Spolek pro románský kostel v Potvorově - S T A N O V Y - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

S T A N O V Y


Spolku pro románský kostel v Potvorově


přizpůsobené dle ustanovení § 3041, odst. 2 a §3042 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a schválené členskou schůzí dne 18. 4. 2015


Preambule
Duchovní a architektonická hodnota románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově vede současníky ke snaze o podíl na zachování této mimořádné kulturní památky. Byla také motivací vzniku Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově, nyní pod názvem Spolek pro románský kostel v Potvorově, který chce ve své činnosti navázat na tradici regionální občanské podpory, představované od r. 1901 Spolkem pro rekonstrukci chrámu Sv. Mikuláše v Potvorově, činným až do doby komunistických represí.Hlava I.
Základní ustanovení
Čl.1.
Název a sídlo

Název spolku je: „Spolek pro románský kostel v Potvorově“ , dále jen „spolek“.
Sídlo spolku je na adrese: Potvorov č.p.10, pošta Kralovice, PSČ 33141.
Spolek vznikl dne 10.9.2007 jako „Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově“ podle ustanovení Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Identifikační číslo spolku je: 22669361.

Čl.2.
Spolek je na základě ustanovení § 214 a § 3045, odst. 1 Zákona č. 89/2012 Sb. samosprávným a dobrovolným svazkem členů.

Hlava II.
Cíle a formy činnosti spolku
Čl.3.
Cílem spolku na základě dohody s vlastnickými subjekty je:
• údržba, oprava a ochrana kulturní památky farního kostela sv. Mikuláše v Potvorově na okrese Plzeň – sever včetně jeho areálu,
• propagace této kulturní památky,
• údržba, oprava a ochrana dalších kulturních památek v okolí Potvorova a přilehlých obcí,
• ochrana okolní přírody, cest, krajiny a kulturních hodnot v okolí Potvorova a přilehlých obcí,
• ochrana životního prostředí,
• podpora cestovního ruchu.
Čl.4.
Předmětem činnosti spolku jsou:
• získávání finančních prostředků na opravu, údržbu a ochranu areálu kostela sv. Mikuláše v Potvorově,
• získávání finančních prostředků na údržbu a ochranu přírody, krajiny, dalších památek a kulturních hodnot v okolí Potvorova a přilehlých obcí,
• financování příprav a průběhu prací opravy, údržby a ochrany památek, přírody, krajiny,
• poskytování pomoci při organizaci, přípravě a průběhu prací obnovy, údržby a ochrany památek,
• spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením,
• propagační a popularizační činnost, vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů,
• organizování kulturních, edukačních a společenských akcí v areálu,
• organizace veřejných sbírek,
• účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a s volenými orgány.

Hlava III.
Organizační uspořádání
Čl.5.
Orgány spolku tvoří:
• členská schůze,
• výbor,
• dozorčí rada.
Čl.6.
Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze registrovaných členů, která se schází nejméně jednou ročně.
Do působnosti členské schůze náleží:
a) určení hlavního zaměření spolku
b) rozhodování o změně stanov,
c) volba členů výboru a dozorčí rady spolku a jejich odvolání,
d) schválení rozpočtu spolku,
e) schválení zprávy o činnosti, výsledku hospodaření spolku a účetní závěrky za předcházející rok, jakož i hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů,
f) schválení závazkového právního vztahu, jehož předmětem je plnění svou hodnotou přesahující výši příjmu spolku v předešlém kalendářním roce,
g) schválení koncepce činnosti spolku a bližší cíle v příštím období,
h) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
i) schválení vnitřních norem spolku včetně jednacího řádu,
j) rozhodnutí o vyloučení člena,
k) zvolení čestného člena spolku,
l) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně,
m) rozhodnutí o případném sloučení spolku s jiným subjektem.
Čl.7.
Členskou schůzi spolku svolává výbor spolku nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá zasedání členské schůze, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
Každý člen spolku má jeden hlas, který je nepřenosný. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů spolku.
Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě do patnácti dnů náhradní zasedání členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
Čl.8.
Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže pro něj v době usnášení hlasuje prostá většina přítomných členů spolku, pokud dále není stanoveno jinak.
O zrušení spolku s likvidací a o změně stanov rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou v době usnášení přítomných členů.
Čl.9.
Výbor
Výbor je statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo dozorčí rady. Výbor předkládá členské schůzi zejména rozpočet spolku, zprávu o činnosti a hospodaření spolku, účetní uzávěrku za uplynulý rok a návrh stanovení výše a splatnosti členských příspěvků.
Výbor přijímá přihlášky nových členů a vede jejich registraci.
Výbor spolku má 6 členů, které volí členská schůze ze svých řad. Funkční období členů výboru je pět let. V čele výboru stojí jím zvolený předseda. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda opět zvolený členy výboru. Výbor volí ze svého středu hospodáře. Výbor se schází podle potřeby a je usnášení schopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen výboru má jeden hlas.
Ze zasedání výboru se pořizuje zápis.
Čl.10.
Jednání jménem spolku
Za výbor jedná navenek předseda výboru samostatně nebo dva členové výboru společně.
Čl.11.
Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku a na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi a zda hospodaření spolku je v souladu s rozpočtem. Zjistí-li rada nedostatky, upozorní na ně výbor spolku, popřípadě svolá členskou schůzi.
Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze. V čele dozorčí rady stojí jí zvolený předseda rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen rady má jeden hlas. Funkční období členů dozorčí rady je pět let.


Hlava IV.
Členství ve spolku
Čl.12.
Člen ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká na základě písemné přihlášky zájemce o členství s uvedením jména, data narození, bydliště nebo sídla případně jiné adresy zájemce určené pro doručení spolu s úhradou ročního členského příspěvku a přijetím za člena ze strany spolku. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku.
Spolek vede seznam členů, který není zpřístupněný. Do něho zapisuje výbor jméno člena, jeho bydliště nebo sídlo případně jinou adresu členem určenou pro doručení, den vzniku členství a rozsah splnění úhrady členských příspěvků.
Člen oznámí a doloží spolku každou změnu údajů, evidovaných v seznamu členů, a to bez zbytečného odkladu, co tato skutečnost nastala. Spolek provede bezodkladně zápis změny zapisovaného údaje.

Čl.13.
Člen spolku má právo:
• účastnit se jednání členské schůze,
• volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
• podílet se na praktické činnosti spolku.
Čl.14.
Člen spolku má povinnost:
• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
• platit členské příspěvky,
• oznámit výboru spolku změnu v údajích přihlášky do spolku.
Čl.15.
Členství ve sdružení zaniká:
• doručením písemného oznámení člena výboru spolku, že vystupuje ze spolku,
• úmrtím člena spolku,
• zánikem spolku,
• vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
Čl.16.
Čestný člen spolku
Členská schůze může zvolit čestným členem každého, kdo se mimořádným způsobem zasloužil o naplnění cílů spolku. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti řádného členství.Hlava V.
Hospodaření spolku
Čl.17.
Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů či jiných osob, dary, dotace, jiné majetkové hodnoty a příjmy z doplňkových činností sloužící k naplnění cíle spolku, jako je vydávání prospektů, publikací, upomínkových předmětů, organizování kulturních, edukačních a společenských akcí.
Výdaje spolku tvoří nezbytné provozní náklady a výdaje k plnění předmětu činnosti dle čl. 4 těchto stanov.

Čl.18.
Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

Čl.19.
Hospodář spolku
K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů výboru hospodáře.

Čl.20.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Výběr této právnické osoby je dán rozhodnutím členské schůze, která spolek zrušila.


V Potvorově dne 18. 4. 2015Spolek pro románský kostel v Potvorově

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF