Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Sb?rka pro kostel sv. Mikul??e v Potvorov?

Spolek pro rom?nsk? kostel v Potvorov? uv?t? ka?dou pomoc p?i sh?n?n? finan?n?ch prost?edk? na opravy kostela i ka?dou pomoc finan?n? ve form? sponzorsk?ch dar?.
Kostel sv. Mikul??e je ve velmi zanedban?m stavu, v n?kter?ch parti?ch dokonce ve stavu havarijn?m. Od roku 2007 se postupn? da?? d?ky dotac?m p?istoupit k oprav?m. Pro jeho pam?tkovou hodnotu mus? b?t ve?ker? pr?ce prov?d?ny pod dohledem pam?tkov? p??e, ??st prac? mohou prov?d?t pouze restaur?to?i. N?kladnost t?chto pl?novan?ch akc? je tedy z?ejm?.

Podle architektonick? studie z roku 2004 celkov? p?edpokl?dan? ??stka na z?chranu kostela ?inila cca 9.000.000,- K?. Po??lo se zde se 3 z?kladn?mi etapami oprav:
1. Oprava st?echy, v??e a krovu. P?edpokl?dan? n?klady 2.800.000,- K?.
2. Oprava sakristie a fas?dy kostela. P?edpokl?dan? n?klady 2.800.000,- K?.
3. Rehabilitace interi?ru. P?edpokl?dan? n?klady 3 400.000,- K?.

N?? spolek ji? sehnal prost?edky na 1. etapu ? opravu st?ech a krov? a statick? zaji?t?n? sakristie. Proveden? obnovy prob?halo v 2. polovin? roku 2008 a je?t? v zim? roku 2009. Pr?ce st?ly cca 2,5 mil. K? a p?isp?la na n? prost?ednictv?m Programu rozvoje venkova Evropsk? unie a ?esk? republika. Na?e sdru?en? oslovilo krom? sv?ch ?len? a p??znivc? tak? obce a tak na tuto akci p?isp?ly prost?ednictv?m Ob?ansk?ho sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov? i obce Sedlec, B?lov, Kralovice a ?ihle.

I v roce 2009 bylo mo?no pokra?ovat v pl?nech na obnov? kostela. D?ky dotaci ?esk? republiky (iniciativa poslance Ing. V?clava Gr?nera) ve v??i 1,8 mil. K? bylo mo?no zafinancovat vn?j?? odvodn?n? kostela, rekonstrukci elektroinstalace a nov? fas?dy na v??i a obou mal?ch p??stavc?ch ke kostelu.
V roce 2009 se rovn?? poda?ilo d?ky dotaci zprost?edkovan? obcemi Potvorov (300 tis. K?) a B?lov (200 tis. K?) z RWE zapo??t s restaurov?n?m d?ev?n?ho mobili??e kostela a s obnovou zvon? ve v??i kostela.

Nov? zvon pro kostel sv. Mikul??e v Potvorov? byl po??zen v roce 2011 d?ky ?sp??n? zakon?en? sb?rce mezi na?imi ?leny, m?stn?mi rod?ky a obyvateli. Krom? slavnostn?ho, velk?ho gotick?ho zvonu z r. 1468 a v r. 2009 nov? osazen?ho, mal?ho zvonku z r. 1873, byl kostel v Potvorov? vybaven nov?m zvonem t?nu F2, o hmotnosti 125 kg, o pr?m?ru 58 cm, kter? je vyu??v?n pro denn? ?asov? zvon?n?, ohla?ov?n? bohoslu?eb a pod. Ve v??i kostela zvon zauj?m? pr?zdn? m?sto p?vodn?ho st?edn?ho zvonu, kter? vzala v?lka.
Jm?na d?rc?, kte?? vyslovili sv?j souhlas se zve?ejn?n?m, jsou uve?ejn?na v nov? vydan? publikaci Rom?nsk? kotel v Potvorov? - zvony, a d?le na na?em webu (v menu - Na?i d?rci). Sv?cen? zvonu prob?hlo dne 1.10.2011 a na svat?ho Mikul??e ji? nov? zvon mohl prvn? zazn?t?

V roce 2011 byla vyhl??ena dal?? sb?rku a to na opravu varhan.
Varhany v kostele sv. Mikul??e jsou dochov?ny v prakticky p?vodn?m stavu a st?le funk?n?. Bohu?el ??ste?n? po?kozen?, siln? zne?i?t?n? a rozlad?n? se po letech bez ?dr?by nutn? podepisuj? na jejich funkci. Proto na?e sdru?en? objednalo ?dr?bovou opravu u varhan??e pana Otcovsk?ho.

Pr?ce v?ak nekon??, dalo by se ??ci, ?e ??m v?ce je ud?l?no, t?m v?ce jsou vid?t ??sti chr?mu ?i jeho vybaven?, kter? nutn? pot?ebuj? ruku restaur?tora nebo p??i ?emesln?ka...


?.?. spolku: 0043-607 500 247 / 0100

Potvrzen? o daru r?di vystav?me.

Kontakt:
Ing. Vladim?r Koura, Ing. Helena Regnerov?
e-mail: sdruzeni@potvorov.cz

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF