Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Rom?nsk? kostel sv. Mikul??e v Potvorov?

Kostel sv. Mikul??e v Potvorov? je jednou z nejstar??ch pam?tek na ?zem? Plze?sk?ho kraje. Pat?? sice k men??m venkovsk?m kostel?m, ale jeho um?leck? a architektonick? hodnota jej ?ad? mezi na?e nejv?znamn?j?? a nejcenn?j?? stavby v?bec. Um?lecky stavba navazuje na chebskou rom?nskou architekturu, kter? k n?m pronikla z Bavorska a Frank.


Dle dostupn?ch pramen? byl vystav?n v letech 1220-1240 a plnil funkci nejen c?rkevn?, ale i ochrannou, funkci jak?si tvrze, do kter? se v dob? nebezpe?? ut?kali lid? z ?irok?ho okol?. Dle historick?ch z?znam? bylo i p?edem ur?eno, kter? vesnice sm?j? k ochran? pou??vat pouze p??zem? kostela a kter? se mohou schov?vat i na tribun? nebo ve v??i. Tato ochrann? funkce se prom?tla i do jeho architektonick? podoby. Tvrz m??e potvorovsk? kostel p?ipom?nat nap?. vysoko polo?en?mi okny v lodi kostela a p?edev??m mal?mi kruhov?mi okny pod kruchtou. M??eme se domn?vat, ?e jen d?ky existenci potvorovsk?ho kostela ?ij? n?kte?? z n?s, potomk? st?edov?k?ch lid?, kte?? uvnit? chr?mu na?li ?to?i?t? v t??k?ch dob?ch. I proto bychom m?li dnes c?tit mor?ln? povinnost tuto ochranu kostelu vr?tit v dob?, kdy ji skute?n? pot?ebuje.

Kostel sv. Mikul??e je jednolodn? rom?nsk? stavba s apsidou a ?ty?mi drobn?j??mi p??stavbami, kter? na?t?st? nedok??? konkurovat jednozna?n? monumentalit? jinak nevelk?ho kostela.
Lo? s apsidou spo??v? na profilovan? trno?i, z n?? vyr?staj? profilovan? lis?ny d?l?c? bo?n? pr??el? na p?t pol?. Pod ??msou jsou spojeny oblou?kov?m vlysem, na n?j? dosed? zubo?ez a ??msa. St?edn? ji?n? pole je opat?eno vstupn?m rom?nsk?m port?lem, kter? je bohu?el p?ekryt p?istav?nou p?eds?n?.
Kostel sv?m rom?nsk?m slohem, s velk?mi kv?dry v obvodov?m zdivu a ornamenty pod ??msou, p?sob? velmi impozantn?. ?koda, ?e se nedochovala p?vodn? v?? kostela, pravd?podobn? mnohem vy??? a mohutn?j?? ne? sou?asn?.

Um?leck? v?zdoba kostela je prost?. V apsid? stoj? rann? barokn? port?lov? olt?? z roku 1674.
Velmi cenn? jsou rom?nsk? a gotick? malby z 13. a 15.stolet?, kter? byly objeveny po z?sahu blesku v 19.stolet? pod mlad??mi om?tkami. V sou?asn? dob? jsou sice ve velmi ?patn?m stavu a skoro ne?iteln?, p?esto je patrn? postava Krista a sv?tc? na strop? a zdech apsidy. Dosud z?eteln? je i and?l nad vchodem na tribunu a zaj?mav? mohou b?t i zna?ky jednotliv?ch konkr?tn?ch kamenick?ch mistr?, vytesan? do kamen? v hlavn? lodi.

Monument?ln? p?sob? i mohutn? rom?nsk? pil?? uvnit? kostela, kter? podp?r? velkou tribunu p?ekr?vaj?c? skoro t?etinu cel?ho prostoru. Je pravd?podobn?, ?e tento sloup nesl kdysi olt?? ur?en? pro bohoslu?bu slou?enou kn?zem pro pot?eby potvorovsk?ho panstva na tribun?.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF