Hlavn? nab?dka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plze? ? sever
7 km severoz?padn?
od m?sta Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Fotogalerie
H08
M?e svat?
ka?dou ned?li v 11:30

Prohl?dka kostela je mo?n? po dohod?
s ??mskokatolickou farnost? Kralovice,
tel. 373 396 326
email: farnostkralovice@centrum.cz

St?le m?me k prodeji kn??ku Rom?nsk? kostel sv. Mikul??e v Potvorov? ? zvony autor? V. Mart?nka a I. Buka?ov?. V p??pad? z?jmu o tuto hodnotnou a kr?sn?mi fotografiemi vybavenou publikaci si ji m??ete zakoupit p?i kulturn?ch akc?ch v kostele nebo kontaktujte ?leny v?boru.

Oprava varhan ji? kon??
Varhany v kostele sv. Mikul??e vyroben? r. 1852 jsou dochov?ny v prakticky p?vodn?m stavu a st?le funk?n?. Bohu?el ??ste?n? po?kozen?, siln? zne?i?t?n? a rozlad?n? se po letech bez ?dr?by nutn? podepsaly na jejich funkci. Proto n?? spolek objednal ?dr?bovou opravu u varhan??e pana Otcovsk?ho. Nyn? je i d?ky va?im dar?m mo?no sly?et varhany se v?emi rejst??ky hr?t p?i m??ch. Mo?n? se ?asem najde hudebn?k, kter? si na n? troufne zahr?t i koncertn?.


Obnova rom?nsk?ch port?l? a pil??e kostela sv. Mikul??e v Potvorov?

V m?s?ci ??jnu 2012 jsme podali prost?ednictv?m farnosti ??dost o dotaci na restaurov?n? rom?nsk?ch port?l? a sloupu v kostele sv. Mikul??e z Programu p?eshrani?n? spolupr?ce (?R-Bavorsko). Podm?nkou pod?n? ??dosti bylo nav?z?n? partnerstv? s partnerem z Bavorska. To se povedlo a d?ky farnosti ve Widehousu v N?mecku v ?ele s panem far??em Georgem Hartlem, kter? s P. Pavlem Vrbensk?m domluvil podrobnosti, jsme ??dost ?sp??n? podali. Financov?n? t?to akce ve v??i p?es 340 tis. K? prob?hlo op?t podobn? jako u Obnovy schodi??ov?ho p??stavku ? akci p?edfinancovala farnost, na?e sdru?en? spolufinancovalo ve v??i povinn?ho pod?lu. Pr?ce byly provedeny od ?ervna do srpna pan? restaur?torkou Mark?tou Kynclovou a panem Bartolom?jem ?t?rbou. Zrestaurovan? kamenn? prvky kostela zkr?sn?ly, zejm?na mal? port?l nad schodi?t?m na k?r.

Projekt Obnova rom?nsk?ch port?l? a pil??e kostela sv. Mikul??e v Potvorov? bude spolufinancov?n z prost?edk? C?l 3 - Dispozi?n? fond v maxim?ln? v??i 12 050 ?.

Spolek pro rom?nsk? kostel v Potvorov?
Ob?ansk? sdru?en? pro rom?nsk? kostel v Potvorov? vzniklo v z??? roku 2007 jako subjekt, jeho? hlavn?m c?lem je pomoci p?i iniciov?n? a organizaci oprav kostela, p??prav? ??dost? o dotace a p?i finan?n?m zabezpe?en? t?chto aktivit. Toto sdru?en? se inspirovalo prac? Spolku k rekonstrukci chr?mu sv. Mikul??e v Potvorov? z roku 1901, jeho? ?innost ukon?ila druh? sv?tov? v?lka a komunistick? re?im. Pl?ny na rekonstrukci kostela nebyly vlivem v?lek a nedostatku financ? nikdy napln?ny.
Ob?ansk? sdru?en? bylo p?ejmenov?no na Spolek pro rom?nsk? kostel v Potvorov? na dubnov? ?lensk? sch?zi v roce 2015.