Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově - Stanovy - Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Stanovy - Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově


Preambule

Duchovní a architektonická hodnota románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově vede současníky ke snaze o podíl na zachování této mimořádné kulturní památky. Je také motivací vzniku Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově, které chce ve své činnosti navázat na tradici regionální občanské podpory, představované od r. 1901 Spolkem pro rekonstrukci chrámu Sv. Mikuláše v Potvorově, činným až do doby komunistických represí.


Hlava I.
Základní ustanovení


Čl.1.
Název a sídlo

Název sdružení je: „Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově“, dále jen „sdružení“.
Sídlo sdružení je na adrese: Potvorov č.p.10, pošta Kralovice, PSČ 33141.

Čl.2.

Sdružení je dobrovolným občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou.


Hlava II.
Cíle a formy činnosti sdružení


Čl.3.

Cílem sdružení na základě dohody s vlastnickými subjekty je:
• údržba, oprava a ochrana kulturní památky farního kostela sv. Mikuláše v Potvorově na okrese Plzeň – sever včetně jeho areálu,
• propagace této kulturní památky,
• údržba, oprava a ochrana dalších kulturních památek v okolí Potvorova a přilehlých obcí,
• ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot v okolí Potvorova a přilehlých obcí,
• ochrana životního prostředí,
• podpora cestovního ruchu.

Čl.4.

Činnosti, jimiž sdružení naplňuje své cíle zejména:
• získávání finančních prostředků na opravu, údržbu a ochranu areálu kostela sv. Mikuláše v Potvorově,
• získávání finančních prostředků na údržbu a ochranu přírody, krajiny, dalších památek a kulturních hodnot v okolí Potvorova a přilehlých obcí,
• financování příprav a průběhu prací opravy, údržby a ochrany památek, přírody, krajiny,
• poskytování pomoci při organizaci, přípravě a průběhu prací obnovy, údržby a ochrany památek,
• spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením,
• propagační a popularizační činnost, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů,
• organizování kulturních, edukačních a společenských akcí v areálu,
• organizace veřejných sbírek,
• účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a s volenými orgány.


Hlava III.
Organizační uspořádání


Čl.5.

Orgány sdružení tvoří:
• shromáždění členů,
• výbor,
• dozorčí rada.

Čl.6.

Shromáždění členů
Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění jeho registrovaných členů, které se schází nejméně jednou ročně.
Ustavující shromáždění členů se schází na základě výzvy přípravného výboru bez prodlení po registraci sdružení a volí členy ostatních orgánů sdružení, jež je podle stanov oprávněno volit, a schvaluje stanovy.
Do působnosti shromáždění členů náleží:
a) schvalování změn stanov,
b) volba členů výboru sdružení a dozorčí rady a jejich odvolání,
c) schválení rozpočtu sdružení,
d) schválení zprávy o činnosti a hospodaření sdružení a účetní závěrky za předcházející rok,
e) schválení závazkového právního vztahu, jehož předmětem je plnění svou hodnotou přesahující výši příjmu sdružení v předešlém kalendářním roce,
f) schválení koncepce činnosti sdružení a bližší cíle v příštím období,
g) stanovení výše členských příspěvků,
h) schválení vnitřních norem sdružení včetně jednacího řádu,
i) vyloučení člena
j) zvolení čestného člena sdružení a člena čestné rady,
k) rozhodnutí o rozpuštění sdružení,
l) rozhodnutí o případném sloučení s jiným subjektem.

Čl.7.

Zasedání shromáždění členů svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat shromáždění členů, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení nebo pokud o to požádá dozorčí rada.
Každý člen má jeden hlas, který je nepřenosný. Shromáždění členů je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň třetina členů.

Čl.8.

Rozhodnutí shromáždění členů je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů, pokud dále není stanoveno jinak.
O rozpuštění sdružení a o změně stanov rozhoduje shromáždění členů dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.

Čl.9.

Výbor
Výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti shromáždění členů nebo dozorčí rady. Výbor zejména předkládá shromáždění členů k rozhodnutí rozpočet sdružení, zprávu o činnosti a hospodaření sdružení a účetní závěrku za uplynulý rok. Výbor přijímá přihlášky nových členů a vede jejich registraci.
Výbor sdružení má 5 členů, které volí shromáždění členů ze svých řad tajnou volbou. Funkční období členů výboru jsou tři roky. V čele výboru stojí jím zvolený předseda. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda opět zvolený členy výboru. Výbor volí ze svého středu hospodáře. Výbor se schází podle potřeby a je usnášení schopný, když jsou přítomni alespoň tři členové výboru. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Pokud se usnášejí jen tři členové výboru, musí být rozhodnutí dáno všemi třemi hlasy.
Ze zasedání výboru se pořizuje zápis.

Čl.10.

Jednání jménem sdružení
Za výbor jedná navenek jménem sdružení předseda výboru samostatně nebo dva členové výboru společně.

Čl.11.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí shromáždění členů a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat shromáždění členů. Takto svolané shromáždění členů musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
Dozorčí rada má 3 členy, které volí shromáždění členů tajnou volbou. V čele dozorčí rady stojí jím zvolený předseda rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen rady má jeden hlas. Funkční období dozorčí rady jsou tři roky.


Hlava IV.
Členství ve sdružení


Čl.12.

Člen ve sdružení
Členy sdružení se stávají členové přípravného výboru. Dále členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení vzniká doručením písemné přihlášky výboru a zaplacením ročního členského příspěvku. Členem ve sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení.

Čl.13.

Člen sdružení má právo:
• účastnit se jednání shromáždění členů,
• volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
• podílet se na praktické činnosti sdružení.

Čl.14.

Člen sdružení má povinnost:
• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
• platit členské příspěvky.

Čl.15.

Členství ve sdružení zaniká:
• doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru sdružení,
• úmrtím člena sdružení,
• zánikem sdružení,
• vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

Čl.16.

Čestný člen sdružení
Shromáždění členů může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo se mimořádným způsobem zasloužil o naplnění cílů sdružení. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti řádného členství.

Čl.17.

Čestná rada sdružení
Členy čestné rady mohou být významní odborníci, umělci a osobnosti veřejného života podporující činnost sdružení. Členy čestné rady schvaluje shromáždění členů na návrh výboru.


Hlava V.
Hospodaření sdružení


Čl.18.

Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů či jiných osob, dary, dotace, jiné majetkové hodnoty a příjmy z doplňkových činností sloužící k naplnění cíle sdružení, jako je vydávání prospektů, publikací, upomínkových předmětů, organizování kulturních, edukačních a společenských akcí.
Výdaje sdružení tvoří provozní náklady a výdaje na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl.19.

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného shromážděním členů.

Čl.20.

Hospodář sdružení
K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů výboru hospodáře.

Čl.21.

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Výběr této právnické osoby je dán rozhodnutím shromáždění členů, které rozpustilo sdružení.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF