, jejíž konání bylo oznámeno Krajskému úřadu dne 27. 3. 2008.


Rok 2007
Účetní závěrku sestavil hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura.
Z ní vyplývá, že náklady sdružení činily 22 915,50 Kč a výnosy 93 991,06 Kč.
Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 71 075,56 Kč.

Příloha k závěrce shrnuje, že tržby z vlastní činnosti za rok 2007 činí 6.190,- Kč. Jedná se o vybrané vstupné z adventního koncertu. Náklady na vlastní činnost v roce 2007 činily 22.915,50 Kč. Největšími položkami je 14.445,- Kč jako příspěvek na krytí nákladů souvisejících s podáním žádosti o dotaci na opravu střechy románského kostela svatého Mikuláše v Potvorově, 3.264,- na zprovoznění vlastních internetových stránek sdružení a 2.000,- Kč platba umělcům za uspořádaný koncert.

Ke dni 31. prosince 2007 mělo občanské sdružení 81 členů.
Členské příspěvky za rok 2007 činily 8.100,- Kč.
Od fyzických a právnických osob obdrželo občanské sdružení dary v celkové hodnotě 79.700,- Kč.

Rok 2007 byl prvním rokem činnosti občanského sdružení, sdružení vzniklo teprve v měsíci září registrací na Ministerstvu vnitra.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF