Spolek pro románský kostel v Potvorově - Kronika 2007-2009 - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Kronika 2007-2009

Duchovní a architektonická hodnota románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově vede současníky ke snaze o podíl na zachování této mimořádné kulturní památky. Je také motivací vzniku Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově, které chce ve své činnosti navázat na tradici regionální občanské podpory, představované od r. 1901 Spolkem pro rekonstrukci chrámu Sv. Mikuláše v Potvorově, činným až do doby komunistických represí.
(citace ze stanov sdružení)

Rok 2007


Založení občanského sdružení


Občanské sdružení pro románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově bylo založeno v září roku 2007 a jeho hlavním cílem je zastavit chátrání vzácného románského kostela sv. Mikuláše a přispět k jeho obnově. Přes nesporný význam této v České republice unikátní historické památky je její stavební stav nevyhovující. Až do roku 2007 byl kostel vzhledem k nedostatku finančních prostředků hrubě zanedbáván a v některých partiích (např. střecha hlavní lodi, zákristie) se dostal do téměř havarijního stavu. Občanské sdružení vzniklo v situaci, kdy bylo již nutno pro kostel něco udělat a současně situace byla příznivá - náš stát se stal členem Evropské unie a získal možnost čerpat dotace na svůj rozvoj.
Občanské sdružení je od počátku otevřené všem, kteří chtějí přispět jakoukoliv formou pomoci při péči o tento kostel. O zásadních věcech sdružení rozhodují jeho členové na shromáždění členů, které je svoláváno nejméně 1 x ročně v Potvorově.

Počátky organizace prací na kostele sv. Mikuláše v Potvorově
V rámci státního programu záchrany architektonického dědictví byla v únoru 2004 zpracována Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně studie záchrany kostela a jeho rehabilitace.
Podle této studie by celková předpokládaná částka na záchranu kostela činila cca 9.000.000,- Kč (korun českých). Počítalo se zde se 3 základními etapami oprav:
1. Oprava střechy, věže a krovu s předpokládanými náklady cca 2.800.000,- Kč.
2. Oprava sakristie a fasády kostela s předpokládanými náklady také 2.800.000,- Kč.
3. Rehabilitace interiéru a restaurování maleb s předpokládanými náklady cca 3.400.000,- Kč.
V těchto nákladech nejsou zahrnuty práce na restaurování mobiliáře a samostatných výtvarných děl, průzkumy, projekty a jiné přípravné práce.

Pro 1.etapu prací na záchraně kostela byla zpracována Ing. Jindřichem Rinešem z Prahy v únoru 2007 projektová dokumentace obnovy střešního pláště, stropu lodi a statické zajištění kostela. Tento první projekt zaplatila obec Potvorov na přímluvu přípravného výboru nově vznikajícího občanského sdružení.

První shromáždění členů
Dne 12.10.2007 se v hostinci v Potvorově konalo ustavující shromáždění členů nově založeného sdružení. Schůzi řídil František Krofta. Uvítal vzácné hosty a plný společenský sál vyslechl řadu zajímavých projevů – viz. zápis ze shromáždění. Velký ohlas měla přednáška pana architekta Soukupa o románském kostele sv. Mikuláše, jeho historických podobách a srovnání s podobnou architekturou v Evropě. Jako součást přednášky byly promítány fotografie. Na tomto shromáždění proběhly také volby do orgánů sdružení a na 3 roky byli zvoleni členové výboru a dozorčí rady.
Počet členů občanského sdružení je měsíc po konání ustavující schůze 74 osob.
Další informace – viz. Výroční zpráva za rok 2007.

Příprava žádosti o grant na střechu kostela
Výbor občanského sdružení připravil žádost o dotaci na obnovu střechy kostela v rámci 2. kola příjmu žádostí s termínem podání listopad roku 2007 do Programu rozvoje venkova (tento program rozděluje pod patronací Ministerstva zemědělství peníze z Evropské unie a státní). Žádost potvrdil a v Českých Budějovicích na Státním zemědělském intervenčním fondu podal pan farář Winiarski.

Adventní koncert pro kostel v Potvorově
Občanské sdružení uspořádalo v kostele sv. Mikuláše dne 15.12.2007 v 16 hodin Adventní koncert pro kostel v Potvorově. Spirituály a jiné písně ve vícehlasých úpravách hrála šestičlenná klatovská skupina Zebedeus (viz. www.zebedeus.com). Krásnou hudbu provázela i slovem a navodila srdečnou a spontánní atmosféru. Kostel byl slavnostně vyzdoben smrčky a zářícími svíčkami. Sešlo se přes 80 lidí.

Webové stránky sdružení
Sdružení zakoupilo doménu „potvorov.cz“, na které má svoje stránky. Jsou zde aktuální informace, obrázky, důležité údaje, zajímavosti atd. Pomoc při založení webových stránek poskytl sdružení starosta Bílova Pavel Bulín. Díky vlastním stránkám si mohli příznivci obnovy kostela prohlédnout obrázky z prvního koncertu sdružení ve fotogalerii. Stránky aktualizuje Helena Regnerová.

Oprava zvonové stolice ve věži
Oprava zcela rozpadlé zvonové stolice ve věži kostela byla započata koncem roku 2007. Opravu provedla firma Tesmo s.r.o., která se specializuje na rekonstrukce historických krovů, za farnost akci dozoroval p. Laipert. Náklady akce činily 158 tis. Kč, z toho 150 tis. Kč obdržela farnost Kralovice jako dotaci z Havarijního fondu. Již o tuto dotaci se zasadilo vznikající občanské sdružení. Bohužel se při rozkrytí stavby ukázalo, že bude třeba dalších finančních prostředků, aby mohla být oprava dokončena v plném rozsahu.


Rok 2008


Nástěnka občanského sdružení
V lednu 2008 umístilo Občanské sdružení na zeď hřbitova poblíž vrat nástěnku, která by měla sloužit pro informaci místním lidem a návštěvníkům kostela o práci sdružení a probíhajících akcích v kostele sv. Mikuláše. O nástěnku se stará Irena Kutějová.

Logo sdružení
Logo sdružení bylo dlouho diskutováno a připraveno nakonec v podobě se siluetou kostela a románskou růžicí malířem Janem Martínkem.

Veřejná sbírka
Sdružení pro románský kostel v Potvorově shání finance na opravy kostela od okolních obcí, podnikatelů i obyčejných lidí. Základním vkladem při založení sdružení byly příspěvky několika rodin, převážně členů sdružení v čele s výborem sdružení. Abychom mohli získávat prostředky od nejširší veřejnosti, občanské sdružení vyhlásilo od 1. května roku 2008 do konce roku 2010 veřejnou sbírku k zajištění finančních prostředků pro opravu kulturní památky – románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově. Na tuto sbírku je možno přispět na čísle účtu 333 999 369 / 0800 vedeného u České spořitelny. Další možností je vložit příspěvek do přenosné kasičky při prohlídce kostela či zakoupit vstupenku na koncert, který pořádá Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově. Veřejná sbírka byla řádně oznámena na Krajském úřadě Plzeňského kraje dne 27.3.2008.

Výroční shromáždění členů
Občanské sdružení pro románský kostel v Potvorově pořádalo dne 23. května 2008 v 18 hodin v sále kulturního domu v Potvorově výroční shromáždění členů.
Přítomno bylo 53 členů sdružení a dále hosté z Plzeňského kraje, Biskupství plzeňského, farnosti Kralovice, z památkové péče v Plzni a Kralovicích aj. Schůzi moderoval místopředseda sdružení Ing. Petr Chmelíř.
PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea Mariánská Týnice přednesla velmi zajímavý projev o historii potvorovského kostela.
Předsedkyně sdružení Ing. Helena Regnerová vysvětlila okolnosti přidělení dotace na obnovu střechy kostela a zabývala se především finančními potřebami této akce. Zdůraznila nutnost pomoci ze strany obcí k dofinancování této náročné opravy (předpoklad 2,650 mil. Kč). Dále vystoupil Ing. Jindřich Rineš, který je tvůrcem technického projektu Obnova krovů, střešního pláště a statické zajištění sakristie pro kostel sv. Mikuláše v Potvorově. Ve svém projevu upozornil na potřebu opravy, která přichází „za pět minut dvanáct“.
Ing. Jirásek z Krajského úřadu Plzeňského kraje oznámil zadání a poté financování stavebně historického průzkumu kostela a jeho zaměření v digitální podobě.
Po krátkém občerstvení domácím cukrovím ve slavnostně vyzdobeném sále pokračovala schůze zprávami dle programu a členové je postupně schvalovali. Takto byla schválena Zpráva o činnosti a hospodaření sdružení v roce 2007, Zpráva dozorčí rady a Plán činnosti a rozpočet na rok 2008.
Z plánu činnosti pro rok 2008 uvádíme nejdůležitější body:
 • Návrh Smlouvy o spolupráci našeho sdružení s farností Kralovice

 • Pomoc s financováním, ale i dalšími formami pomoci farnosti Kralovice s dotovanou akcí Obnova střechy románského kostela sv. Mikuláše

 • Oprava schodů u vchodu do kostela

 • Na základě stavebně historického průzkumu zadání projektů pro další opravy kostela (odvodnění, opravy kamenných fasád, omítek, oprava oken)

 • Připravení akce vyčištění kostela od dřevokazného hmyzu

 • Další propagace veřejné sbírky oznámené na Krajském úřadě Plzeňského kraje v březnu 2008

 • Organizace projektu občanského sdružení s názvem „Navštivte Potvorov“ (vydání informačního letáčku, koncerty v kostele)


 • Koncerty v kostele
  V pátek 13. června 2008 v 18 hodin byl v kostele sv. Mikuláše v Potvorově uveden koncert Hudba královské kaple. Autentické provedení instrumentálně – vokálních barokních skladeb v podání 3 členné skupiny ENSEMBLE ACCENTO bylo špičkovým uměleckým zážitkem. Po koncertě se všichni mohli občerstvit v krásném prostředí potvorovské roubené chalupy.
  Návštěvou koncertů jejich posluchači přispěli do veřejné sbírky pro záchranu románského kostela v Potvorově.

  V sobotu 5. července 2008 v 17 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Potvorově konal koncert duchovní hudby, ve kterém vystoupil smíšený pěvecký Sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou se sbormistrem Ing. Alfonsem Limpouchem. Jednalo se o hudební prázdninový zážitek s velkým nasazením celého dvacetičlenného souboru. Plný kostel je odměnil společným zpěvem a dlouhotrvajícím potleskem. Po koncertě se konalo na zahradě fary pohoštění pro všechny účastníky koncertu. Akce finančně podpořil Plzeňský kraj.

  Stavebně historický průzkum kostela
  Po jednání OS s Krajským úřadem v Plzni byla přislíbena finanční dotace na zpracování stavebně historického průzkumu kostela. Ten zpracoval a v září 2008 odevzdal Ústav dějin architektury a umění z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod vedením doc. dr. Pavla Vlčka. Textovou část SHP zpracovala Ing. arch. Milena Hauserová, CSc a PhDr. Irena Bukačová za spolupráce dalších odborníků. Součástí SHP je rozsáhlá grafická část, kterou zpracoval kolektiv v čele s Ing. arch. Milanem Faltou.
  V rámci prací na SHP bylo zároveň provedeno digitální zaměření kostela.

  Obnova střechy kostela
  V červenci roku 2008 byla zahájena generální oprava střechy a krovů kostela. Práci prováděla firma PROFISOL, spol. s r.o., z Plzně, která vyhrála ve výběrovém řízení díky nejvýhodnější cenové nabídce a také pro svoje dobré reference a zkušenosti s prováděním oprav krovů a střešních plášťů na kostelech a památkově chráněných objektech v Plzeňském kraji.
  Investorem akce je Římskokatolická farnost Kralovice, kterou zastupuje P. Marek Winiarski. Předfinancování zabezpečilo Biskupství plzeňské.
  Financování této náročné akce bylo z 90% zajištěno dotací, kterou farnosti pomohlo získat naše sdružení. Dne 20. března 2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) schválil žádosti o dotace v rámci 2. kola příjmu žádostí z listopadu roku 2007 do Programu rozvoje venkova. Pro projekt "Obnova střechy románského kostela v Potvorově" byly schváleny 2 miliony 381 tisíc korun. Financování dotace na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova je z 75% od Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, příspěvek ČR činí 25 %. Dotace byla přidělena Římskokatolické farnosti Kralovice, vlastníku nemovitosti.
  Zbylých 10% finančních prostředků na tuto náročnou opravu hodlalo občanské sdružení sehnat od obcí, sponzorů i drobných dárců. Koncem roku 2008 sdružení skutečně prostředky shromáždilo. Kromě sponzorů z řad občanů a firem, hlavně místních, přispěly také obce: Sedlec 50 tisíc, Bílov 30 tisíc korun, dále již menšími částkami Žihle a Kralovice.
  Nad průběhem prací měl kontrolu stavební technik karlovické farnosti pan Karel Laipert, autor projektu Ing. Jindřich Rineš a z hlediska památkové péče přispěla velkou měrou PhDr. Jitka Vlčková z Odboru regionálního rozvoje a územního plánu Městského úřadu Kralovice.
  Kontrolních dnů na stavbě se účastnili zástupci výboru sdružení. Přístup do objektu zajišťoval trvale pan Klouček.

  Slavnostní zakončení opravy střechy
  se konalo ve středu 26.11. v 9 hod. v Potvorově. Na staveniště byl přivezen zlacený kříž a makovice a do ní byla umístěna schránka s dobovými materiály na památku příštím generacím. Sdružení zastupoval Ing. Petr Chmelíř.

  Brigáda na úklid kostela
  Díky asi 14-ti lidem, kteří si v sobotu 25. 10. 2008 udělali čas a přišli pomoci s úklidem našeho kostela, mohl zase kostel sloužit svému účelu. Po skončení prací na omítce stropu hlavní lodi kostela a odklizení lešení bylo všude spousta prachu. Firma úklid neprovedla.
  Omítka se zevnitř opravovala, protože při výměně záklopu na půdě kostela se ukázalo, že v minulosti docházelo k zatékání na východní straně lodi, voda již kapala i stropem…

  Oprava vstupních schodů do předsíně kostela
  Koncem měsíce října kamenictví Štěrba provedlo generální opravu vstupních pískovcových schodů do kostela. Původní schodiště bylo rozpadlé a pouze provizorně upravené, pro starší lidi již nebezpečné viz. foto.
  Práce ve výši 40 tisíc korun byla hrazena z 90% dotace, kterou zprostředkovala památková péče v Kralovicích – paní doktorka Vlčková.

  Koncert k poctě sv. Mikuláše
  V sobotu 6. prosince 2008 v 15 hodin byl v kostele uveden slavnostní pořad. Legendu O svatém Mikuláši přednesl její autor herec Vladimír Matějček, skladby barokních mistrů na kostelní varhany zahrál Vladimír Roubal.
  Po koncertě byla tradiční mikulášská nadílka, na kterou přispěly obce Potvorov, Bílov a Sedlec. Vstupné bylo dobrovolné jako příspěvek na opravy kostela, vybralo se přes 7 tisíc korun. Účast byla hojná.

  Jesličky v Potvorově byly koncem roku 2008 opraveny Janem Martínkem a rodinou Kroftových a o vánocích opět ozdobily postranní oltář v kostele.


  Rok 2009


  J.J. Ryba: Česká mše vánoční
  byla uvedena dne 4. ledna v 11:30 v kostele v Potvorově při nedělní mši sbormistrem Milošem Bokem. Účinkoval: Karlovarský pěvecký sbor a komorní orchestr Karlovy Vary, na varhany hrála Zdena Ščecinová. Lidé mohli vychutnat úžasnou hudbu, která malý kostel zcela vyplnila. Mše byla slavnostní, sloužil ji P. Pavel Vrbenský. Účast byla hojná, kolem 150 lidí.

  V sobotu 4.4. proběhla v kostele brigáda - velikonoční úklid kostela.

  MOZARTOVA KORUNOVAČNÍ MŠE zazněla o velikonocích v Potvorově
  V neděli 12.4. ve 14 hod. byla při mši v kostele sv. Mikuláše provedena Missa C dur "Korunovační" pro sóla, sbor, varhany a orchestr. Hráli Čeští symfoničtí sólisté, zpívali Forejtová, Poslední, Pajer, Vančura a Karlovarský pěvecký sbor pod vedením Miloše Boka. Účast byla hojná.

  VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ se konalo v pátek 17. dubna v 17 hod. v kulturním domě v Potvorově.
  Srdečně zváni byli všichni, kdo se o opravu kostela a kulturní akce v něm zajímají. Schůzi předcházela prodejní výstava obrazů Potvorova Lydie Šloufové a téměř hodinová zajímavá přednáška archiváře Petra Hubky o historii obcí patřících do potvorovské farnosti.
  Účast byla přes 50 osob, moderátorem večera byl místopředseda výboru Ing. Petr Chmelíř. Po přestávce, kdy se podávalo malé občerstvení, shromáždění členů schválilo zprávu o činnosti sdružení, kterou přednesla předsedkyně výboru Ing. Helena Regnerová a zprávu o hospodaření, se kterou vystoupil hospodář sdružení Ing. Vladimír Koura. Součástí zprávy o hospodaření byla účetní závěrka za rok 2008, vyhodnocení veřejné sbírky a informace o dárcích sdružení.
  Zprávu dozorčí rady přednesla v zastoupení předsedy dozorčí rady Stanislava Kloučka paní Irena Kutějová, členka dozorčí rady. Konstatovala spokojenost dozorčí rady s prací výboru.
  Dále vystoupila předsedkyně s plánem o činnosti sdružení na rok 2009. Seznámila přítomné s připravovanými akcemi 2. etapy obnovy kostela:
  1. odvodnění kostela
  2. přeložka elektrického kabelu a generální oprava elektroinstalace v kostele
  3. obnova fasády na věži a barokních přístavcích včetně dřevěných žaluziích v oknech věže
  Jako další práce se připravuje restaurování oltáře nejvíce napadeného červotočem, oprava zvonů a jejich případný elektrický pohon apod. Většina akcí bude financována z dotace, kterou pro kostel získal v poslanecké sněmovně pan poslanec Grüner.
  Další částí činnosti sdružení budou kulturní akce, převážně koncerty.
  Poté Ing. Vladimír Koura přečetl připravený rozpočet sdružení pro rok 2009.
  Plán činnosti i rozpočet na rok 2009 byl opět členstvem schválen. Pak byla krátká diskuse.
  Shromáždění skončilo v 19:30, zapisovatelem byl pan František Krofta.

  Sdružení i v tomto roce pokračuje v propagaci veřejné sbírky pro kostel sv. Mikuláše v Potvorově na webové stránce a na nástěnce sdružení. Veřejnost může přispět na účet sdružení, který se musel speciálně kvůli veřejné sbírce otevřít - číslo 333 999 369 / 0800 vedený u České spořitelny nebo do přenosné pokladničky umisťované ve vchodu kostela. V tom i nadále pomáhají koncerty pořádané v kostele.

  Turistické karty s obrázkem kostela (použili jsme úmyslně obrázek před opravou kostela) byly letos pořízeny jako sběratelský artikl. Tím se tato románská památka zařadila do sítě Klubu českých turistů. V předsíni kostela občanské sdružení prodává turistické kartičky, obrázky a pohledy, které turisty potěší a nám alespoň trochu finančně přilepší. Největší zásluhu na tom má pan Klouček, který kostel otevírá turistům a na mše.
  Pro rok 2009 nám byla přidělena dotace z programu Plzeňského kraje pro kulturu na projekt „Navštivte Potvorov“ ve výši 40 tisíc korun. Oproti loňskému roku jsme si polepšili (pro rok 2008 byla dotace ve výši 15 tisíc korun).
  Benefiční koncert JAROSLAVA HUTKY se v kostele v Potvorově konal v neděli 10. května 2009 ve 14 hodin . Druhé vystoupení měl Jaroslav Hutka tentýž den v konventu v Plasích v 17 hod. Výtěžek z obou koncertů šel na podporu obnovy románského kostela v Potvorově (4 tis. Kč).

  SVÁTEK ZPĚVU V sobotu 20. 6. 2009 v 18 hodin se v kostele sv. Mikuláše uskutečnil slavnostní koncert, ve kterém účinkovaly sólistky opery Národního divadla a Státní opery Praha sopranistky Jana a Hana Jonášovy. Zuzana Němečková hrála na varhany skladby J.S.Bacha, W.A. Mozarta, J.Kř. Kuchaře, F.Schuberta, Ch.Gounoda, A.Dvořáka a G.F. Haendela.
  Vstupné činilo 100,- / 50- Kč. Návštěvou koncertu bylo přispěno do veřejné sbírky pro záchranu románského kostela v Potvorově.

  Výbor OS zajistil opět přes farnost Průzkum omítek kostela – s grantem Plzeňského kraje pro Stavebně historický a restaurátorský průzkum pláště a vnitřních omítkových vrstev kostela sv. Mikuláše v Potvorově. Prováděl jej akademický malíř a restaurátor Jaroslav Šindelář. Práce stály přes 66 tisíc korun. Naštěstí Plzeňský kraj nám grant na tyto práce udělil grant ve výši 50 tisíc korun. Přes 16 tisíc korun muselo uhradit sdružení.

  2. ETAPA OBNOVY KOSTELA
  V letošním roce byla naše činnost určena především možností využít finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,8 mil. Kč. Tato dotace byla pro kostel sv. Mikuláše získána panem poslancem Ing. Václavem Grünerem ze Žihle. Farnost Kralovice s výborem sdružení připravila tyto akce:
  1. odvodnění kostela – projekt zpracoval Ing. Rineš
  2. elektrická přípojka a opravu elektroinstalace v kostele – projektuje Ing. Pech
  3. oprava fasády věže a barokních přístavků kostela včetně výplní otvorů (okna, dveře a žaluzií v oknech věže) – projektuje Ing. Kostohryz

  Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma Král PM Centrum, s.r.o. Stavební práce začaly v měsíci červenci roku 2009 a končili v prosinci 2009 s malými dodělávkami na jaře 2010. Dohled nad dodavatelem měla opět Římskokatolická farnost Kralovice jako investor akce a za „památkovou péči“ PhDr. Vlčková a Mgr. Oškera. Za naše sdružení na stavbu pravidelně docházel a pomáhal s řešením problémů pan Josef Urban ze Žebnice a Petr Chmelíř.

  Práce začaly provedením nové elektrické přípojky ze severní strany kostela a zrušením stávajícího elektrického přívodního kabelu, který ve vzduchu rušil pohled z jižní strany na kostel. Nový kabel byl položen do výkopu a na severní zdi hřbitova byl proveden zděný pilíř s měřením.
  V rámci výkopů pro elektrickou přípojku byly prováděny i výkopy pro nové odvodnění chodníčků kolem kostela a terénu hřbitova. Bylo provedeno rozebrání okapního chodníčku a jeho nové vyspádování. Zároveň byly nově provedeny chodníčky kolem zákristie a vstupního přístavku. Odvodnění ze severní strany kostela je provedeno odpadním potrubím do trativodu před hřbitovem, z jižní strany je odvod vody napojen do kanalizace v silnici.
  Po těchto pracích bylo vystavěno lešení kolem celé věže kostela, sakristie a vstupu do kostela a zahájeny práce na opravě fasád. Fasády byly zpevněny a nově opatřeny omítkou v obdobném složení jako byla původní. Byly opraveny dveře, okna a žaluzie ve věži. Nakonec byly zástupci Národně památkového ústavu vybrány odstíny barev a všechny opravené omítky nově natřeny. Na kostel je tak po mnoha desetiletích úplně jiný pohled.
  V souběhu s pracemi na fasádách a odvodnění probíhaly práce na rekonstrukci elektroinstalace uvnitř kostela. Starý rozvaděč v sakristii byl nahrazen novým a přemístěn za dveře. V kostel byly provedeny nové zásuvky, vyměněna stará svítidla a provedena příprava pro možné vytápění lavic. Na zábradlí kruchty u obvodových stěn byly instalovány nové reflektory, které nahradí původní osvětlení oltáře. V souvislosti s novou elektroinstalací byla celý rok řešena architektem, památkovým úřadem, farností a naším sdružením možnost instalace nového osvětlení lodi kostela, tedy nahrazení dvou stávajících stropních svítidel. Nakonec byl akceptován požadavek NPÚ na náhradu stropního osvětlení stojanovými svítidly podél stěn lodi kostela a pod kruchtou, ale nedošlo k sjednocení názoru na tvar svítidel. Proto byly provedeny pod podlahou podél obvodových stěn lodi kostela pouze kabelové rozvody a zásuvky pro výhledové napojení těchto stojanových svítidel. Zároveň zde byly umístěny i ostatní zásuvky pro vytápění lavic apod. Stávající stropní svítidla v lodi kostela byla opravena a prozatím ponechána. V kostele bylo také instalováno nové ozvučení kostela se třemi stojícími a jedním přenosným mikrofonem.

  V sobotu 17.10. se konala brigáda k úklidu kostela. 1. skupina od 10 hod., 2. skupina od 14 hod. Uvnitř kostela cca měsíc totiž probíhaly práce při obnově elektroinstalace. Od neděle 18. 10. 2009 byl kostel po práci firmy uklizen a zprovozněn pro běžný provoz.
  Mikulášská show - koncert adventní a populární hudby s nadílkou pro děti se konal v neděli 6.12. v 15 hodin v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. Účinkoval pěvecký sbor Ko.Mar Plzeň se sbormistryní Hanou Bezděkovou. Velmi bezprostřední a milé vystoupení.
  Obce Potvorov, Bílov a Sedlec přispěly na mikulášskou nadílku pro děti. Nadílku připravila opět paní Blanka Kroftová. Po koncertě bylo venku malé poutní občerstvení.
  Na dobrovolném vstupném na obnovu kostela se vybralo přibližně 4,5 tis.Kč, účast rodin s dětmi byla hojná.

  Vánoce s Flores de Praga – slavnostní vánoční koncert se konal v kostele sv. Mikuláše v Potvorově v sobotu 26.12. v 15 hodin. Účinkoval komorní orchestr Flores de Praga se svými hosty, s vyjímečným houslistou Oldřichem Vlčkem a sólistou Hudebního divadla v Karlíně Martinem Slavíkem.
  Program byl rozdělen na čtyři části a zahrnoval jak klasickou vážnou hudbu, tak i populární melodie ve virtuozním provedení. Nechyběly ani vánoční koledy. Slovem koncert doprovázel Oldřich Vlček. Koncert byl na naše poměry mimořádný jak svou kvalitou, tak i zábavnou formou.

  Restaurování postranních oltářů
  Letošní pouť a mikulášský koncert jsme slavili s chudší výzdobou - v kostele chyběly postranní oltáře (Kalvárie a sv. Anny), které si odvezla restaurátorská dílna paní Karine Artouni. Na obnovu oltářů finančně přispěje obec Potvorov a obec Bílov z dotace RWE, zbytek dofinancuje naše občanské sdružení ze sbírek pro ve prospěch kostela.
  Dotaci získaly obě obce díky vypořádání pozemků se společností RWE Transgas Net. Potvorov získal 300 tis. Kč a Bílov 200 tis. Kč, představitelé obou obcí se shodli na využití pro obnovu kostela sv. Mikuláše v Potvorově.
  Restaurátor byl vybírán výběrovým řízením v říjnu 09, čekalo se na závazné stanovisko památkové péče k restaurování mobiliáře (restaurátorský záměr byl zpracován panem rest. Ratajem a panem Potkanem, končili v létě 2009, cena 30 tis. Kč)
  Restaurování je kromě estetického a historického přínosu nejdokonalejší způsob zachování mobiliáře a uchránění před působením červotoče. Vyplynování kostela proti škůdcům bylo památkovou péčí zakázáno (vydáním příslušného závazného stanoviska).

  Zvony
  Týden před vánočními svátky r. 2009, po několik desítek let trvající odmlce, se opět podvečerním
  Potvorovem rozezněl hlas malého zvonu vyzývající k ukončení denního shonu, tzv. klekání.
  Malý zvon o průměru 360 mm, ulitý A. Pistoriem v Chebu roku 1874, byl kostelu darován
  p. Hlaváčkovou z Prahy, rodačkou ze sousední obce Sedlce. Po repasování firmou Boroko -
  p. Rostislava Bouchala z Brodku u Přerova byl tento malý zvon technicky vybaven elektrickým pohonem pracujícím na principu odpudivé síly dvou elektromagnetů a nainstalován na již koncem roku 2007 opravenou zvonovou stolici. Darovaný zvon byl zavěšen na místo uvolněné snětím dosud funkčního malého zvonu (umíráčku), užívaného pouze k oznamování smutné zprávy ručním zvoněním. Řídící jednotka, která zvon ovládá, pracuje v týdenním režimu a její kapacita umožňuje připojení dvou dalších podobných zařízení. Časová přesnost vyzvánění je korigována radiovým signálem a dodavatelem byla nastavena doba zvonění na 18 hod SEČ (zatím pouze večerní zvonění).
  Z věže sňatý, krásně zdobený zvon, ulitý v  r. 1701 zvonařem Janem Princqui v Klatovech, byl předán firmě Boroko za účelem očištění a konzervace. Po vrácení zpět bude umístěn v kostele na viditelném místě a stane se zajímavým historickým exponátem vypovídajícím o zvonařské, řemeslné a umělecké zručnosti našich předků. Vzhledem ke své historické a umělecké hodnotě, nebyl tento zvon podle posudku Mgr. Minaříka vhodný k dovybavení elektrickým pohonem.
  Odborné stanovisko bylo zdůvodněno rozsáhlými výtluky zvonového žebra, způsobené nevhodně upraveným srdcem zvonu.
  Pro zvýšení komfortu obsluhy řídící jednotky zvonu bylo dodáno dálkové ovládání s dosahem cca 600m, pomocí kterého lze spustit vyzvánění při jiných než v řídící jednotce naprogramovaných časových intervalech.
  Hodnota provedeného díla byla firmou Boroko vyčíslena na 72 590,- Kč. Úhradu faktury vystavené dodavatelem převzala obec Bílov z dotace RWE, za což náleží poděkování jí a hlavně panu starostovi Mgr. Pavlu Bulínovi.
  Podmanivý hlas tohoto malého zvonu vhodně doplňuje podvečerní atmosféru vesnice a věřme, že bude přinášet jen pohodu, klid a mír nejen nám, ale po stovky let i příštím generacím.

  Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF