Spolek pro románský kostel v Potvorově - Románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Románský kostel sv. Mikuláše v Potvorově

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově je jednou z nejstarších památek na území Plzeňského kraje. Patří sice k menším venkovským kostelům, ale jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejvýznamnější a nejcennější stavby vůbec. Umělecky stavba navazuje na chebskou románskou architekturu, která k nám pronikla z Bavorska a Frank.


Dle dostupných pramenů byl vystavěn v letech 1220-1240 a plnil funkci nejen církevní, ale i ochrannou, funkci jakési tvrze, do které se v době nebezpečí utíkali lidé z širokého okolí. Dle historických záznamů bylo i předem určeno, které vesnice smějí k ochraně používat pouze přízemí kostela a které se mohou schovávat i na tribuně nebo ve věži. Tato ochranná funkce se promítla i do jeho architektonické podoby. Tvrz může potvorovský kostel připomínat např. vysoko položenými okny v lodi kostela a především malými kruhovými okny pod kruchtou. Můžeme se domnívat, že jen díky existenci potvorovského kostela žijí někteří z nás, potomků středověkých lidí, kteří uvnitř chrámu našli útočiště v těžkých dobách. I proto bychom měli dnes cítit morální povinnost tuto ochranu kostelu vrátit v době, kdy ji skutečně potřebuje.

Kostel sv. Mikuláše je jednolodní románská stavba s apsidou a čtyřmi drobnějšími přístavbami, které naštěstí nedokáží konkurovat jednoznačné monumentalitě jinak nevelkého kostela.
Loď s apsidou spočívá na profilované trnoži, z níž vyrůstají profilované lisény dělící boční průčelí na pět polí. Pod římsou jsou spojeny obloučkovým vlysem, na nějž dosedá zubořez a římsa. Střední jižní pole je opatřeno vstupním románským portálem, který je bohužel překryt přistavěnou předsíní.
Kostel svým románským slohem, s velkými kvádry v obvodovém zdivu a ornamenty pod římsou, působí velmi impozantně. Škoda, že se nedochovala původní věž kostela, pravděpodobně mnohem vyšší a mohutnější než současná.

Umělecká výzdoba kostela je prostá. V apsidě stojí ranně barokní portálový oltář z roku 1674.
Velmi cenné jsou románské a gotické malby z 13. a 15.století, které byly objeveny po zásahu blesku v 19.století pod mladšími omítkami. V současné době jsou sice ve velmi špatném stavu a skoro nečitelné, přesto je patrná postava Krista a světců na stropě a zdech apsidy. Dosud zřetelný je i anděl nad vchodem na tribunu a zajímavé mohou být i značky jednotlivých konkrétních kamenických mistrů, vytesané do kamenů v hlavní lodi.

Monumentálně působí i mohutný románský pilíř uvnitř kostela, který podpírá velkou tribunu překrývající skoro třetinu celého prostoru. Je pravděpodobné, že tento sloup nesl kdysi oltář určený pro bohoslužbu slouženou knězem pro potřeby potvorovského panstva na tribuně.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF