Spolek pro románský kostel v Potvorově - Kronika 2010-2011 - Sdružení - Články
Hlavní nabídka
Hledat
  
Obec Potvorov
Okres Plzeň – sever
7 km severozápadně
od města Kralovice

Mapa
Odkazy jinam

Kronika 2010-2011

Dne 4.prosince 2011 se konal v Potvorově v kostele Mikulášský koncert, ve kterém účinkoval Smíšený pěvecký sbor z Žihle. Plný kostel ocenil velké nasazení zpěváků i muzikantů a řada posluchačů nevydržela a zazpívala si známé koledy se sborem. Nechyběly ani dárky pro dětské posluchače, které jim při odchodu z koncertu rozdávali Mikuláš s anděly. A komu byla zima, mohl se zahřát i podávanou kávou či grogem.
Poutní mši svatou v Potvorově dne 4.12.2011 již ohlašoval nový zvon, který sdružení nechalo pořídit v tomto roce. Jeho příjemný zvuk doplnily poté i další dva zvony, neboť potvorovská zvonice je již po více než 60-ti letech kompletní. O zvonění se stará rodina Kloučkových dle Řádu zvonění potvrzeném farností Kralovice.

Prořezání, nezbytné kácení a vazby v korunách vzrostlých kaštanů a lip na hřbitově u kostela byla akce, na kterou sdružení a farnost získalo dotaci z MAS Světovina. Realizace proběhla právě v listopadu 2011, provedla ji odborná firma Živa z Malých Kyšic u Unhoště. Viz. fotogalerie.

V sobotu dne 1. října 2011 se konala slavnostní mše svatá, při které byl vysvěcen nový zvon pro kostel sv. Mikuláše. Zvon střední velikosti o váze 120 kg byl ulit ve zvonařské dílně paní Tomáškové - Dytrychové v Brodku u Přerova na objednávku Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově.
Počasí bylo krásné, téměř letní. Nový krásně ozdobený zvon byl před obřadem vystaven na podstavci na vyvýšeném místě na hřbitově u kostela, aby si jej návštěvníci mohli prohlédnout. Lidé obdivovali zblízka pás grafiky vytvořený Janem Martínkem, který symbolizuje důležité mezníky v historii potvorovského kostela.
Slavnost byla hudebně důstojně doprovázena smíšeným sborem Chorus Laneum z Lán pod vedením sbormistra Vladimíra Doležala. Početné shromáždění přivítal pan vikář Marek Winiarski z Kralovic, mši svatou sloužil a výbornou promluvu pronesl generální vikář Biskupství plzeňského Mons. Josef Žák. Při samotném svěcení mohl plný kostel po úderu kladívkem prvně slyšet zvučný hlas nového zvonu.
Na závěr mše svaté předsedkyně výboru sdružení Helena Regnerová poděkovala všem dárcům a za práci s pořízením zvonu zejména MUDr. Martínkovi, členovi výboru sdružení. Předala též darovací smlouvu farnosti, kde veškeré výdaje s pořízením a zavěšením zvonu hradí sdružení ze své sbírky.
Slavnost byla ukončena milým pohoštěním před kostelem a také v sále obecního úřadu, kde bylo postaráno o početný pěvecký sbor.

Nový zvon pro kostel sv. Mikuláše
Kromě slavnostního, velkého gotického zvonu z r. 1468 a v r. 2009 nově osazeného, malého zvonku z r. 1873, je již nyní kostel v Potvorově vybaven novým zvonem tónu F2, o hmotnosti 120 kg, o průměru 58 cm, který bude využíván pro denní časové zvonění, ohlašování bohoslužeb a pod. Ve věži kostela zvon zaujal prázdné místo původního středního zvonu, který vzala válka.
Sbírka na zvon úspěšně proběhla a byla zakončena na výročním shromáždění členů 12.3.2011. Jména dárců, kteří vyslovili svůj souhlas se zveřejněním, jsou uveřejněna, mimo jiné na našem webu (v menu - Naši dárci). Svěcení zvonu se konalo 1. října a na svatého Mikuláše již může nový zvon prvně zaznít…
Novým zvonem bývá kostel vybavován jednou za několik století. Pro naši generaci je to příležitost přihlásit se k duchovní a světské tradici místa a k úctě, s jakou pohlíželi na kostel Sv. Mikuláše v Potvorově naši předkové a ve zvonu zanechat naše poselství všem budoucím.

Občanské sdružení se zasazuje o řešení situace, kdy se část ohradní zdi hřbitova v přední části na jižní straně u kostela sv. Mikuláše v Potvorově směrem k silnici rozvalila v lednu 2011 zřejmě v důsledku mrazu a vlhka. V červenci tohoto roku byla dokončena projektová dokumentace pro opravu havárie ohradní zdi. Tuto projektovou dokumentaci sdružení pořídilo a věnovalo farnosti. Projektant Ing. Tomáš Kostohryz na žádost sdružení rozdělil práce na dvě etapy, kdy v první části by se měla vyzdít na místě havárie zeď nová na řádných základech a druhá etapa by měla zahrnout opravu celé jižní zdi včetně pokryvu zdi, fasády a obnovu brány a branky. Finanční prostředky pro tuto náročnou opravu se hledají, především však musí dojít k dohodě mezi Římskokatolickou farností Kralovice a obcí Potvorov na řešení tohoto problému.

V měsíci září byla provedena oprava rohové římsy na schodišťovým přístavkem. Tuto práci provedla dodavatelská firma jako jednu z dodělávek z druhé etapy obnovy kostela.

Naše sdružení bylo spolupořadatelem koncertu hudebního souboru HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, který se konal dne 6. 8. 2011 od 19:00 hodin v Mariánské Týnici u Kralovic. Koncert se konal venku na nádvoří probošství v prostředí pro kulturní události vysloveně příhodném. Na hlediště i jeviště shlížely nádherné bíločervené barokní fasády velkolepé Santiniho stavby.
Hlavním organizátorem koncertu, který se staral též o předprodej vstupenek, byl Ing. Vladimír Koura, člen výboru Občanského sdružení pro románský kostel v Potvorově. Koncert byl zaštítěn a připraven za pomoci sponzorů koncertu, firem Plzeňské mlýnské služby a Česká Realizační s.r.o. Díky vzorné přípravě proběhl koncert bez problémů a to i přes to, že se ho účastnilo kolem 600 lidí. Přes letošní deštivé a chladné léto počasí v sobotu vyšlo, večer byl klidný a teplý. Přesto organizátoři sehnali na pódium stan a v zásobě měli i pláštěnky. V souvislosti s pořádáním tohoto koncertu byly zřízeny webové stránky www.tynice.cz. Na těchto stránkách lidé mohli najít všechny potřebné informace o předprodeji vstupenek a také pozvání na výlet po krásách severního Plzeňska.
Výtěžek koncertu ve výši cca 50 tis. Kč byl věnován k podpoře románského kostela v Potvorově a areálu Mariánské Týnice.

V sobotu 23.7.2011 v 18.00 hod. se v Potvorově, kostele sv. Mikuláše, konal houslový recitál Ivana Ženatého. Na programu byl Johann Sebastian Bach - partity a sonáty. Přední český houslový virtuos podal výborný výkon a posluchači, kterých bylo kolem 200, odešli s hlubokým hudebním zážitkem. Koncert se konal v rámci cyklu "S hudbou za památkami Plzeňského kraje".

Koncert Vladimíra Mišíka se konal v neděli 22.5.2011 v 18 hod. v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. Doprovázeli ho pánové Olin Nejezchleba a Pavel Skála. Ozvučení zajišťoval pan Košař. Kostel se začal pozvolna zaplňovat již hodinu před koncertem. Sešlo se cca 150 lidí, aby vychutnali koncert svojí rockové legendy...


Bílov v sobotu 14.května 2011 od 14:00 hodin: v bílovské kapličce se konala mše svatá s moderním písňovým repertoárem a po ní sportovní odpoledne na místním hřišti. Pořádalo naše sdružení, farnost a obec Bílov.

V sobotu 12.3.2011 od 17 hodin se v sále kulturního domu v Potvorově konalo výroční shromáždění členů.
Program schůze byl tento rok stanoven opět s ohledem na stanovy sdružení a na aktuální dění. Účast byla hojná, sešlo se přes 50 lidí. Schůzi jako v předchozích letech moderoval pan Petr Chmelíř. Členové především schvalovali zprávu o činnosti za minulý rok a účetní závěrku, které přednesli předsedkyně výboru Helena Regnerová a hospodář Vladimír Koura. Současně byli členové seznámeni s dárci, kteří v uplynulém období podpořili činnost sdružení, zvláště pak příspěvkem na nový zvon pro kostel.
Zprávu dozorčí rady prezentoval její předseda Stanislav Klouček. Následoval plán činnosti výboru. Uvedeme nejdůležitější body:
• V roce 2011 bude sdružení pořizovat nový zvon pro kostel sv. Mikuláše, neboť za rok bylo vybráno dost finančních prostředků a akce je připravena. O tomto bodu podrobně informoval Vojtěch Martínek.
• V roce 2011 dojde k opravě varhan. K tomuto účelu bude sdružení sbírat finanční prostředky v tomto roce.
• Sdružení se bude podílet na přípravě opravy v lednu rozvalené hřbitovní zdi a přijde-li dotace i na obnově stromů na hřbitově.
• Sdružení bude pokračovat v bohaté kulturní činnosti.
Plán činnosti i rozpočet na rok 2011 byl opět členstvem schválen. Před přestávkou proběhla krátká diskuse.
Po přestávce následoval kulturní program. Prezentaci turistické cesty Stezka jediného Boha přednesl Pavel Bulín, starosta Bílova. Následovala přednáška paní Lydie Šloufové Kamenné kříže na Potvorovsku s promítáním fotografií. Na schůzi malířka paní Šloufová vystavovala a prodávala též obrazy, které v Potvorově a okolí namalovala.
Na závěr vystoupil člen sdružení pan Karel Janský z Brna, představil svůj projekt tvorby rodokmenu a vyzval přítomné k případné spolupráci.
Schůze skončila ve večerních hodinách, byla však zajímavá a živá. K jejímu zdaru přispělo též ozvučení a dataprojektor, které tentokrát pro sdružení vypůjčili Bulínovi.

Křížové kameny na Potvorovsku, přednáška Lydie Šloufové se uskutečnila v sobotu 12. března 2011 v Potvorově.
Přednáška spojená s obrazovou prezentací upozornila na křížové kameny, které vytvářejí paměť krajiny, jsou připomínkou dávných lidských osudů, míjíme je však často bez povšimnutí nebo ani nevíme, že se v naší obci nacházejí. Je možno všimnout si těch, které jsou v katastru obcí Potvorov, Bílov, Sedlec, Stražiště, Černá Hať, Kalec, Žihle, Velečín, Ostrovec, Žebnice, Řemešín, Mariánská Týnice, Kralovice, Dřevec, Kožlany, Hradecko, Vysoká Libyně a Podbořánky. Autorka přednášky je členkou Společnosti pro výzkum kamenných křížů a čerpala ze sborníků SVKK vydaných v Aši, ze soupisů drobných památek vydaných v Mariánské Týnici a z mnoha hodin strávených v krajině hledáním těchto památek.

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby "Hej mistře", ve které účinkovali Zdeňka Ščecinová na varhany, Dětský symfonický orchestr, Karlovarský pěvecký sbor a dirigoval Miloš Bok, byla uvedena v neděli 2. 1. 2011 V 11 hodin při mši svaté v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. Mši sloužil P. Marek Winiarski.
Kostel byl plný, krásná hudba a výborná atmosféra.

Pouť v Potvorově jsme oslavili Mikulášským adventním koncertem s nadílkou pro děti v neděli 5.12. v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše. Hrála a zpívala plzeňská křesťanská skupina Quo vadis pod vedením Bohumíra Smolky. A protože byl svátek sv. Mikuláše, něco o něm a o umění rozdělit se děti uslyšely od otce Pavla Vrbenského. Oplatily mu to hezkými básničkami.

Žádosti o dotace v roce 2010
Občanské sdružení připravilo i v letošním roce žádost o dotaci pro kostel z Programu rozvoje venkova, přidělovanou tentokrát prostřednictvím MAS Světovina. Projekt na obnovu interiéru schodišťového přístavku a restaurování románských a barokních portálů podpořen nebyl, vyjít by měl však projekt na úpravu stromů na hřbitově za cca 160 tis. Kč. S realizací se počítá v roce 2011.

Koncert skupiny Spirituál kvintet, který se konal v sobotu 18.9. v 16 hodin v kostele sv. Mikuláše v Potvorově, se vydařil. Kostel byl plný a skupina hrála spirituály a další songy skvěle. Ozvučení použito nebylo, akustika kostela byla výborná. Jiří Tichota s Dušanem Vančurou a dalšími členy souboru provázeli vystoupení i slovy a posluchači se dobře bavili. Komentovali mimo jiné 50-té výročí trvání skupiny.
Sdružení se organizace koncertu povedla. Pro tak známé těleso se osvědčilo jednotné vstupné 200,- Kč. Obava, že se lidé do kostela nevejdou, se naštěstí nenaplnila. Kostel dovybavený židlemi se otevřel hodinu před koncertem a plynule se zaplnil.
Pohoštění pro skupinu a příznivce sdružení uspořádali manželé Martínkovi.
I tento koncert se konal za podpory Plzeňského kraje v rámci projektu „Navštivte Potvorov“.
Ukázka fotografií z koncertu od paní Silvie Lešikarové je ve Fotogalerii.

22.9.2010 byl v Plzeňském deníku otisknut článek, kde sdružení upozornilo na svoji činnost a na koncert Spirituál kvintetu, který právě s úspěchem v Potvorově proběhl – viz. sekce Napsali o nás na těchto webových stránkách.

S hudbou za památkami Plzeňského kraje 2010 - Sdružení Lochotínský pavilon opět přichystalo na Kralovicku sérii koncertů, v sobotu 7. 8. 10 v 18.00 hod. v Potvorově, kostele sv. Mikuláše to byla HUDBA HENRYHO PURCELLA. Účinkoval soubor MUSICA FLOREA, dir. Marek Štryncl.

Koncert Vladimíra MERTY v neděli 20.června 2010 v 17 hodin byl krásným zážitkem pro plný kostel vděčných posluchačů. Naše obvyké vstupné: 100,-/50,-(mládež, důchodci)/děti zdarma tentokrát přineslo sdružení i malý zisk.

Koncert folkrockové skupiny OBOROH
se konal v sobotu 29. května 2010 v 19 hod. v kostele v Potvorově. Kapelník skupiny Stanislav (Slávek) Klecandr je současně skladatelem písní a zhudebněných žalmů. Čtyřčlenná kapela byla velmi působivá a spontánní, písně se publiku velice líbily jak hudebně, tak textově. Přišlo bohužel málo lidí. Foto v galerii.

V roce 2010 už nejsme tak úspěšní v žádostech o dotace
V březnu t.r. jsme se dozvěděli, že žádost farnosti a našeho sdružení o dotaci z Programu rozvoje venkova na další etapu obnovy kostela sv. Mikuláše, kterou jsme podávali v říjnu loňského roku, byla zamítnuta. Naše žádost se skládala ze záměru zrestaurovat hlavní barokní oltář, dále barokní a románské portály kostela včetně románského sloupu, obnovit schodiště na kůr a odborně upravit přerostlé stromy na hřbitově.
Z Programu rozvoje venkova, který je podporován z fondů Evropské unie, jsme dostali dotaci v roce 2008 a díky ní jsme opravili střechu kostela.

Výroční shromáždění členů občanského sdružení se konalo 24. dubna v 17 hod. v Potvorově.
Schůzi moderoval místopředseda výboru Petr Chmelíř. V první části byli členové sdružení seznámeni se zprávou o činnosti za rok 2009, účetní závěrkou a zprávou dozorčí rady a byly členstvem schváleny. Poté se konaly volby do orgánů sdružení. Oproti minulému tříletému období se nic nezměnilo, všichni stávající členové orgánů opět kandidovali a byli zvoleni. Dále staronová předsedkyně přečetla plán činnosti a hospodář rozpočet na rok 2010. Členové jej opět schválili. V druhé části schůze archeoložka paní doktorka Kamenická seznámila přítomné se zajímavostmi, které objevila při otevření terénu u kostela v souvislosti s pracemi na přeložce elektrického vedení a odvodnění kostela a se zajímavými stavbami románského slohu v Čechách a v Německu.

Velikonoční neděli dne 4.4.2010 jsme oslavili slavnostní mší svatou, kterou sloužil P. Marek Winiarski. Zazpívat nám přijel komorní sbor Vox Imperfecta se sbormistrem Pavlem Dolanským. Během mše jsme vyslechli vícehlasé provedení skladeb V. A Michny, W. A. Mozarta, F. Fresiho a dalších.
Interiér kostela již zdobily nově zrestaurované postranní oltáře sv. Kříže a sv. Anny s dítětem Marií.

Dne 10. února 2010 zemřel ve věku 85 let Mons. Antonín Hýža, jeden z prvních členů našeho sdružení a zároveň vynikající kněz plzeňské diecéze. Od roku 1968 působil v duchovní správě v Plzni u Panny Marie Růžencové, od roku 1993 byl rektorem kostela sv. Jana Nepomuckého (u redemptoristů) v Plzni. Uměl oslovit srdce lidí, výborně kázal a přispíval i do náboženského tisku. Byl vyhledávaným zpovědníkem, rozuměl dobře lidskému nitru, lidé od něho odcházeli povzbuzeni a i proto byl velmi obdivován a milován. Nejlépe to dokládá pohřeb, který se konal 20.2. v kostele u Panny Marie Růžencové v Plzni. Veliký chrám byl přeplněn lidmi, kteří se přišli rozloučit a poděkovat za vzácného člověka.
I pro naše sdružení mnoho znamenal. Potvorov znal díky památce Mons. Limpoucha a jeho příbuzným. Přes svoji nemoc a pokročilý věk se zúčastnil zakládajícího shromáždění členů v Potvorově v říjnu roku 2007 a dal nám do vínku svoji velkorysost a lásku k Bohu a lidem.

Restaurování postranních oltářů
Letošní pouť a mikulášský koncert jsme slavili s chudší výzdobou - v kostele chyběly postranní oltáře, které si odvezla restaurátorská dílna paní Karine Artouni. Na obnovu oltářů finančně přispěje obec Potvorov a obec Bílov z dotace RWE, zbytek dofinancuje naše občanské sdružení ze sbírek pro ve prospěch kostela.

Štědrý dar pro potvorovský kostel
Společnost RWE Transgas NET, s.r.o, která zajišťuje stavbu plynovodu přes okrajovou část katastrálního území obcí Potvorov a Bílov, poskytla štědrý dar na opravu nejstarší památky naší oblasti, románského kostela v Potvorově. Společnost sama vyzvala obce Bílov a Potvorov, aby zkusily zažádat o grant, který výběrově poskytuje spolupracujícím obcím a který musí být zaměřen na ochranu přírody nebo na zlepšení životního prostředí. Bílov i Potvorov se shodly na tom, že se pokusí pomoci právě potvorovskému kostelu. Obě žádosti byly RWE Transgas kladně vyhodnoceny, společnost poskytla na opravu kostela dar ve výši půl milionu korun, z toho 200 tisíc prostřednictvím obce Bílov a 300 tisíc prostřednictvím Potvorova. Jménem potvorovského kostela děkujeme jak společnosti RWE Transgas NET, s.r.o, tak představitelům obou obcí.
V kolonce HOSPODAŘENÍ zveřejňujeme vyúčtování dotace RWE Transgaz NET, s.r.o, které předložila obec Bílov.

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF